ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱԾ ՁԱՅՆԵՐԸ
 
Ագռավ կռիչք, կռինչ, կռնոց, կրաս, կառանչ, վոց
Աղավնիղունղունոց, վուվու, մնչյուն, խուլղուրտյուն
Այծ մկկոց, պապաչյուն, կմկմյուն
Առյուծմռնչյուն
Ավանակզռնչյուն, զռինչ, զռոց
Արագիլկափկափյուն
Արծիվկանչ, կառաչ, կռիչ
Արջթունթունում, մրթմրթում, մրմռում
Աքաղաղ ծուղրուղու, կուկուլիկու, կուկլուկու, գագաչյուն (հաղթական կանչը)
Բադկականում
Բորեխ տզզոց, տզզյուն
Բուգույժ
Գայլ ոռնոց
Գորտկռկռոց, կարկաչյուն
Եզ բառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Եղջերու թառանչյուն, գոչյուն
Թոժյուն (արջի քոթոթ) թնձկում
Թուխս, նոր ածող հավ գռթգռթոց, գռթգռթյուն
Թռչուններճռվող, ճռվողյուն, ծլվլոց, ծվծվոց
Խոզ խանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն
Խոյ մկկոց, պապաչյուն, կմկմյուն
Ծիծեռնակ ճչյուն
Ծղրիդ ճռճռոց
Կապիկպապաչյուն, կմկմյուն
Կատումլավոց, մլավյուն, նվնվոց, վակում
Կարապ կռիչ
Կաքավկրկջյուն, կղկղոց
Կովբառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Կորյունթնձկում
Կռունկկռնչյուն, կանչյուն
Հավկչկչոց, կրկրոց, կռկռուք, կարկաչ, կարկաչյուն
Հնդկահավ ղողանջյուն
Հորթպոռչյուն
Ձիվրնջյուն, վրնջոց, խրխնջյուն, խրխնջոց, խրխինջ
Ճանճ տզզոց, տզզյուն
Ճնճղուկճկճկոց
Ճուտ ճտճտոց, բբյուն
Մեղու բզզոց, բզզյուն
Մժեղբզզոց, բզզյուն
Մուկծվծվոց
Շուն հաչոց, հաչյուն, ոռնոց, ոռնում, կնձկնձոց, կաղկանձյուն, կաղկանձ, վնգստոց, վնկվնկոց
Ոչխարմայուն, մայող, բռբռյուն
Ջորիսնքռտյուն, սնքռտոց
Սագկղկղոց, շչում
Սարյակսույլ, սուլոց
Սիրամարգգոչում
Սկյուռգանչյուն
Սոխակ գեղգեղանք, գեղգեղոց, գեղգեղյուն
Վագր մռնչյուն
Ցինճռճռոց
Ցիռխանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն
Ցուլբառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Ուլ մկկոց
Ուղտ կառաչյուն
Փիղթառանչյուն, գոչյուն
Օձսույլ, սուլոց

Ցանկում հնարավոր են անճշտություններ: Նկատելու դեպքում խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել. կճշտենք, կուղղենք:
ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՍՏՂԵՐ

Համաստեղություն` ԱԳՌԱՎ
Աստղեր`
Ջանախ
Կրազ
Ալգորաբ
Մինկար
Ալխիտա

ԱՂԱՎՆԻ
Ֆաքթ
Վազն

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Կաուս
Ավստրալիս
Նունկի
Ասցելա
Կաուս
Մեդիուս
Կաուս
Բորեալիս
Ալբալդախ
Նուշաբա
Ալտալիման
Ալրամի
Արկաբ
Պրիոր
Արկաբ
Պոստերիոր

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Շադի
Դաբիխ
Ալգեդի
Նաշիրա

ԱՆԴՐՈՄԵԴԱ
Ալֆերաց
Միրախ
Ալամակ
ԱՌԱԳԱՍՏՆԵՐ
Ռեգոր
Ալսուխայլ

ԱՌՅՈՒԾ
Ռեգուլ
Ալգեբա
Դենեբոլա
Զոսմա
Խորտ
Ադհաֆերա
Սուբրա
Ալգենուբի
Ռասալյաս
Ալտերֆ

ԱՐԾԻՎ
Ալտաիր
Թարազեդ
Ալշաին
Դենեբ Օկաբ

ԲԵՐԵՆԻԿԵԻ ԳԵՍ
Դիադեմա

ԴԵԼՖԻՆ
Ռոտանև
Սուալոցին

ԵԶՆԱՐԱԾ
Արկտուր
Միրակ
Մուֆրիդ
Սեգին,
Խարիս
Մերեզ,
Նակկար
Ալկալյուրոպս

ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ
Մետալլախ
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Պոլլուքս
Կաստոր
Ալխենա
Մեբսուտա
Վասաթ
Թեյաթ
Պրիոր
Մեկբուդա
Թեյաթ
Պոստերիոր

ԷՐԻԴԱՆՈՍ
Ախերնար
Կուրսա
Զաուրակ
Ակամար
Ռանա
Թեենիմ
Ազխա
Բեյդ
Սկիպ
Զիբալ

ԹԱՍ
Ալկես

ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Ալտարֆ
Ազելյուս
Ավստրալիս
Պրեզեպա
Ակուբենս
Ազելյուս
Բորեալիս

ԽՈՅ
Գամալ
Շերաթան
Մեզարթիմ
Բոթեին

ԿԱՌԱՎԱՐ
Կապելլա
Մենկալինան
Խասսալեխ
Խեդուս II
Խեդուս I

ԿԱՍԻՈՊԵԱ
Շեդար
Կաֆ
Ռուկբա
Նավի
Ռուկբախ
Ախիրդ
Մարֆիկ

ԿԱՐԱՊ
Դենեբ
Սադր
Ջենախ
Գիենախ
Ալբիրեո
Ազելֆաֆագա

ԿԱՐԻՃ
Անտարես
Շաուլա
Ջուբբա
Ակրաբ
Լեսախ
Ալնիաթ
Գրաֆֆիաս
Ջաբխատ
Ջաբբախ
Ալակրաբ

ԿԵՆՏԱՎՐՈՍ
Տոլիման
Խադար
Աջենա


ԿԵՏ
Մենկար
Դիֆդա
Միրա
Դենեբ
Ալգենուբի
Կաֆֆալջիդմախ
Բատեն
Կաիտոս

ԿՇԵՌՔ
Զուբեն
Էլգենուբի
Զուբեն
Էլշեմալի
Զուբեն
Խակրաբի
Զուբեն
Էլակրաբ
Զուբեն
Էլակրիբի

ԿՌՈՒՆԿ
Ալնաիր

ԿՈՒՅՍ
Սպիկա
Պորիմա
Վինդեմիատրիկս
Ավվա
Խեզա
Զավիավա
Զանիահ

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ
Ատրիա

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԽԱՉ
Ակրուկս
Միմոզա
Հակրուկս

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՁՈՒԿ
Ֆոմալհաուտ

ՀԵՐԿՈՒԼԵՍ
Կորնեֆորոս
Ռաս
Ալհետի
Սարին
Մասիմ
Կայամ
Մարսիկ

ՀԻԴՐԱ
Ալֆարդ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԹԱԳ
Գեմմա
Նուսական

ՁԿՆԵՐ
Ալռիշա

ՄԵԾ ԱՐՋ
Դուբխե
Մերակ
Ֆեկդա
Մեգրեց
Ալիոտ
Բենետնաշ
Միցար
Ալկոր

ՄԵԾ ՇՈՒՆ
Սիրիուս
Վեզեն
Ադարա
Միրզամ
Ալյուդրա
Ֆուրուդ
Մուլիֆեն

ՆԱՊԱՍՏԱԿ
Արնեբ
Նիխալ

ՆԱՎԱԽԵԼ
Նաոս
Ասմիդիսկե
Մարկեբ

ՆԵՏ
Շամ


ՈՂՆՈՒՑ
Կանոպուս
Միապլյացիդ
Ավիոր
Թուրայս

ՈՐՍԿԱՆ ՇՆԵՐ
Կաոլոսի սիրտ
Խարա

ՊԵԳԱՍ
Էնիֆ
Շեաթ
Մարկաբ
Ալգենիբ
Մատար
Խոմամ
Սադալբարի
Սալմա

ՊԵՐՍԵՈՍ
Միրֆակ
Ալգոլ
Մենկխիբ
Միրամ
Միսամ
Ատիկ

ՋՐՀՈՍ
Սադալ մելեկ
Սադալ սուուդ
Սկաթ
Սադալհբիա
Ալբալի
Անխա
Սիտուլա

ՍԻՐԱՄԱՐԳ
Պիկոկ

ՎԻՇԱՊ
Ռաստաբան
Տուբան
Էտամին
Նոդուս II
Նոդուս I
Ջանսար
Գրումիում
Տիլ
Ձիբան
Կումա
Արակիս
ՑԵՖԵՈՍ
Ալդերամին
Ալֆիրկ
Ալռաի
Էրաքիս

ՑՈՒԼ
Ալդեբարան
Նաթխ
Ալցիոնա
ԱինՓՈՔՐ ԱՐՋ

Բևեռային

Կինոսուրա

Կոհաբ

Ֆերկադ

Իյլդուն


ՓՈՔՐ ՁԻ

Կիտալֆա


ՓՈՔՐ ՇՈՒՆ

Պրոցիոն

Գոմեյզա


ՔՆԱՐ

Վեգա

Սուլյաֆաթ

Շելիակ

Ալադֆար


ՕՁ

Ունուկ

Ալհայա

Ալիյա


ՕՁԱԿԻՐ

Ռաս Ալհագ

Ցելբալրայ

Սաբիկ

Իյեդ Պրիոր

Իյեդ

Պոստերիոր


ՕՐԻՈՆ

Բետելգեյզե

Ռիգել

Բելատրիկս

Ալնիլամ

Ալնիտակ

Սաիֆ

Մինտակա

Խատիսա

Տաբիթ

Մեյսսա


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մայրաքաղաքը` Երևան

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Աշտարակ, Ապարան, Թալին:
Գյուղերը՝ Ագարակ, Ագարակավան, Ալագյազ, Ակունք, Աղձք, Անտառուտ, Աշնակ, Ավան, Ավշեն, Արագած, Արագածավան, Արագածոտն, Արայի, Արտաշավան, Արտենի, Արուճ, Արևուտ, Ափնագյուղ, Բազմաղբյուր, Բերքառատ, Բյուրական, Գառնահովիտ, Գեղադիր, Գեղաձոր, Գեղարոտ, Գետափ, Դաշտադեմ, Դավթաշեն, Դդմասար, Դիան, Դպրեվանք, Եղիպատրուշ, Եղնիկ, Երնջատափ, Զարինջա, Զովասար, Թաթուլ, Թթուջուր, Թլիկ, Իրինդ, Լեռնապար, Լեռնարոտ, Լուսագյուղ, Լուսակն, Լուսաղբյուր, Խնուսիկ, Ծաղկահովիտ, Ծաղկաշեն, Ծաղկասար, Ծիլքար, Կաթնաղբյուր, Կայք, Կանիաշիր, Կանչ, Կարբի, Կարին, Կարմրաշեն, Կաքավաձոր, Կոշ, Հակո, Հարթավան, Հացաշեն, Հնաբերդ, Ձորագլուխ, Ձորագյուղ, Ղազարավան, Ճարճակիս, Մաստարա, Մելիքգյուղ, Մեծաձոր, Միջնատուն, Միրաք, Մուղնի, Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն, Նիգավան, Նիգատուն, Նոր Ամանոս, Նորաշեն, Նոր Արթիկ, Նոր Եդեսիա, Շամիրամ, Շենավան, Շենկանի, Շղարշիկ, Շողակն, Ոսկեթաս, Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, Չքնաղ, Պարտիզակ, Ջամշլու, Ջրամբար, Ռյա թազա, Սադունց, Սաղմոսավան, Սասունիկ, Սարալանջ, Սիփան, Սորիկ, Սուսեր, Վարդաբլուր, Վարդենիս, Վարդենուտ, Վերին Բազմաբերդ, Վերին Սասնաշեն, Վերին Սասունիկ, Տեղեր, Ցամաքասար, Ուշի, Ուջան, Փարպի, Քուչակ, Օթևան, Օհանավան, Օշական, Օրգով:

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Արտաշատ, Արարատ, Մասիս, Վեդի:
Գյուղերը՝ Աբովյան, Ազատաշեն, Ազատավան, Այգավան, Այգեզարդ, Այգեպատ, Այգեստան, Այնթապ, Ավշար, Արալեզ, Արարատ, Արաքսավան, Արբաթ, Արգավանդ, Արմաշ, Արևաբույր, Արևշատ, Բաղրամյան, Բարձրաշեն, Բերդիկ, Բերքանուշ, Բյուրավան, Բուրաստան, Գեղանիստ, Գետազատ, Գետափնյա, Գինեվետ, Գոռավան, Դալար, Դաշտավան, Դաշտաքար, Դարակերտ, Դարբնիկ, Դեղձուտ, Դիմիտրով, Դիտակ, Դվին, Եղեգնավան, Երասխ, Զանգակատուն, Զորակ, Լանջազատ, Լանջանիստ, Լանջառ, Լուսաշող, Լուսառատ, Խաչփառ, Կանաչուտ, Կաքավաբերդ, Հայանիստ, Հնաբերդ, Հովտաշատ, Հովտաշեն, Ղուկասավան, Մասիս, Մարմարաշեն, Մխչյան, Մրգանուշ, Մրգավան, Մրգավետ, Նարեկ, Նիզամի, Նշավան, Նոյակերտ, Նորաբաց, Նորամարգ, Նորաշեն, Նոր Խարբերդ, Նոր կյանք, Նոր Կյուրին, Նոր ուղի, Շահումյան, Շաղափ, Ոսկետափ, Ոստան, Պարույր Սևակ, Ջրահովիտ, Ջրաշեն, Ռանչպար, Սայաթ-Նովա, Սիս, Սիսավան, Սիփանիկ, Սուրենավան, Վանաշեն, Վարդաշատ, Վարդաշեն, Վերին Արտաշատ, Վերին Դվին, Տափերական, Ուրցալանջ, Ուրցաձոր, Փոքր Վեդի, Քաղցրաշեն:

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Արմավիր, Վաղարշապատ, Մեծամոր:
Գյուղերը՝ Ալաշկերտ, Ակնալիճ, Ակնաշեն, Աղավնատուն, Ամասիա, Ամբերդ, Այգեկ, Այգեշատ, Այգեշատ, Այգեվան, Ապագա, Առատաշեն, Արագած, Արազափ, Արաքս, Արաքս, Արգավանդ, Արգինա, Արմավիր, Արշալույս, Արտամետ, Արտաշար, Արտիմետ, Արևադաշտ, Արևաշատ, Արևիկ, Բագարան, Բաղրամյան, Բաղրամյան, Բամբակաշատ, Բերքաշատ, Գայ, Գեղակերտ, Գետաշեն, Գրիբոյեդով, Դալարիկ, Դաշտ, Դողս, Եղեգնուտ, Երասխահուն, Երվանդաշատ, Զարթոնք, Թաիրով, Լենուղի, Լեռնագոգ, Լեռնամերձ, Լուկաշին, Լուսագյուղ, Խանջյան, Խորոնք, Ծաղկալանջ, Ծաղկունք, Ծիածան, Կողբավան, Հայթաղ, Հայկաշեն, Հայկավան, Հացիկ, Հովտամեջ, Հուշակերտ, Մայիսյան, Մարգարա, Մեծամոր, Մերձավան, Մյասնիկյան, Մրգաշատ, Մրգաստան, Մուսալեռ, Նալբանդյան, Նոր Արմավիր, Նոր Արտագերս, Նոր Կեսարիա, Նորակերտ, Նորապատ, Նորավան, Շահումյան, Շահումյանի թռչնաֆաբրիկային կից, Շենավան, Շենիկ, Ոսկեհատ, Պտղունք, Ջանֆիդա, Ջրաշեն, Ջրառատ, Ջրարբի, Սարդարապատ, Վանանդ, Վարդանաշեն, Տալվորիկ, Տանձուտ, Տարոնիկ, Փարաքար, Փշատավան, Քարակերտ, Ֆերիկ:

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Գավառ, Ճամբարակ, Մարտունի, Սևան, Վարդենիս:
Գյուղերը՝ Ազատ, Ախպրաձոր, Ակունք, Աղբերք, Այգուտ, Այրք, Անտառամեջ, Աստղաձոր, Ավազան, Արեգունի, Արծվանիստ, Արծվաշեն, Արտանիշ, Արփունք, Բարեպատ, Բերդկունք, Գագարին, Գանձակ, Գեղամաբակ, Գեղամասար, Գեղամավան, Գեղարքունիք, Գեղաքար, Գեղհովիտ, Գետիկ, Դարանակ, Դդմաշեն, Դպրաբակ, Դրախտիկ, Երանոս, Զառիվեր, Զոլաքար, Զովաբեր, Թթուջուր, Լանջաղբյուր, Լեռնակերտ, Լիճք, Լճաշեն, Լճավան, Լճափ, Լուսակունք, Խաչաղբյուր, Ծակքար, Ծաղկաշեն, Ծաղկունք, Ծափաթաղ, Ծովագյուղ, Ծովազարդ, Ծովակ, Ծովասար, Ծովինար, Կալավան, Կախակն, Կարճաղբյուր, Կարմիրգյուղ, Կութ, Կուտական, Հայրավանք, Ձորագյուղ, Ձորավանք, Ճապկուտ, Մադինա, Մարտունի, Մաքենիս, Մեծ Մասրիկ, Ներքին Գետաշեն, Ներքին Շորժա, Նշխարք, Նորաբակ, Նորակերտ, Նորաշեն, Նորատուս, Շատջրեք, Շատվան, Շորժա, Չկալովկա, Ջաղացաձոր, Ջիլ, Սարուխան, Սեմյոնովկա, Սոթք, Վահան, Վաղաշեն, Վանևան, Վարդաձոր, Վարդենիկ, Վարսեր, Վերին Գետաշեն, Վերին Շորժա, Տորֆավան, Տրետուք, Փամբակ, Փոքր Մասրիկ:

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Վանաձոր, Ալավերդի, Ախթալա, Թումանյան, Շամլուղ, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր:
Գյուղերը՝ Ագարակ, Ազնվաձոր, Աթան, Ախթալա, Ակներ, Ահնիձոր, Ամոջ, Ամրակից, Այգեհատ, Անտառամուտ, Անտառաշեն, Ապավեն, Առողջարանին կից գ., Արդվի, Արծնի, Արմանիս, Արջուտ, Արջուտ կայարանին կից գ., Արևածագ, Արևաշող, Աքորի, Բազում, Բենդիկ, Բլագոդարնոյե, Բովաձոր, Գարգառ, Գեղասար, Գետավան, Գյուլագարակ, Գյուլլուդարա, Գոգավան, Գոգարան, Գուգարք, Դաշտադեմ, Դարպաս, Դեբետ, Դսեղ, Եղեգնուտ, Թեղուտ, Լեջան, Լեռնահովիտ, Լեռնանցք, Լեռնապատ, Լեռնավան, Լերմոնտովո, Լոռի բերդ, Լորուտ, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաթեր, Ծաղկաբեր, Ծաղկաշատ, Կաթնաղբյուր, Կաթնաջուր, Կաթնառատ, Կաճաճկուտ, Կարմիր Աղեկ, Կողես, Կրուգլայա շիշկա, Կուրթան,
Հագվի, Հալավար, Հաղպատ, 
Հայդարլի,
Հարթագյուղ, Հոբարձի, Հովնանաձոր, Ձյունաշող, Ձորագետ, Ձորագյուղ, Ձորամուտ, Ղուրսալի, Ճոճկան, Մարգահովիտ, Մարց, Մեդովկա, Մեծ Այրում, Մեծավան, Մեծ Պարնի, Մեղվահովիտ, Միխայելովկա, Մղարթ, Յաղդան, Նեղոց, Նովոսելցովո, Նորամուտ, Նորաշեն, Նոր Խաչակապ, Շահումյան, Շամուտ, Շենավան, Շիրակամուտ, Շնող, Չկալով, Պաղաղբյուր, Պետրովկա, Պրիվոլնոյե, Պուշկինո, Ջիլիզա, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Սարատովկա, Սարչապետ, Սվերդլով, Վահագնաձոր, Վահագնի, Վարդաբլուր, Ուռուտ, Ուրասար, Փամբակ, Փամբակ կայարանին կից, Փոքր Այրում, Քարաբերդ, Քարաձոր, Քարինջ, Քարկոփ, Քիլիսա, Քոբեր կայարանին կից, Օձուն, Ֆիոլետովո:

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Հրազդան, Աբովյան, Բյուրեղավան, Եղվարդ, Ծաղկաձոր, Նոր Հաճն, Չարենցավան:
Գյուղերը՝ Ալափարս, Ակունք, Աղավնաձոր, Առինջ, Արագյուղ, Արամուս, Արգել, Արզական, Արզնի, Արտավազ, Բալահովիտ, Բջնի, Բուժական, Գառնի, Գեղադիր, Գեղաշեն, Գեղարդ, Գետամեջ, Գետարգել, Գողթ, Գոռգոչ, Զառ, Զովաշեն, Զովունի, Զովք, Զորավան, Թեղենիք, Լեռնանիստ, Կաթնաղբյուր, Կամարիս, Կապուտան, Կարենիս, Կոտայք, Հանքավան, Հատիս, Հացավան, Ձորաղբյուր, Մայակովսկի, Մարմարիկ, Մեղրաձոր, Մրգաշեն, Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի, Նոր գյուղ, Նոր Երզնկա, Նուռնուս, Ողջաբերդ, Պռոշյան, Պտղնի, Ջրաբեր, Ջրառատ, Ջրվեժ, Սարալանջ, Սոլակ, Սևաբերդ, Վերին Պտղնի, Փյունիկ, Քաղսի, Քանաքեռավան, Քասախ, Քարաշամբ, Ֆանտան:

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Գյումրի, Անի, Արթիկ, Մարալիկ:
Գյուղերը՝ Ազատան, Ալվար, Ախուրիկ, Ախուրյան, 
Ախուրյան կայարանին կից, Աղին, Աղին կայարանին կից, Աղվորիկ, Ամասիա, Այգաբաց, Անիավան, Անիպեմզա, Անուշավան, Աշոցք, Առափի, Արավետ, Արդենիս, Արեգնադեմ, Արփենի, Արևիկ, Արևշատ, Բագրավան, Բայանդուր, Բանդիվան, Բաշգյուղ, Բասեն, Բավրա, Բարձրաշեն, Բենիամին, Բերդաշեն, Բյուրակն, Գառնառիճ, Գեղանիստ, Գետափ, Գետք, Գոգհովիտ, Գտաշեն, Գուսանագյուղ, Դարիկ, Եղնաջուր, Երազգավորս, Երիզակ, Զարիշատ, Զորակերտ, Զույգաղբյուր, Թավշուտ, Թորոսգյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լեռնագյուղ, Լեռնակերտ, Լեռնուտ, Լորասար, Լուսակերտ, Լուսաղբյուր, Ծաղկուտ, Կամխուտ, Կամո, Կապս, Կառնուտ, Կարմրավան, Կարմրաքար, Կաքավասար, Կրաշեն, Կրասար, Հայկաձոր, Հայկասար, Հայկավան, Հայրենյաց, Հառիճ, Հարթաշեն, Հացիկ, Հացիկավան, Հողմիկ, Հոռոմ, Հովիտ, Հովտաշեն, Հովտուն, Հովունի, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Ձորաշեն, Ղազանչի, Ղարիբջանյան, Մայիսյան, Մարմաշեն, Մեծ Մանթաշ, Մեծ Սարիար, Մեծ Սեպասար, Մեղրաշատ, Մեղրաշեն, Մուսայելյան, Նահապետավան, Նոր կյանք, Նորշեն, Շաղիկ, Շիրակ, Շիրակավան, Ողջի, Ոսկեհասկ, Պաղակն, Պեմզաշեն, Ջաջուռ, Ջաջուռավան, Ջրաձոր, Ջրառատ, Ջրափի, Սալուտ, Սառնաղբյուր, Սարագյուղ, Սարալանջ, Սարակապ, Սարապատ, Սարատակ, Սիզավետ, Սպանդարյան, Վահրամաբերդ, Վարդաղբյուր, Վարդաքար, Տուֆաշեն, Ցողամարգ, Փանիկ, Փոքրաշեն, Փոքր Մանթաշ, Փոքր Սարիար, Փոքր Սեպասար, Քարաբերդ, Քեթի:

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Կապան, Ագարակ, Գորիս, Դաստակերտ, Մեղրի, Սիսիան, Քաջարան:
Գյուղերը՝ Ագարակ, Ալվանք, Ախլաթյան, Ակներ, Աղբուլաղ, Աղիտու, Աղվանի, Աճանան, Այգեձոր, Անգեղակոթ, Անտառաշատ, Աշոտավան, Աջաբաջ, Առաջաձոր, Արավուս, Արծվանիկ, Արևիս, Բալաք, Բարգուշատ, Բարձրավան, Բնունիս, Բռնակոթ, Գեղանուշ, Գեղավանք, Գեղի, Գետաթաղ, Գետիշեն, Գոմարան, Գորայք, Գուդեմնիս, Դավիթ Բեկ, Դարբաս, Դիցմայրի, Եղեգ, Եղվարդ, Թանահատ, Թասիկ, Թխկուտ, Իշխանասար, Լեհվազ, Լեռնաձոր, Լիճք, Լծեն, Լոր, Խդրանց, Խնածախ, Խնձորեսկ, Խոզնավար, Խոտ, Խորձոր, Ծավ, Ծղուկ, Կաղնուտ, Կավճուտ, Կարդ, Կարճևան, Կիցք, Կոռնիձոր, Կուրիս, Հալիձոր, Հարթաշեն, Հարժիս, Հացավան, Ձորակ, Ձորաստան, Ճակատեն, Մուսալլամ, Մուցք, Ներքին Գիրաթաղ, Ներքին Խնձորեսկ, Ներքին Խոտանան, Ներքին հանդ, Նժդեհ, Նորաշենիկ, Նոր Աստղաբերդ, Նորավան, Նռնաձոր, Շաղատ, Շամբ, Շաքի, Շենաթաղ, Շիկահող, Շինուհայր, Շիշկերտ, Շվանիձոր, Շրվենանց, Շուռնուխ, Ոչեթի, Որոտան, Որոտան, Չափնի, Սալվարդ, Սառնակունք, Սզնակ, Սյունիք, Սպանդարյան, Սվարանց, Սրաշեն, Սևաքար, Վահրավար, Վաղատին, Վաղատուր, Վանանդ, Վանեք, Վարդանիձոր, Վարդավանք, Վերին Գեղավանք, Վերին Գիրաթաղ, Վերին Խոտանան, Վերիշեն, Տաթև, Տանձավեր, Տանձատափ, Տաշտուն, Տավրուս, Տեղ, Տոլորս, Տորունիք, Ցղունի, Ուժանիս, Ույծ, Քաշունի, Քաջարան, Քարահունջ, Քարաշեն, Քարուտ, Օխտար:

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք:
Գյուղերը՝ Ագարակաձոր, Ազատեկ, Ախտա, Աղավնաձոր, Աղնջաձոր, Ամաղու, Արատես, Արենի, Արին, Արտաբույնք, Արտավան, Արփի, Բարձրունի, Գետափ, Գետիկվանք, Գլաձոր, Գնդեվազ, Գնիշիկ, Գողթանիկ, Գոմք, Ելփին, Եղեգիս, Զառիթափ, Զեդեա, Թառաթումբ, Խաչիկ, Խնձորուտ, Կալասար, Կապույտ, Կարմրաշեն, Կեչուտ, Հերհեր, Հերմոն, Հորադիս, Հորբատեղ, Հորս, Մալիշկա, Մարտիրոս, Մոզրով, Նոր Ազնվաբերդ, Շատին, Չիվա, Ռինդ, Սալլի, Սարավան, Սերս, Սևաժայռ, Վարդահովիտ, Վերնաշեն, Ուղեձոր, Փոռ, Քարագլուխ:

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ
Քաղաքները՝ Իջևան, Այրում, Բերդ, Դիլիջան, Նոյեմբերյան:
Գյուղերը՝ Ազատամուտ, Ակնաղբյուր, Աղավնավանք, Աճարկուտ, Այգեհովիտ, Այգեձոր, Այգեպար, Աչաջուր, Արծվաբերդ, Արճիս, Բագրատաշեն, Բաղանիս, Բարեկամավան, Բերդավան, Բերքաբեր, Գանձաքար, Գեղատափ, Գետահովիտ, Գոշ, Դեբետավան, Դեղձավան, Դիտավան, Դովեղ, Ենոքավան, Զորական, Թեղուտ, Իծաքար, Լճկաձոր, Լուսահովիտ, Լուսաձոր, Խաշթառակ, Խաչարձան, Ծաղկավան, Ծաղկավան, Կայան, Կիրանց, Կոթի, Կողբ, Հաղարծին, Հաղթանակ, Հովք, Ճերմակավան, Մոսեսգեղ, Նավուր, Ներքին Կարմիրաղբյուր, Նորաշեն, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Չինարի, Չինչին, Չորաթան, Պառավաքար, Պտղավան, Ջուջևան, Սարիգյուղ, Սևքար, Վազաշեն, Վարագավան, Վերին Կարմիրաղբյուր, Տավուշ:
ԱՐՑԱԽԻ (ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ) ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


Մայրաքաղաքը` Ստեփանակերտ:

Ասկերանի շրջան
Շրջկենտրոնը` Ասկերան:
Գյուղերը` Ակնաղբյուր, Այգեստան, Աստղաշեն, Ավետարանոց, Արմենակավան, Բերքաձոր, Դահրազ, Դահրավ, Դաշուշեն, Իվանյան, Լուսաձոր, Խնապատ, Խանցք, Խաչեն, Խաչմաչ, Խնածախ, Խնձրիստան, Խրամորթ, Ծաղկաշատ, Կարմիրգյուղ, Հարավ, Հիլիս, Հովսեփավան, Մադաթաշեն, Մխիթարիշեն, Մոշխմհատ, Նախիջևանիկ, Նորագյուղ, Ներքին Սզնեք, Շոշ, Պատարա, Ջրաղացներ, Ռև, Սառնաղբյուր, Սարդարաշեն, Սարուշեն, Սղնախ, Վարդաձոր, Վարազաբուն, Վերին Սզնեք, Ուղտասար, Ուրախաչ**, Փառուխ, Քարագլուխ**, Քյաթուկ, Քռասնի:

Հադրութի շրջան
Շրջկենտրոնը` Հադրութ:
Գյուղերը` Ազոխ, Ակնաղբյուր, Այգեստան, Առաջամուղ, Առաքել, Արփագետիկ, Արևշատ, Բանաձոր, Դրախտիկ, Թաղասեռ, Թաղուտ, Խանձաձոր, Խծաբերդ, Ծաղկավանք, Ծակուռի, Ծամձոր, Կարմրաքար**, Կարմրակուճ, Հակակու, Հայկավան, Հարթաշեն, Հին Թաղեր, Հողեր, Ձորագյուղ, Մարիամաձոր, Մելիքաշեն, Մեծ Թաղեր, Մոխրենես, Նորաշեն, Պետրոսաշեն**, Պլեթանց, Ջրաբերդ, Ջրակուս, Սարալանջ, Սարինշեն, Սպիտակաշեն, Վաղավեր**, Վանք, Վարդաշատ, Տյաք, Տող, Տումի, Ցոր, Ուխտաձոր, Քարագլուխ**, Քյուրաթաղ:

Մարտակերտի շրջան
Շրջկենտրոնը` Մարտակերտ:
Գյուղերը` Աղաբեկալանջ, Այգեստան, Անձավներ, Առաջաձոր, Գառնաքար, Գետավան, Դաշտագլուխ, Դաստակերտ**, Դրմբոն, Զագլիկ, Զարդախաչ, Թալիշ, Թբլղու, Լենինավան*, Լևոնարխ**, Խնկավան, Ծաղկաշեն, Ծաղկունք, Ծմակահող, Կարմիրավան**, Կիչան, Կոճողոտ, Կուսապատ, Հաթերք, Հայադ**, Հայկաջուր*, Հարությունագոմեր, Հացավան**, Հովտաշեն, Ղազանչի**, Ղազարահող, Ճանկաթաղ, Ճրագ, Մաղավուզ, Մատաղիս, Մարալյան Սարով**, Մարաղա*, Մեծ շեն, Մեհմանա, Մոխրաթաղ, Նարեշտար, Ներքին Հոռաթաղ, Նոր Այգեստան, Նոր Կարմիրավան, Նոր Հայկաջուր, Նոր Ղազանչի, Նոր Մարաղա, Նոր Սեյսուլան, Շահմասուր, Չափար, Չլդրան, Պողոսագոմեր, Ջրաբերդ**, Սեյսուլան**, Վաղուհաս, Վանք, Վարդաձոր, Վարնկաթաղ, Վերին Հոռաթաղ, Տոնաշեն, Քմքաձոր, Քոլատակ:

Մարտունու շրջան
Շրջկենտրոնը` Մարտունի:
Գյուղերը` Աշան, Ավդուռ, Բերդաշեն, Գիշի, Եմիշճան, Զարդանաշեն, Թաղավարդ, Խերխան, Խնուշինակ, Ծովատեղ, Կաղարծի, Կարմիր Շուկա, Կաքավաձոր, Կոլխոզաշեն, Հաղորտի, Հացի, Հերհեր, Կավահան, Ղուզե Ճարտար, Ճարտար, Մաճկալաշեն, Մյուրիշեն, Մսմնա, Մուշկապատ, Ննգի, Նորշեն, Շեխեր, Պառավաթումբ, Ջիվանի, Սարգսաշեն, Սխտորաշեն, Սոս, Սպիտակաշեն, Վազգենաշեն, Վարանդա գյուղ, Քաջավան, Քարահունջ, Քերթ:

Շահումյանի շրջան
Շրջկենտրոնը` Շահումյան ավան*:
Քաղաքը` Քարվաճառ:
Գյուղերը` Ազատ*, Ակնաբերդ***, Այգեստան*, Ապահեն**, Ասրիկ**, Բուզլուխ*, Գաղթուտ*, Գետաշեն*, Գյուլիստան*, Գյուրզալար*, Դադիվանք***, Եղեգնուտ, Եղջերունիկ**, Եղցատեղ**, Եղցի**, Զառալյուր**, Զարկունի, Զեյվա*, Զովք**, Զուար, Էրքեջ*, Թոդան*, Թութխուն, Իշխանիկ**, Խարխափուտ*, Խոզենեկ**, Խոփեր**, Ծավալք**, Ծար, Կամո*, Կարաչինար*, Կորեկնեկ**, Կուշչի-Արմավիր*, Հայ Պարիս*, Հավախաղաց, Հավսաթաղ, Հովվաշեն**, Ճումեն, Մանաշիդ*, Մանասինշեն*, Մարտունաշեն*, Միխայլովկա*, Մշենի**, Նոր Բանանց**, Նոր Բրաջուր, Նոր Գետաշեն**, Նոր Էրքեջ, Նոր Խարխափուտ, Նոր Կարաչինար, Նոր Մանաշիդ, Նոր Վերինշեն, Շաֆագ*, Շիկաքար**, Չարեքտար, Չափնի**, Ջերմաջուր**, Ռուս Պարիս*, Վերին շեն*, Քնարավան:

Շուշիի շրջան
Շրջկենտրոնը` Շուշի:
Գյուղերը` Եղծահող, Լիսագոր, Կանաչ Թալա, Հին շեն, Հունանավ, Ղայբալիշեն, Մեծ շեն, Տասը վերստ, Քարին տակ, Քիրսավան:

Քաշաթաղի շրջան
Շրջկենտրոնը` Բերձոր:
Քաղաքները` Կովսական, Միջնավան:
Գյուղերը` Ալաշկերտ, Աղաձոր, Աղանուս, Աղավնատուն, Աղավնո, Աղբրաձոր, Ամիրյան, Ամուտեղ, Այգեկ, Այգեհովիտ, Անի, Անտառամեջ, Ապարան, Արախիշ, Արծվաշեն, Արջաձոր, Արվական, Արտաշավի, Արտաշատ, Արցախամայր, Բազմատուս, Բարդութաղ, Բերդիկ, Բոխոչոխ, Բուդաղաձոր, Գահանիստ, Գանձա, Գետամեջ, Գետափ, Գիհուտ, Գողթանիկ, Դալք, Դիցմայրի, Դրախտաձոր, Եզնագոմեր, Երիցվանք, Երվանդակերտ, Զորախաչ, Զորացիք, Թովմասար, Իշխանաձոր, Իցան, Լճաշեն, Խաչգետիկ, Խաչինտափ, Ծաղկաբերդ, Ծիծեռնավանք, Ծոբաձոր, Կատոս, Կերեն, Կումայրի, Կրմեն, Հաթամաշեն, Հալե, Հախնազար, Հակ, Հակարի, Հայթաղ, Հայկազյան, Հարար, Հերիկ, Հիմնաշեն, Հոչանց, Ձորափ, Ղազարապատ, Մամարք, Մարաթուկ, Մարգիս, Մարտիրոս, Մարտունաշեն, Մելիքահող, Մելիքաշեն, Մեղվաձոր, Մեղրաշեն, Միրիկ, Մխանց, Մշենի, Մոշաթաղ, Մովսեսաշեն, Մորաջուր, Մուշ, Ներքին Սուս, Նորաբերդ, Նորաշենիկ, Շալուա, Շամք, Շիրակ, Շրվական, Որդուակ, Չորմանք, Ջանֆիդա, Սահառ, Սարատակ, Սիս, Սոնասար, Սպիտակջուր, Սուարաս, Սուս, Վազգենաշեն, Վակունիս, Վաղազին, Վան, Վանատուն, Վանոցա, Վարազգոմ, Վարդաբաց, Վերին շեն, Վերին Քաշունիք, Վուրգավան, Տանձուտ, Տիգրանավան, Ուխտաձոր, Ուռեկան, Ուրմիա, Փակահան, Քաշունիք, Քարաբակ, Քարատակ, Քարեգահ, Քարոտան, Քարուտ:

Ծանոթագրություններ`
* նշված բնակավայրերը ժամանակավորապես գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության տակ:
 ** նշված բնակավայրերը ռազմական գործողություններից հետո դեռևս բնակեցված չեն:
 *** նշված բնակավայրերը ժամանակավոր մտցված են վարչատարածքի մեջ:
 


Комментариев нет:

Отправить комментарий