воскресенье, 4 декабря 2011 г.

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ


ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿԱԾ ՁԱՅՆԵՐԸ
 
Ագռավ կռիչք, կռինչ, կռնոց, կրաս, կառանչ, վոց
Աղավնիղունղունոց, վուվու, մնչյուն, խուլղուրտյուն
Այծ մկկոց, պապաչյուն, կմկմյուն
Առյուծմռնչյուն
Ավանակզռնչյուն, զռինչ, զռոց
Արագիլկափկափյուն
Արծիվկանչ, կառաչ, կռիչ
Արջթունթունում, մրթմրթում, մրմռում
Աքաղաղ ծուղրուղու, կուկուլիկու, կուկլուկու, գագաչյուն (հաղթական կանչը)
Բադկականում
Բորեխ տզզոց, տզզյուն
Բուգույժ
Գայլ ոռնոց
Գորտկռկռոց, կարկաչյուն
Եզ բառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Եղջերու թառանչյուն, գոչյուն
Թոժյուն (արջի քոթոթ) թնձկում
Թուխս, նոր ածող հավ գռթգռթոց, գռթգռթյուն
Թռչուններճռվող, ճռվողյուն, ծլվլոց, ծվծվոց
Խոզ խանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն
Խոյ մկկոց, պապաչյուն, կմկմյուն
Ծիծեռնակ ճչյուն
Ծղրիդ ճռճռոց
Կապիկպապաչյուն, կմկմյուն
Կատումլավոց, մլավյուն, նվնվոց, վակում
Կարապ կռիչ
Կաքավկրկջյուն, կղկղոց
Կովբառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Կորյունթնձկում
Կռունկկռնչյուն, կանչյուն
Հավկչկչոց, կրկրոց, կռկռուք, կարկաչ, կարկաչյուն
Հնդկահավ ղողանջյուն
Հորթպոռչյուն
Ձիվրնջյուն, վրնջոց, խրխնջյուն, խրխնջոց, խրխինջ
Ճանճ տզզոց, տզզյուն
Ճնճղուկճկճկոց
Ճուտ ճտճտոց, բբյուն
Մեղու բզզոց, բզզյուն
Մժեղբզզոց, բզզյուն
Մուկծվծվոց
Շուն հաչոց, հաչյուն, ոռնոց, ոռնում, կնձկնձոց, կաղկանձյուն, կաղկանձ, վնգստոց, վնկվնկոց
Ոչխարմայուն, մայող, բռբռյուն
Ջորիսնքռտյուն, սնքռտոց
Սագկղկղոց, շչում
Սարյակսույլ, սուլոց
Սիրամարգգոչում
Սկյուռգանչյուն
Սոխակ գեղգեղանք, գեղգեղոց, գեղգեղյուն
Վագր մռնչյուն
Ցինճռճռոց
Ցիռխանչյուն, բոհբոհյուն, գրդյուն
Ցուլբառաչ, բառաչյուն, բջյուն
Ուլ մկկոց
Ուղտ կառաչյուն
Փիղթառանչյուն, գոչյուն
Օձսույլ, սուլոց

Ցանկում հնարավոր են անճշտություններ: Նկատելու դեպքում խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել. կճշտենք, կուղղենք:

Комментариев нет:

Отправить комментарий