понедельник, 22 апреля 2013 г.

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱԵՐԿԱՐ ԲԱՌԸ

Տիտին սպիտակուցը
Գիտե՞ք, որ ամենաերկար բառն ընթերցելու համար պահանջվել է 3 ժամ 33 րոպե:

Աշխարհի ամենաերկար բառը պարունակում է 189919 տառ: Դա մարդկությանը հայտնի ամենամեծ սպիտակուցի, որը կոչվում է տիտին, քիմիական անվանումն է: Նրա ևս մեկ անվանումն է կոնեկտին: Տիտինի բանաձևը հետևյալն է`


 C132983H211861N36149O40883S693
 

Տիտինը մկանների մեծ սպիտակուցներից մեկն է: Որպես հայտնի ամենամեծ սպիտակուց այն ունի նաև ամենաերկար անվանումը: Ամբողջական քիմիական անվանումը, որն սկսվում է «մետիոնիլ»-ով և ավարտվում «իզոլեյցին»-ով, համարվում է ամենաերկար բառը ոչ միայն անգլերենում, այլև ցանկացած այլ լեզվում:
Մի կատակասեր որոշել էր բարձրաձայն կարդալ այդ անվանումը և տեսագրել էր ընթացքը: Տեսանյութը, եթե ի վիճակի եք դիմանալու երեքուկես ժամ, կարող եք դիտել այստեղ. 
Տիտինի ամբողջական անվանումը` հավաքված հնարավոր ամենամանր տառատեսակով, կզբաղեցնի A4 ձևաչափի թղթի մեկ էջի ծավալից փոքր-ինչ ավելին: Իսկ ընթեռնելի միջին տառաչափով տպագրելու դեպքում տիտինի անվանումը կզբաղեցնի նույն ձևաչափի 25 էջ: 
Ահա տիտինի ամբողջական անվանումը (տեքստն անգլերեն է).


methionylthreonylthreonylglutaminylalanylprolylthreonylphenylalanylthreonylglutaminylprolylleucylglutaminylserylvalylvalylvalylleucylglutamylglycylserylthreonylalanylthreonylphenylalanylglutamylalanylhistidylisoleucylserylglycylphenylalanylprolylvalylprolylglutamylvalylseryltryptophylphenylalanylarginylaspartylglycylglutaminylvalylisoleucylserylthreonylserylthreonylleucylprolylglycylvalylglutaminylisoleucylserylphenylalanylserylaspartylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylisoleucylprolylalanylvalylthreonyllysylalanylasparaginylserylglycylarginyltyrosylserylleucyllysylalanylthreonylasparaginylglycylserylglycylglutaminylalanylthreonylserylthreonylalanylglutamylleucylleucylvalyllysylalanylglutamylthreonylalanylprolylprolylasparaginylphenylalanylvalylglutaminylarginylleucylglutaminylserylmethionylthreonylvalylarginylglutaminylglycylserylglutaminylvalylarginylleucylglutaminylvalylarginylvalylthreonylglycylisoleucylprolylasparaginylprolylvalylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginylaspartylglycylalanylglutamylisoleucylglutaminylserylserylleucylaspartylphenylalanylglutaminylisoleucylserylglutaminylglutamylglycylaspartylleucyltyrosylserylleucylleucylisoleucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylglutamylaspartylserylglycylthreonyltyrosylserylvalylasparaginylalanylthreonylasparaginylserylvalylglycylarginylalanylthreonylserylthreonylalanylglutamylleucylleucylvalylglutaminylglycylglutamylglutamylglutamylvalylprolylalanyllysyllysylthreonyllysylthreonylisoleucylvalylserylthreonylalanylglutaminylisoleucylserylglutamylserylarginylglutaminylthreonylarginylisoleucylglutamyllysyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylphenylalanylaspartylalanylarginylserylisoleucylalanylthreonylvalylglutamylmethionylvalylisoleucylaspartylglycylalanylalanylglycylglutaminylglutaminylleucylprolylhistidyllysylthreonylprolylprolylarginylisoleucylprolylprolyllysylprolyllysylserylarginylserylprolylthreonylprolylprolylserylisoleucylalanylalanyllysylalanylglutaminylleucylalanylarginylglutaminylglutaminylserylprolylserylprolylisoleucylarginylhistidylserylprolylserylprolylvalylarginylhistidylvalylarginylalanylprolylthreonylprolylserylprolylvalylarginylserylvalylserylprolylalanylalanylarginylisoleucylserylthreonylserylprolylisoleucylarginylserylvalylarginylserylprolylleucylleucylmethionylarginyllysylthreonylglutaminylalanylserylthreonylvalylalanylthreonylglycylprolylglutamylvalylprolylprolylprolyltryptophyllysylglutaminylglutamylglycyltyrosylvalylalanylserylserylserylglutamylalanylglutamylmethionylarginylglutamylthreonylthreonylleucylthreonylthreonylserylthreonylglutaminylisoleucylarginylthreonylglutamylglutamylarginyltryptophylglutamylglycylarginyltyrosylglycylvalylglutaminylglutamylglutaminylvalylthreonylisoleucylserylglycylalanylalanylglycylalanylalanylalanylserylvalylserylalanylserylalanylseryltyrosylalanylalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglycylalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminylaspartylalanylaspartyllysylserylalanylalanylvalylalanylthreonylvalylvalylalanylalanylvalylaspartylmethionylalanylarginylvalylarginylglutamylprolylvalylisoleucylserylalanylvalylglutamylglutaminylthreonylalanylglutaminylarginylthreonylthreonylthreonylthreonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaminylprolylalanylglutaminylglutamylglutaminylvalylarginyllysylglutamylalanylglutamyllysylthreonylalanylvalylthreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanylaspartyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylleucyllysylserylarginylthreonyllysylglutamylisoleucylisoleucylthreonylthreonyllysylglutaminylglutamylglutaminylmethionylhistidylvalylthreonylhistidylglutamylglutaminylisoleucylarginyllysylglutamylthreonylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylprolyllysylvalylvalylisoleucylserylalanylalanyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylthreonylarginylisoleucylserylglutamylglutamylisoleucylthreonyllysyllysylglutaminyllysylglutaminylvalylthreonylglutaminylglutamylalanylisoleucylmethionyllysylglutamylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalylprolyllysylvalylisoleucylvalylalanylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamylglutaminylaspartylleucylvalylserylarginylglycylarginylglutamylglycylisoleucylthreonylthreonyllysylarginylglutamylglutaminylvalylglutaminylisoleucylthreonylglutaminylglutamyllysylmethionylarginyllysylglutamylalanylglutamyllysylthreonylalanylleucylserylthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreonylalanyllysylalanyllysylglutamylglutaminylglutamylthreonylisoleucylleucylarginylthreonylarginylglutamylthreonylmethionylalanylthreonylarginylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylglutaminylvalylthreonylhistidylglycyllysylvalylaspartylvalylglycyllysyllysylalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylvalylvalylalanylalanylvalylaspartylglutaminylalanylarginylvalylarginylglutamylprolylarginylglutamylprolylglycylhistidylleucylglutamylglutamylseryltyrosylalanylglutaminylglutaminylthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylglycyltyrosyllysylglutamylarginylisoleucylserylalanylalanyllysylvalylalanylglutamylprolylprolylglutaminylarginylprolylalanylserylglutamylprolylhistidylvalylvalylprolyllysylalanylvalyllysylprolylarginylvalylisoleucylglutaminylalanylprolylserylglutamylthreonylhistidylisoleucyllysylthreonylthreonylaspartylglutaminyllysylglycylmethionylhistidylisoleucylserylserylglutaminylisoleucyllysyllysylthreonylthreonylaspartylleucylthreonylthreonylglutamylarginylleucylvalylhistidylvalylaspartyllysylarginylprolylarginylthreonylalanylserylprolylhistidylphenylalanylthreonylvalylseryllysylisoleucylserylvalylprolyllysylthreonylglutamylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylserylisoleucylalanylglycylserylalanylisoleucylalanylthreonylleucylglutaminyllysylglutamylleucylserylalanylthreonylserylserylalanylglutaminyllysylisoleucylthreonyllysylserylvalyllysylalanylprolylthreonylvalyllysylprolylserylglutamylthreonylarginylvalylarginylalanylglutamylprolylthreonylprolylleucylprolylglutaminylphenylalanylprolylphenylalanylalanylaspartylthreonylprolylaspartylthreonyltyrosyllysylserylglutamylalanylglycylvalylglutamylvalyllysyllysylglutamylvalylglycylvalylserylisoleucylthreonylglycylthreonylthreonylvalylarginylglutamylglutamylarginylphenylalanylglutamylvalylleucylhistidylglycylarginylglutamylalanyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalanylarginylvalylprolylalanylprolylvalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonylprolylprolylthreonylleucylvalylserylglycylleucyllysylasparaginylvalylthreonylvalylisoleucylglutamylglycylglutamylserylvalylthreonylleucylglutamylcysteinylhistidylisoleucylserylglycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvalylthreonyltryptophyltyrosylarginylglutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleucylglutamylserylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylisoleucylthreonylphenylalanylglutaminylserylglycylisoleucylalanylarginylleucylmethionylisoleucylarginylglutamylalanylphenylalanylalanylglutamylaspartylserylglycylarginylphenylalanylthreonylcysteinylserylalanylvalylasparaginylglutamylalanylglycylthreonylvalylserylthreonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvalylglutaminylvalylserylglutamylglutamylphenylalanylglutamyllysylglutamylthreonylthreonylalanylvalylthreonylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreonylglutamylglutamyllysylarginylphenylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylvalylvalylmethionylthreonylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamylglutamylglutaminylalanylglycylprolylglycylglutamylprolylalanylalanylprolyltyrosylphenylalanylisoleucylthreonyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysylleucylvalylglutamylglycylglycylserylvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylglutaminylvalylglycylglycylasparaginylprolyllysylprolylhistidylvalyltyrosyltryptophyllysyllysylserylglycylvalylprolylleucylthreonylthreonylglycyltyrosylarginyltyrosyllysylvalylseryltyrosylasparaginyllysylglutaminylthreonylglycylglutamylcysteinyllysylleucylvalylisoleucylserylmethionylthreonylphenylalanylalanylaspartylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylisoleucylvalylvalylarginylasparaginyllysylhistidylglycylglutamylthreonylserylalanylserylalanylserylleucylleucylglutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglutamylleucylleucylmethionyllysylserylglutaminylglutaminylglutamylmethionylleucyltyrosylglutaminylthreonylglutaminylvalylthreonylalanylphenylalanylvalylglutaminylglutamylprolylglutamylvalylglycylglutamylthreonylalanylprolylglycylphenylalanylvalyltyrosylserylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamylglutaminylalanylleucylisoleucylarginyllysyllysylmethionylalanyllysylaspartylthreonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrosylvalylglutamylaspartylglutaminylglutamylphenylalanylhistidylisoleucylserylserylphenylalanylglutamylglutamylarginylleucylisoleucyllysylglutamylisoleucylglutamyltyrosylarginylisoleucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucylglutamylglutamylleucylleucylglutamylglutamylaspartylglycylglutamylglutamyllysylmethionylalanylvalylaspartylisoleucylserylglutamylserylglutamylalanylvalylglutamylserylglycylphenylalanylaspartylleucylarginylisoleucyllysylasparaginyltyrosylarginylisoleucylleucylglutamylglycylmethionylglycylvalylthreonylphenylalanylhistidylcysteinyllysylmethionylserylglycyltyrosylprolylleucylprolyllysylisoleucylalanyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllysylarginylisoleucyllysylhistidylglycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmethionylaspartylphenylalanylleucylglutaminylaspartylglycylarginylalanylserylleucylarginylisoleucylprolylvalylvalylleucylprolylglutamylaspartylglutamylglycylisoleucyltyrosylthreonylalanylphenylalanylalanylserylasparaginylisoleucyllysylglycylasparaginylalanylisoleucylcysteinylserylglycyllysylleucyltyrosylvalylglutamylprolylalanylalanylprolylleucylglycylalanylprolylthreonyltyrosylisoleucylprolylthreonylleucylglutamylprolylvalylserylarginylisoleucylarginylserylleucylserylprolylarginylserylvalylserylarginylserylprolylisoleucylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylalanylarginylmethionylserylprolylglycylarginylarginylleucylglutamylglutamylthreonylaspartylglutamylserylglutaminylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllysylprolylvalylphenylalanylvalylleucyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylcysteinylleucylglutamylglycylalanylasparaginylcysteinylarginylphenylalanylaspartylleucyllysylvalylvalylglycylarginylprolylmethionylprolylglutamylthreonylphenylalanyltryptophylphenylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylglutaminylisoleucylvalylasparaginylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylvalylvalylisoleucyllysylglutamylaspartylglycylthreonylglutaminylserylleucylisoleucylisoleucylvalylprolylalanylthreonylprolylserylaspartylserylglycylglutamyltryptophylthreonylvalylvalylalanylglutaminylasparaginylarginylalanylglycylarginylserylserylisoleucylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylvalylglutamylhistidylglutaminylvalyllysylprolylmethionylphenylalanylvalylglutamyllysylleucyllysylasparaginylvalylasparaginylisoleucyllysylglutamylglycylserylarginylleucylglutamylmethionyllysylvalylarginylalanylthreonylglycylasparaginylprolylasparaginylprolylaspartylisoleucylvalyltryptophylleucyllysylasparaginylserylaspartylisoleucylisoleucylvalylprolylhistidyllysyltyrosylprolyllysylisoleucylarginylisoleucylglutamylglycylthreonyllysylglycylglutamylalanylalanylleucyllysylisoleucylaspartylserylthreonylvalylserylglutaminylaspartylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylalanylthreonylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylarginylaspartylthreonylthreonylarginylcysteinyllysylvalylasparaginylvalylglutamylvalylglutamylphenylalanylalanylglutamylprolylglutamylprolylglutamylarginyllysylleucylisoleucylisoleucylprolylarginylglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylisoleucylalanylalanylprolylglutamylleucylglutamylprolylleucylhistidylleucylarginyltyrosylglycylglutaminylglutamylglutaminyltryptophylglutamylglutamylglycylaspartylleucyltyrosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminylglutaminyllysylprolylphenylalanylphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreonylserylleucylarginylleucyllysylarginylphenylalanylglycylprolylalanylhistidylphenylalanylglutamylcysteinylarginylleucylthreonylprolylisoleucylserylaspartylprolylthreonylmethionylvalylvalylglutamyltryptophylleucylhistidylaspartylglycyllysylprolylleucylglutamylalanylalanylasparaginylarginylleucylarginylmethionylisoleucylasparaginylglutamylphenylalanylglycyltyrosylcysteinylserylleucylaspartyltyrosylglycylvalylalanyltyrosylserylarginylaspartylserylglycylisoleucylisoleucylthreonylcysteinylarginylalanylthreonylasparaginyllysyltyrosylglycylthreonylaspartylhistidylthreonylserylalanylthreonylleucylisoleucylvalyllysylaspartylglutamyllysylserylleucylvalylglutamylglutamylserylglutaminylleucylprolylglutamylglycylarginyllysylglycylleucylglutaminylarginylisoleucylglutamylglutamylleucylglutamylarginylmethionylalanylhistidylglutamylglycylalanylleucylthreonylglycylvalylthreonylthreonylaspartylglutaminyllysylglutamyllysylglutaminyllysylprolylaspartylisoleucylvalylleucyltyrosylprolylglutamylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylglycylglutamylthreonylalanylarginylphenylalanylarginylcysteinylarginylvalylthreonylglycyltyrosylprolylglutaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptophyltyrosylleucylasparaginylglycylglutaminylleucylisoleucylarginyllysylseryllysylarginylphenylalanylarginylvalylarginyltyrosylaspartylglycylisoleucylhistidyltyrosylleucylaspartylisoleucylvalylaspartylcysteinyllysylseryltyrosylaspartylthreonylglycylglutamylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamylasparaginylprolylglutamylglycylvalylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllysylleucylglutamylisoleucylglutaminylglutaminylarginylglutamylaspartylphenylalanylarginylserylvalylleucylarginylarginylalanylprolylglutamylprolylarginylprolylglutamylphenylalanylhistidylvalylhistidylglutamylprolylglycyllysylleucylglutaminylphenylalanylglutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartylarginylprolylvalylaspartylthreonylthreonylglutamylthreonyllysylglutamylvalylvalyllysylleucyllysylarginylalanylglutamylarginylisoleucylthreonylhistidylglutamyllysylvalylprolylglutamylglutamylserylglutamylglutamylleucylarginylseryllysylphenylalanyllysylarginylarginylthreonylglutamylglutamylglycyltyrosyltyrosylglutamylalanylisoleucylthreonylalanylvalylglutamylleucyllysylserylarginyllysyllysylaspartylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylleucylleucylarginyllysylthreonyllysylaspartylglutamylleucylleucylhistidyltryptophylthreonyllysylglutamylleucylthreonylglutamylglutamylglutamyllysyllysylalanylleucylalanylglutamylglutamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleucylprolylthreonylphenylalanyllysylprolylaspartyllysylisoleucylglutamylleucylserylprolylserylmethionylglutamylalanylprolyllysylisoleucylphenylalanylglutamylarginylisoleucylglutaminylserylglutaminylthreonylvalylglycylglutaminylglycylserylaspartylalanylhistidylphenylalanylarginylvalylarginylvalylvalylglycyllysylprolylaspartylprolylglutamylcysteinylglutamyltryptophyltyrosyllysylasparaginylglycylvalyllysylisoleucylglutamylarginylserylaspartylarginylisoleucyltyrosyltryptophyltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartylasparaginylvalylcysteinylglutamylleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylthreonylalanylglutamylaspartylserylalanylserylisoleucylmethionylvalyllysylalanylisoleucylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylthreonylserylserylhistidylalanylphenylalanylleucylleucylvalylglutaminylalanyllysylglutaminylleucylisoleucylthreonylphenylalanylthreonylglutaminylglutamylleucylglutaminylaspartylvalylvalylalanyllysylglutamyllysylaspartylthreonylmethionylalanylthreonylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylthreonylserylglutamylprolylphenylalanylvalyllysylvalyllysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycylmethionylglutamylvalylhistidylglutamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylmethionylhistidylserylaspartylarginyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylserylisoleucylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylserylaspartylalanylglutamylaspartyltyrosylserylcysteinylvalylleucylvalylglutamylaspartylglutamylasparaginylvalyllysylthreonylthreonylalanyllysylleucylisoleucylvalylglutamylglycylalanylvalylvalylglutamylphenylalanylvalyllysylglutamylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutamylvalylprolylglutamylseryltyrosylserylglycylglutamylleucylglutamylcysteinylisoleucylvalylserylprolylglutamylasparaginylisoleucylglutamylglycyllysyltryptophyltyrosylhistidylasparaginylaspartylvalylglutamylleucyllysylserylasparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonylserylarginylarginylglycylarginylglutaminylasparaginylleucylthreonylvalyllysylaspartylvalylthreonyllysylglutamylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylserylphenylalanylvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylthreonylthreonylcysteinyllysylleucyllysylmethionyllysylprolylarginylprolylisoleucylalanylisoleucylleucylglutaminylglycylleucylserylaspartylglutaminyllysylvalylcysteinylglutamylglycylaspartylisoleucylvalylglutaminylleucylglutamylvalyllysylvalylserylleucylglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltryptophylmethionyllysylaspartylglycylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolylserylaspartylarginylvalylhistidylisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylglutaminylserylhistidylmethionylleucylleucylisoleucylglutamylaspartylmethionylthreonyllysylglutamylaspartylalanylglycylasparaginyltyrosylserylphenylalanylthreonylisoleucylprolylalanylleucylglycylleucylserylthreonylserylglycylarginylvalylserylvalyltyrosylserylvalylaspartylvalylisoleucylthreonylprolylleucyllysylaspartylvalylasparaginylvalylisoleucylglutamylglycylthreonyllysylalanylvalylleucylglutamylcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspartylvalylthreonylserylvalyllysyltryptophyltyrosylleucylasparaginylaspartylglutamylglutaminylisoleucyllysylprolylaspartylaspartylarginylvalylglutaminylalanylisoleucylvalyllysylglycylthreonyllysylglutaminylarginylleucylvalylisoleucylasparaginylarginylthreonylhistidylalanylserylaspartylglutamylglycylprolyltyrosyllysylleucylisoleucylvalylglycylarginylvalylglutamylthreonylasparaginylcysteinylasparaginylleucylserylvalylglutamyllysylisoleucyllysylisoleucylisoleucylarginylglycylleucylarginylaspartylleucylthreonylcysteinylthreonylglutamylthreonylglutaminylasparaginylvalylvalylphenylalanylglutamylvalylglutamylleucylserylhistidylserylglycylisoleucylaspartylvalylleucyltryptophylasparaginylphenylalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylprolylserylseryllysyltyrosyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylglycyllysylisoleucyltyrosyllysylleucylthreonylvalylleucylasparaginylmethionylmethionyllysylaspartylaspartylglutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenylalanyltyrosylalanylglycylglutamylasparaginylmethionylthreonylserylglycyllysylleucylthreonylvalylalanylglycylglycylalanylisoleucylseryllysylprolylleucylthreonylaspartylglutaminylthreonylvalylalanylglutamylserylglutaminylglutamylalanylvalylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylalanylasparaginylprolylaspartylseryllysylglycylglutamyltryptophylleucylarginylaspartylglycyllysylhistidylleucylprolylleucylthreonylasparaginylasparaginylisoleucylarginylserylglutamylserylaspartylglycylhistidyllysylarginylarginylleucylisoleucylisoleucylalanylalanylthreonyllysylleucylaspartylaspartylisoleucylglycylglutamyltyrosylthreonyltyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylthreonylserylalanyllysylleucyllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucyllysyllysylthreonylleucyllysylasparaginylleucylthreonylvalylthreonylglutamylthreonylglutaminylaspartylalanylvalylphenylalanylthreonylvalylglutamylleucylthreonylhistidylprolylasparaginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltryptophylisoleucyllysylasparaginylglycylvalylvalylleucylglutamylserylasparaginylglutamyllysyltyrosylalanylisoleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoleucyltyrosylserylleucylarginylisoleucyllysylasparaginylcysteinylalanylisoleucylvalylaspartylglutamylserylvalyltyrosylglycylphenylalanylarginylleucylglycylarginylleucylglycylalanylserylalanylarginylleucylhistidylvalylglutamylthreonylvalyllysylisoleucylisoleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvalylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylalanylthreonylvalylalanylphenylalanylglutamylvalylserylvalylserylhistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanylhistidyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylprolylserylaspartyllysylhistidylarginylleucylvalylserylglutamylarginyllysylvalylhistidyllysylleucylmethionylleucylglutaminylasparaginylisoleucylserylprolylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylglycylglutaminylleucylglutamylcysteinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylvalylglutamylthreonylleucylhistidylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyllysylasparaginylisoleucylglutamylvalylprolylglutamylthreonyllysylthreonylalanylserylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylhistidylphenylalanylasparaginylvalylprolylserylmethionyltryptophylleucyllysylasparaginylglycylvalylglutamylisoleucylglutamylmethionylserylglutamyllysylphenylalanyllysylisoleucylvalylvalylglutaminylglycyllysylleucylhistidylglutaminylleucylisoleucylisoleucylmethionylasparaginylthreonylserylthreonylglutamylaspartylserylalanylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylvalylcysteinylglycylasparaginylaspartylglutaminylvalylserylalanylthreonylleucylthreonylvalylthreonylprolylisoleucylmethionylisoleucylthreonylserylmethionylleucyllysylaspartylisoleucylasparaginylalanylglutamylglutamyllysylaspartylthreonylisoleucylthreonylphenylalanylglutamylvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglutamylglycylisoleucylseryltyrosyllysyltryptophylleucyllysylasparaginylglycylvalylglutamylisoleucyllysylserylthreonylaspartyllysylcysteinylglutaminylmethionylarginylthreonyllysyllysylleucylthreonylhistidylserylleucylasparaginylisoleucylarginylasparaginylvalylhistidylphenylalanylglycylaspartylalanylalanylaspartyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylthreonylserylthreonylalanylthreonylleucyltyrosylvalylglutamylalanylarginylhistidylisoleucylglutamylphenylalanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylaspartylisoleucyllysylvalylleucylglutamyllysyllysylarginylalanylmethionylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylglutamylprolylaspartylisoleucylthreonylvalylglutaminyltryptophylmethionyllysylaspartylaspartylglutaminylglutamylleucylglutaminylisoleucylthreonylaspartylarginylisoleucyllysylisoleucylglutaminyllysylglutamyllysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylleucylisoleucylprolylserylthreonylarginylmethionylserylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylvalylvalylalanylglycylglycylasparaginylvalylserylthreonylalanyllysylleucylphenylalanylvalylglutamylglycylarginylaspartylvalylarginylisoleucylarginylserylisoleucyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvalylisoleucylglutamyllysylglutaminylarginylalanylvalylvalylglutamylphenylalanylglutamylvalylasparaginylglutamylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhistidyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycylisoleucylglutamylisoleucylasparaginylphenylalanylglutaminylvalylglutaminylglutamylarginylhistidyllysyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylisoleucylhistidylarginylmethionylphenylalanylisoleucylserylglutamylthreonylarginylglutaminylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylglycylarginylasparaginylarginylserylserylvalylthreonylleucyltyrosylvalylasparaginylalanylprolylglutamylprolylprolylglutaminylvalylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylprolylvalylthreonylvalylglutaminylserylglycyllysylprolylalanylarginylphenylalanylcysteinylalanylmethionylisoleucylserylglycylarginylprolylglutaminylprolyllysylisoleucylseryltryptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglutaminylleucylleucylserylthreonylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphenylalanylleucylhistidylaspartylglycylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleucylleucylleucylisoleucylglutamylalanylphenylalanylprolylglutamylaspartylalanylalanylvalyltyrosylthreonylcysteinylglutamylalanyllysylasparaginylaspartyltyrosylglycylvalylalanylthreonylthreonylserylalanylserylleucylserylvalylglutamylvalylprolylglutamylvalylvalylserylprolylaspartylglutaminylglutamylmethionylprolylvalyltyrosylprolylprolylalanylisoleucylisoleucylthreonylprolylleucylglutaminylaspartylthreonylvalylthreonylserylglutamylglycylglutaminylprolylalanylarginylphenylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylserylglycylthreonylaspartylleucyllysylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysylaspartyllysyllysylisoleucyllysylprolylserylarginylphenylalanylphenylalanylarginylmethionylthreonylglutaminylphenylalanylglutamylaspartylthreonyltyrosylglutaminylleucylglutamylisoleucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylglutamylaspartylglutamylglycylthreonyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanylasparaginylasparaginylalanylvalylglycylglutaminylvalylserylserylthreonylalanylasparaginylleucylserylleucylglutamylalanylprolylglutamylserylisoleucylleucylhistidylglutamylarginylisoleucylglutamylglutaminylglutamylisoleucylglutamylmethionylglutamylmethionyllysylglutamylphenylalanylserylserylserylphenylalanylleucylserylalanylglutamylglutamylglutamylglycylleucylhistidylserylalanylglutamylleucylglutaminylleucylseryllysylisoleucylasparaginylglutamylthreonylleucylglutamylleucylleucylserylglutamylserylprolylvalyltyrosylprolylthreonyllysylphenylalanylaspartylserylglutamyllysylglutamylglycylthreonylglycylprolylisoleucylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalylserylasparaginylalanylaspartylisoleucylserylmethionylglycylaspartylvalylalanylthreonylleucylserylvalylthreonylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyllysylprolyllysylisoleucylglutaminyltryptophylphenylalanylphenylalanylasparaginylglycylvalylleucylleucylthreonylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysylphenylalanylvalylphenylalanylaspartylglycylaspartylaspartylhistidylserylleucylisoleucylisoleucylleucylphenylalanylthreonyllysylleucylglutamylaspartylglutamylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinylmethionylalanylserylasparaginylaspartyltyrosylglycyllysylthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltyrosylleucyllysylisoleucylasparaginylseryllysylglycylglutamylglycylhistidyllysylaspartylthreonylglutamylthreonylglutamylserylalanylvalylalanyllysylserylleucylglutamyllysylleucylglycylglycylprolylcysteinylprolylprolylhistidylphenylalanylleucyllysylglutamylleucyllysylprolylisoleucylarginylcysteinylalanylglutaminylglycylleucylprolylalanylisoleucylphenylalanylglutamyltyrosylthreonylvalylvalylglycylglutamylprolylalanylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylphenylalanyllysylglutamylasparaginyllysylglutaminylleucylcysteinylthreonylserylvalyltyrosyltyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidylasparaginylprolylasparaginylglycylserylglycylthreonylphenylalanylisoleucylvalylasparaginylaspartylprolylglutaminylarginylglutamylaspartylserylglycylleucyltyrosylisoleucylcysteinyllysylalanylglutamylasparaginylmethionylleucylglycylglutamylserylthreonylcysteinylalanylalanylglutamylleucylleucylvalylleucylleucylglutamylaspartylthreonylaspartylmethionylthreonylaspartylthreonylprolylcysteinyllysylalanyllysylserylthreonylprolylglutamylalanylprolylglutamylaspartylphenylalanylprolylglutaminylthreonylprolylleucyllysylglycylprolylalanylvalylglutamylalanylleucylaspartylserylglutamylglutaminylglutamylisoleucylalanylthreonylphenylalanylvalyllysylaspartylthreonylisoleucylleucyllysylalanylalanylleucylisoleucylthreonylglutamylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylleucylseryltyrosylglutamylhistidylisoleucylalanyllysylalanylasparaginylglutamylleucylserylserylglutaminylleucylprolylleucylglycylalanylglutaminylglutamylleucylglutaminylserylisoleucylleucylglutamylglutaminylaspartyllysylleucylthreonylprolylglutamylserylthreonylarginylglutamylphenylalanylleucylcysteinylisoleucylasparaginylglycylserylisoleucylhistidylphenylalanylglutaminylprolylleucyllysylglutamylprolylserylprolylasparaginylleucylglutaminylleucylglutaminylisoleucylvalylglutaminylserylglutaminyllysylthreonylphenylalanylseryllysylglutamylglycylisoleucylleucylmethionylprolylglutamylglutamylprolylglutamylthreonylglutaminylalanylvalylleucylserylaspartylthreonylglutamyllysylisoleucylphenylalanylprolylserylalanylmethionylserylisoleucylglutamylglutaminylisoleucylasparaginylserylleucylthreonylvalylglutamylprolylleucyllysylthreonylleucylleucylalanylglutamylprolylglutamylglycylasparaginyltyrosylprolylglutaminylserylserylisoleucylglutamylprolylprolylmethionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylserylvalylalanylglutamylglutamylvalylleucylserylleucyllysylglutamyllysylthreonylvalylserylaspartylthreonylasparaginylarginylglutamylglutaminylarginylvalylthreonylleucylglutaminyllysylglutaminylglutamylalanylglutaminylserylalanylleucylisoleucylleucylserylglutaminylserylleucylalanylglutamylglycylhistidylvalylglutamylserylleucylglutaminylserylprolylaspartylvalylmethionylisoleucylserylglutaminylvalylasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylvalylprolylserylglutamylhistidylserylcysteinylthreonylglutamylglycylglycyllysylisoleucylleucylisoleucylglutamylserylalanylasparaginylprolylleucylglutamylasparaginylalanylglycylglutaminylaspartylserylalanylvalylarginylisoleucylglutamylglutamylglycyllysylserylleucylarginylphenylalanylprolylleucylalanylleucylglutamylglutamyllysylglutaminylvalylleucylleucyllysylglutamylglutamylhistidylserylaspartylasparaginylvalylvalylmethionylprolylprolylaspartylglutaminylisoleucylisoleucylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylvalylalanylisoleucyllysyllysylvalylglutaminylglutamylvalylglutaminylglycylarginylaspartylleucylleucylseryllysylglutamylserylleucylleucylserylglycylisoleucylprolylglutamylglutamylglutaminylarginylleucylasparaginylleucyllysylisoleucylglutaminylisoleucylcysteinylarginylalanylleucylglutaminylalanylalanylvalylalanylserylglutamylglutaminylprolylglycylleucylphenylalanylserylglutamyltryptophylleucylarginylasparaginylisoleucylglutamyllysylvalylglutamylvalylglutamylalanylvalylasparaginylisoleucylthreonylglutaminylglutamylprolylarginylhistidylisoleucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylleucylvalylthreonylserylalanyllysylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylthreonylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylaspartylvalylaspartylprolylglutaminylmethionylalanylasparaginylleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylaspartylalanylleucylcysteinylalanylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglutamylisoleucylaspartylisoleucylleucylthreonylalanylglutamylglycylprolylarginylisoleucylglutaminylglutaminylglycylalanyllysylthreonylserylleucylglutaminylglutamylglutamylmethionylaspartylserylphenylalanylserylglycylserylglutaminyllysylvalylglutamylprolylisoleucylthreonylglutamylprolylglutamylvalylglutamylseryllysyltyrosylleucylisoleucylserylthreonylglutamylglutamylvalylseryltyrosylphenylalanylasparaginylvalylglutaminylserylarginylvalyllysyltyrosylleucylaspartylalanylthreonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalylalanylserylalanylvalylvalylserylaspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylserylleucyllysylprolylserylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylserylserylserylglutamylserylglycylthreonylglutamylglutamylvalylalanylthreonylvalyllysylisoleucylglutaminylglutamylalanylglutamylglycylglycylleucylisoleucyllysylglutamylaspartylglycylprolylmethionylisoleucylhistidylthreonylprolylleucylvalylaspartylthreonylvalylserylglutamylglutamylglycylaspartylisoleucylvalylhistidylleucylthreonylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginylalanyllysylglutamylvalylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglutamylasparaginyllysylleucylvalylprolylserylaspartylglutamyllysylphenylalanyllysylcysteinylleucylglutaminylaspartylglutaminylasparaginylthreonyltyrosylthreonylleucylvalylisoleucylaspartyllysylvalylasparaginylthreonylglutamylaspartylhistidylglutaminylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamylalanylleucylasparaginylaspartylserylglycyllysylthreonylalanylthreonylserylalanyllysylleucylthreonylvalylvalyllysylarginylalanylalanylprolylvalylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutamylprolylleucylglutamylvalylalanylleucylglycylhistidylleucylalanyllysylphenylalanylthreonylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylserylalanylprolylasparaginylvalylarginylphenylalanylglutaminyltryptophylphenylalanyllysylalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyrosylglutamylserylaspartyllysylcysteinylserylisoleucylarginylserylseryllysyltyrosylisoleucylserylserylleucylglutamylisoleucylleucylarginylthreonylglutaminylvalylvalylaspartylcysteinylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyllysylalanylserylasparaginylglutamyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinylthreonylalanylthreonylleucylthreonylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylglutamyllysyllysylvalylarginyllysylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylprolylglutamylprolyllysylglutamylglutamylvalylvalylleucyllysylserylvalylleucylarginyllysylarginylprolylglutamylglutamylglutamylglutamylprolyllysylvalylglutamylprolyllysyllysylleucylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanylvalylprolylglutamylprolylprolylprolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutamylvalylglutamylvalylprolylthreonylvalylthreonyllysylarginylglutamylarginyllysylisoleucylprolylglutamylprolylthreonyllysylvalylprolylglutamylisoleucyllysylprolylalanylisoleucylprolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolyllysylprolyllysylprolylglutamylalanylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllysylprolylprolylprolylvalylglutamylprolylglutamylprolylthreonylprolylisoleucylalanylalanylprolylvalylthreonylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylalanylglutamylalanyllysylalanylprolyllysylglutamylglutamylalanylalanyllysylprolyllysylglycylprolylisoleucyllysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonylprolylserylprolylisoleucylglutamylalanylglutamylarginylarginyllysylleucylarginylprolylglycylserylglycylglycylglutamyllysylprolylprolylaspartylglutamylalanylprolylphenylalanylthreonyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvalylprolylleucyllysylphenylalanylvalyllysylglutamylisoleucyllysylaspartylisoleucylisoleucylleucylthreonylglutamylserylglutamylphenylalanylvalylglycylserylserylalanylisoleucylphenylalanylglutamylcysteinylleucylvalylserylprolylserylthreonylalanylisoleucylthreonylthreonyltryptophylmethionyllysylaspartylglycylserylasparaginylisoleucylarginylglutamylserylprolyllysylhistidylarginylphenylalanylisoleucylalanylaspartylglycyllysylaspartylarginyllysylleucylhistidylisoleucylisoleucylaspartylvalylglutaminylleucylserylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylglycylasparaginyllysylglutamyllysylthreonylserylthreonylalanyllysylleucylvalylvalylglutamylglutamylleucylprolylvalylarginylphenylalanylvalyllysylthreonylleucylglutamylglutamylglutamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylglutaminylprolylleucyltyrosylleucylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyllysylglutamylarginylaspartylvalylvalyltryptophylarginyllysylaspartylglycyllysylisoleucylvalylvalylglutamyllysylprolylglycylarginylisoleucylvalylprolylglycylvalylisoleucylglycylleucylmethionylarginylalanylleucylthreonylisoleucylasparaginylaspartylalanylaspartylaspartylthreonylaspartylalanylglycylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylvalylglutamylasparaginylalanylasparaginylasparaginylleucylglutamylcysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvalylvalylglutamylvalylisoleucylarginylaspartyltryptophylleucylvalyllysylprolylisoleucylarginylaspartylglutaminylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylthreonylalanylisoleucylphenylalanylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyllysylaspartylthreonylprolylasparaginylisoleucyllysyltryptophylphenylalanyllysylglycyltyrosylaspartylglutamylisoleucylprolylalanylglutamylprolylasparaginylaspartyllysylthreonylglutamylisoleucylleucylarginylaspartylglycylasparaginylhistidylleucyltyrosylleucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanylmethionylprolylglutamylaspartylisoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalylglutamylisoleucylglutamylglycyllysylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylthreonylleucylglycylglutamylarginylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysylprolylisoleucylglutamylaspartylvalylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysylglutamylserylalanylserylphenylalanylaspartylalanylglutamylisoleucylserylglutamylalanylaspartylisoleucylprolylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutamylleucylleucylarginylprolylserylprolylthreonylcysteinylglutamylisoleucyllysylalanylglutamylglycylglycyllysylarginylphenylalanylleucylthreonylleucylhistidyllysylvalyllysylleucylaspartylglutaminylalanylglycylglutamylvalylleucyltyrosylglutaminylalanylleucylasparaginylalanylisoleucylthreonylthreonylalanylisoleucylleucylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylphenylalanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylvalylprolylglutamylarginylarginylglutaminylalanylarginylphenylalanylglutamylcysteinylvalylleucylthreonylarginylglutamylalanylasparaginylvalylisoleucyltryptophylseryllysylglycylprolylaspartylisoleucylisoleucyllysylserylserylaspartyllysylphenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalanylaspartylglycyllysyllysylhistidylisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylserylglutaminylphenylalanylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltyrosylthreonylalanylglutamylvalylglutamylglycyllysyllysylthreonylserylalanylarginylleucylphenylalanylvalylthreonylglycylisoleucylarginylleucyllysylphenylalanylmethionylserylprolylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalyllysylglutamylglycylglutamylthreonylalanylthreonylphenylalanylvalylcysteinylglutamylleucylserylhistidylglutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylaspartylalanyllysylleucylhistidylthreonylserylarginylthreonylvalylleucylisoleucylserylserylglutamylglycyllysylthreonylhistidyllysylleucylglutamylmethionyllysylglutamylvalylthreonylleucylaspartylaspartylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylalanylglutaminylvalyllysylglutamylleucylserylserylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvalylleucylglutamylalanylaspartylprolyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylleucylhistidylaspartyllysylthreonylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutamylisoleucylthreonylleucyllysylcysteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvalylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylglutamylglutamylisoleucylvalylprolylserylprolyllysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaspartylglycylleucylarginylarginylisoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylalanylaspartylleucyllysylaspartyllysylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylaspartylcysteinylglycylthreonylaspartyllysylthreonyllysylalanylasparaginylvalylthreonylvalylglutamylalanylarginylleucylisoleucylglutamylvalylglutamyllysylprolylleucyltyrosylglycylvalylglutamylvalylphenylalanylvalylglycylglutamylthreonylalanylhistidylphenylalanylglutamylisoleucylglutamylleucylserylglutamylprolylaspartylvalylhistidylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutaminylprolylleucylthreonylalanylserylprolylaspartylcysteinylglutamylisoleucylisoleucylglutamylaspartylglycyllysyllysylhistidylisoleucylleucylisoleucylleucylhistidylasparaginylcysteinylglutaminylleucylglycylmethionylthreonylglycylglutamylvalylserylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylalanyllysylserylalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyllysylglutamylleucylprolylleucylisoleucylphenylalanylisoleucylthreonylprolylleucylserylaspartylvalyllysylvalylphenylalanylglutamyllysylaspartylglutamylalanyllysylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylvalylserylarginylglutamylprolyllysylthreonylphenylalanylarginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglutaminylglutamylisoleucylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenylalanylglutamylleucylisoleucyllysylaspartylglycylthreonyllysylhistidylserylmethionylvalylisoleucyllysylserylalanylalanylphenylalanylglutamylaspartylglutamylalanyllysyltyrosylmethionylphenylalanylglutamylalanylglutamylaspartyllysylhistidylthreonylserylglycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutamylglycylisoleucylarginylleucyllysylphenylalanylleucylthreonylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylalanyllysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalylphenylalanylthreonylvalylglutamylleucylserylhistidylaspartylasparaginylisoleucylarginylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylaspartylglutaminylarginylleucylhistidylthreonylthreonylarginylserylvalylserylmethionylglutaminylaspartylglutamylglycyllysylthreonylhistidylserylisoleucylthreonylphenylalanyllysylaspartylleucylserylisoleucylaspartylaspartylthreonylserylglutaminylisoleucylarginylvalylglutamylalanylmethionylglycylmethionylserylserylglutamylalanyllysylleucylthreonylvalylleucylglutamylglycylaspartylprolyltyrosylphenylalanylthreonylglycyllysylleucylglutaminylaspartyltyrosylthreonylglycylvalylglutamyllysylaspartylglutamylvalylisoleucylleucylglutaminylcysteinylglutamylisoleucylseryllysylalanylaspartylalanylprolylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycyllysylglutamylisoleucyllysylprolylseryllysylasparaginylalanylvalylisoleucyllysylthreonylaspartylglycyllysyllysylarginylmethionylleucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleucyllysylserylaspartylisoleucylglycylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylaspartylcysteinylglycylthreonylaspartyllysylthreonylserylglycyllysylleucylaspartylisoleucylglutamylaspartylarginylglutamylisoleucyllysylleucylvalylarginylprolylleucylhistidylserylvalylglutamylvalylmethionylglutamylthreonylglutamylthreonylalanylarginylphenylalanylglutamylthreonylglutamylisoleucylserylglutamylaspartylaspartylisoleucylhistidylalanylasparaginyltryptophyllysylleucyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylglutaminylthreonylprolylaspartylcysteinylglutamylisoleucyllysylglutamylglutamylglycyllysylisoleucylhistidylserylleucylvalylleucylhistidylasparaginylcysteinylarginylleucylaspartylglutaminylthreonylglycylglycylvalylaspartylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylvalyllysylserylserylalanylhistidylleucylarginylvalyllysylprolylarginylvalylisoleucylglycylleucylleucylarginylprolylleucyllysylaspartylvalylthreonylvalylthreonylalanylglycylglutamylthreonylalanylthreonylphenylalanylaspartylcysteinylglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspartylisoleucylprolylvalylglutamyltryptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllysylleucylglutamylprolylserylaspartyllysylvalylvalylprolylarginylserylglutamylglycyllysylvalylhistidylthreonylleucylthreonylleucylarginylaspartylvalyllysylleucylglutamylaspartylalanylglycylglutamylvalylglutaminylleucylthreonylalanyllysylaspartylphenylalanyllysylthreonylhistidylalanylasparaginylleucylphenylalanylvalyllysylglutamylprolylprolylvalylglutamylphenylalanylthreonyllysylprolylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalylglutamylglutamylglycylalanylthreonylalanylvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalylserylarginylglutamylasparaginylalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylglycylthreonylglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllysyltyrosylglutamylisoleucylvalylalanylaspartylglycylarginylvalylarginyllysylleucylvalylisoleucylhistidylaspartylcysteinylthreonylprolylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonyltyrosylthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaspartylphenylalanyllysylthreonylserylcysteinylasparaginylleucylasparaginylvalylvalylprolylprolylhistidylvalylglutamylphenylalanylleucylarginylprolylleucylthreonylaspartylleucylglutaminylvalylarginylglutamyllysylglutamylmethionylalanylarginylphenylalanylglutamylcysteinylglutamylleucylserylarginylglutamylasparaginylalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylalanylglutamylisoleucyllysyllysylglycyllysyllysyltyrosylaspartylisoleucylisoleucylseryllysylglycylalanylvalylarginylisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginyllysylcysteinylleucylleucylaspartylaspartylglutamylalanylglutamyltyrosylserylcysteinylglutamylvalylarginylthreonylalanylarginylthreonylserylglycylmethionylleucylthreonylvalylleucylglutamylglutamylglutamylalanylvalylphenylalanylthreonyllysylasparaginylleucylalanylasparaginylisoleucylglutamylvalylserylglutamylthreonylaspartylthreonylisoleucyllysylleucylvalylcysteinylglutamylvalylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvalylisoleucyltryptophyltyrosyllysylglycylaspartylglutamylglutamylisoleucylisoleucylglutamylthreonylglycylarginyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreonylglutamylglycylarginyllysylarginylisoleucylleucylvalylisoleucylglutaminylasparaginylalanylhistidylleucylglutamylaspartylalanylglycylasparaginyltyrosylasparaginylcysteinylarginylleucylprolylserylserylarginylthreonylaspartylglycyllysylvalyllysylvalylhistidylglutamylleucylalanylalanylglutamylphenylalanylisoleucylseryllysylprolylglutaminylasparaginylleucylglutamylisoleucylleucylglutamylglycylglutamyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylcysteinylserylisoleucylseryllysylglutamylserylphenylalanylprolylvalylglutaminyltryptophyllysylarginylaspartylaspartyllysylthreonylleucylglutamylserylglycylaspartyllysyltyrosylaspartylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllysyllysylarginylvalylleucylvalylvalyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutaminylaspartylmethionylglycylthreonyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycylalanylalanylarginylalanylalanylalanylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylglutamyllysylleucylarginylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthreonylarginylvalyllysylglutamylglutaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenylalanylasparaginylcysteinylglutamylvalylasparaginylthreonylglutamylglycylalanyllysylalanyllysyltryptophylphenylalanylarginylasparaginylglutamylglutamylalanylisoleucylphenylalanylaspartylserylseryllysyltyrosylisoleucylisoleucylleucylglutaminyllysylaspartylleucylvalyltyrosylthreonylleucylarginylisoleucylarginylaspartylalanylhistidylleucylaspartylaspartylglutaminylalanylasparaginyltyrosylasparaginylvalylserylleucylthreonylasparaginylhistidylarginylglycylglutamylasparaginylvalyllysylserylalanylalanylasparaginylleucylisoleucylvalylglutamylglutamylglutamylaspartylleucylarginylisoleucylvalylglutamylprolylleucyllysylaspartylisoleucylglutamylthreonylmethionylglutamyllysyllysylserylvalylthreonylphenylalanyltryptophylcysteinyllysylvalylasparaginylarginylleucylasparaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophylthreonyllysylasparaginylglycylglutamylglutamylvalylprolylphenylalanylaspartylasparaginylarginylvalylseryltyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllysylhistidylmethionylleucylthreonylisoleucyllysylaspartylcysteinylglycylphenylalanylprolylaspartylglutamylglycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreonylalanylglycylglutaminylaspartyllysylserylvalylalanylglutamylleucylleucylisoleucylisoleucylglutamylalanylprolylthreonylglutamylphenylalanylvalylglutamylhistidylleucylglutamylaspartylglutaminylthreonylvalylthreonylglutamylphenylalanylaspartylaspartylalanylvalylphenylalanylserylcysteinylglutaminylleucylserylarginylglutamyllysylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyltyrosylarginylasparaginylglycylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglycyllysyllysyltyrosyllysylphenylalanylglutamyllysylaspartylglycylserylisoleucylhistidylarginylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylcysteinylarginylleucylaspartylaspartylglutamylcysteinylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycylvalylglutamylaspartylarginyllysylserylarginylalanylarginylleucylphenylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylprolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarginylprolylprolylglutaminylaspartylisoleucylleucylglutamylalanylprolylglycylalanylaspartylvalylvalylphenylalanylleucylalanylglutamylleucylasparaginyllysylaspartyllysylvalylglutamylvalylglutaminyltryptophylleucylarginylasparaginylasparaginylmethionylvalylvalylvalylglutaminylglycylaspartyllysylhistidylglutaminylmethionylmethionylserylglutamylglycyllysylisoleucylhistidylarginylleucylglutaminylisoleucylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolylarginylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylarginylphenylalanylisoleucylalanyllysylaspartyllysylglutamylalanylarginylalanyllysylleucylglutamylleucylalanylalanylalanylprolyllysylisoleucyllysylthreonylalanylaspartylglutaminylaspartylleucylvalylvalylaspartylvalylglycyllysylprolylleucylthreonylmethionylvalylvalylprolyltyrosylaspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylglutamylalanylglutamyltryptophylphenylalanyllysylglutamylasparaginylglutamylprolylleucylserylthreonyllysylthreonylisoleucylaspartylthreonylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylserylphenylalanylarginylisoleucylleucylglutamylalanyllysyllysylglycylaspartyllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucylvalylleucylglutaminylasparaginyllysylhistidylglycyllysylalanylglutamylglycylphenylalanylisoleucylasparaginylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylarginylasparaginylleucylglutamylvalylthreonylglutamylthreonylphenylalanylaspartylglycylglutamylvalylserylleucylalanyltryptophylglutamylglutamylprolylleucylthreonylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylaspartylisoleucyllysylarginyllysylthreonyltryptophylvalylleucylalanylthreonylaspartylarginylalanylglutamylserylcysteinylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreonylglycylleucylglutaminyllysylglycylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylserylalanylarginylasparaginylarginylvalylglycylthreonylglycylglutamylprolylvalylglutamylthreonylaspartylasparaginylprolylvalylglutamylalanylarginylseryllysyltyrosylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylleucylasparaginylvalylthreonylisoleucylthreonylaspartylvalylasparaginylarginylphenylalanylglycylvalylserylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamylleucylarginylaspartyllysylthreonylserylisoleucylarginyltryptophylaspartylthreonylalanylmethionylthreonylvalylarginylalanylglutamylaspartylleucylserylalanylthreonylvalylthreonylaspartylvalylvalylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutaminylasparaginylarginylisoleucylglycylvalylglycyllysylprolylserylalanylalanylthreonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylarginylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylleucylthreonylserylserylaspartylglutaminylthreonylglutaminylserylserylvalylglutaminylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolylleucyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginylcysteinylglutamylglutamylglycyllysylaspartylasparaginyltryptophylisoleucylarginylcysteinylasparaginylmethionyllysylleucylvalylprolylglutamylleucylthreonyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllysylglycylasparaginyllysyltyrosylleucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginyllysylalanylglycylvalylserylaspartylprolylserylglutamylisoleucylleucylglycylprolylleucylthreonylalanylaspartylaspartylalanylphenylalanylvalylglutamylprolylthreonylmethionylaspartylleucylserylalanylphenylalanyllysylaspartylglycylleucylglutamylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylprolylisoleucylthreonylisoleucylleucylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosylprolylarginylprolylthreonylalanylthreonyltryptophylcysteinylphenylalanylglycylaspartyllysylvalylleucylglutamylthreonylglycylaspartylarginylvalyllysylmethionyllysylthreonylleucylserylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalylisoleucylserylprolylserylglutamylarginylserylaspartyllysylglycylisoleucyltyrosylthreonylleucyllysylleucylglutamylasparaginylarginylvalyllysylthreonylisoleucylserylglycylglutamylisoleucylaspartylvalylasparaginylvalylisoleucylalanylarginylprolylserylalanylprolyllysylglutamylleucyllysylphenylalanylglycylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylhistidylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylvalylserylarginyllysylthreonyltryptophylthreonyllysylvalylmethionylaspartylphenylalanylvalylthreonylaspartylleucylglutamylphenylalanylthreonylvalylprolylaspartylleucylvalylglutaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucylphenylalanyllysylvalylcysteinylalanylarginylasparaginyllysylcysteinylglycylprolylglycylglutamylprolylalanyltyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalylasparaginylmethionylserylthreonylprolylalanylthreonylvalylprolylaspartylprolylprolylglutamylasparaginylvalyllysyltryptophylarginylaspartylarginylthreonylalanylasparaginylserylisoleucylphenylalanylleucylthreonyltryptophylaspartylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucyllysylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylcysteinylprolylarginylglycylserylaspartyllysyltryptophylvalylalanylcysteinylglycylglutamylprolylvalylalanylglutamylthreonyllysylmethionylglutamylvalylthreonylglycylleucylglutamylglutamylglycyllysyltryptophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalyllysylthreonylleucylasparaginylarginylglutaminylglycylalanylseryllysylprolylserylarginylprolylthreonylglutamylglutamylisoleucylglutaminylalanylvalylaspartylthreonylglutaminylglutamylalanylprolylglutamylisoleucylphenylalanylleucylaspartylvalyllysylleucylleucylalanylglycylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylthreonyllysylisoleucylglutamylleucylprolylalanylthreonylvalylthreonylglycyllysylprolylglutamylprolyllysylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylalanylaspartylmethionylisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyllysylarginylisoleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyllysylserylthreonylvalylthreonylisoleucylvalylaspartylseryllysylarginylserylaspartylthreonylglycylthreonyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvalylasparaginylvalylcysteinylglycylarginylalanylthreonylalanylvalylvalylglutamylvalylasparaginylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylalanylphenylalanylaspartylisoleucylthreonylaspartylvalylthreonylasparaginylglutamylserylcysteinylleucylleucylthreonyltryptophylasparaginylprolylprolylarginylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylalanylthreonylaspartylserylglutamylvalyltryptophylhistidyllysylleucylserylserylthreonylvalyllysylaspartylthreonylasparaginylphenylalanyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleucylprolylasparaginyllysylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylmethionyltyrosylglycylalanylglycylglutamylprolylvalylglutaminylalanylserylprolylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosylglutaminylphenylalanylaspartylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylarginylleucylglutamylprolylserylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylcysteinylglutamylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamylarginylleucylaspartylprolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartylthreonylthreonyltyrosylarginylvalyllysylglycylleucylthreonylasparaginyllysyllysyllysyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylleucylalanylglycylprolylglycyllysylprolylseryllysylserylthreonylglutamylprolylisoleucylleucylisoleucyllysylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolyltryptophylprolylprolylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylaspartylvalylglycyllysylthreonylserylvalylarginylleucylasparaginyltryptophylthreonyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylglutamylseryltyrosylvalylisoleucylglutamylmethionylleucyllysylthreonylglycylthreonylaspartylglutamyltryptophylvalylarginylvalylalanylglutamylglycylvalylprolylthreonylthreonylglutaminylhistidylleucylleucylprolylglycylleucylmethionylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysylalanylglycylglutamylserylglutamylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylvalylleucylcysteinylarginylglutamyllysylleucyltyrosylprolylprolylserylprolylprolylarginyltryptophylleucylglutamylvalylisoleucylasparaginylisoleucylthreonyllysylasparaginylthreonylalanylaspartylleucyllysyltryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylvalylarginylarginyllysylglycyltryptophylglutaminylthreonylvalylaspartylthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonyllysylcysteinylthreonylvalylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylserylleucyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylalanylisoleucylglycylglutaminylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylisoleucylglutamylaspartylserylvalylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenylalanylthreonylthreonylprolylglycylprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvalylvalylaspartylvalylthreonyllysylarginylhistidylvalylaspartylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginylprolylisoleucylglutaminylarginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylglutamylarginylleucylglycylthreonylarginyltryptophylvalyllysylalanylglycyllysylthreonylalanylglycylprolylaspartylcysteinylasparaginylphenylalanylarginylvalylthreonylaspartylvalylisoleucylglutamylglycylthreonylglutamylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalylarginylalanylglutamylasparaginylglutamylalanylglycylvalylglycylhistidylprolylserylglutamylprolylthreonylglutamylisoleucylleucylserylisoleucylglutamylaspartylprolylthreonylserylprolylprolylserylprolylprolylleucylaspartylleucylhistidylvalylthreonylaspartylalanylglycylarginyllysylhistidylisoleucylalanylisoleucylalanyltryptophyllysylprolylprolylglutamyllysylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglycylthreonylglutamyllysyltryptophylmethionylarginylvalylasparaginylserylarginylprolylisoleucyllysylaspartylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutamylglutamylglycylvalylvalylprolylaspartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglutamylprolylserylglutamylisoleucylserylglutamylasparaginylvalylvalylalanyllysylaspartylprolylaspartylcysteinyllysylprolylthreonylisoleucylaspartylleucylglutamylthreonylhistidylaspartylisoleucylisoleucylvalylisoleucylglutamylglycylglutamyllysylleucylserylisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylarginylalanylvalylprolylvalylprolylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllysylaspartylglycyllysylglutamylvalyllysylalanylserylaspartylarginylleucylthreonylmethionyllysylasparaginylaspartylhistidylisoleucylserylalanylhistidylleucylglutamylvalylprolyllysylserylvalylarginylalanylaspartylalanylglycylisoleucyltyrosylthreonylisoleucylthreonylleucylglutamylasparaginyllysylleucylglycylserylalanylthreonylalanylserylisoleucylasparaginylvalyllysylvalylisoleucylglycylleucylprolylglycylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucyllysylalanylserylaspartylisoleucylthreonyllysylserylserylcysteinyllysylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylglutamylphenylalanylaspartylglycylglycylthreonylprolylisoleucylleucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylarginylarginylglutamylalanylglycylarginylarginylthreonyltyrosylisoleucylprolylvalylmethionylserylglycylglutamylasparaginyllysylleucylseryltryptophylthreonylvalyllysylaspartylleucylisoleucylprolylasparaginylglycylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginyllysylvalylglycylglycylglycylglutamyltyrosylisoleucylglutamylleucyllysylasparaginylprolylvalylisoleucylalanylglutaminylaspartylprolyllysylglutaminylprolylprolylaspartylprolylprolylvalylaspartylvalylglutamylvalylhistidylasparaginylprolylthreonylalanylglutamylalanylmethionylthreonylisoleucylthreonyltryptophyllysylprolylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylmethionylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalanyllysylglycylglutamylglutamylarginyltryptophyllysylarginylcysteinylasparaginylglutamylhistidylleucylvalylprolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthreonylalanyllysylglycylleucylglutamylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylserylglutamylprolylserylarginylalanylthreonylprolylprolylthreonyllysylalanylvalylaspartylprolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylvalylisoleucylleucylarginylthreonylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglycylaspartylglutamylisoleucylalanylleucylaspartylalanylserylisoleucylserylglycylserylprolyltyrosylprolylthreonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucyllysylaspartylglutamylasparaginylvalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamylisoleucyllysyllysylarginylalanylalanylprolylleucylvalylarginylarginylarginyllysylglycylglutamylvalylglutaminylglutamylglutamylglutamylprolylphenylalanylvalylleucylprolylleucylthreonylglutaminylarginylleucylserylisoleucylaspartylasparaginylseryllysyllysylglycylglutamylserylglutaminylleucylarginylvalylarginylaspartylserylleucylarginylprolylaspartylhistidylglycylleucyltyrosylmethionylisoleucyllysylvalylglutamylasparaginylaspartylhistidylglycylisoleucylalanyllysylalanylprolylcysteinylthreonylvalylserylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylphenylalanylvalylphenylalanylglutamylaspartylisoleucylarginyllysylthreonylserylvalylleucylcysteinyllysyltryptophylglutamylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylthreonylleucylglutamyllysyllysylaspartyllysylthreonyllysylprolylaspartylserylglutamyltryptophylisoleucylvalylvalylthreonylserylthreonylleucylarginylhistidylcysteinyllysyltyrosylserylvalylthreonyllysylleucylisoleucylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylprolylglycylprolylprolylcysteinylvalylseryllysylprolylleucylvalylalanyllysylaspartylprolylphenylalanylglycylprolylprolylaspartylalanylprolylaspartyllysylprolylisoleucylvalylglutamylaspartylvalylthreonylserylasparaginylserylmethionylleucylvalyllysyltryptophylasparaginylglutamylprolyllysylaspartylasparaginylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylasparaginylserylthreonylhistidyltryptophylserylarginylvalylasparaginyllysylserylleucylleucylasparaginylalanylleucyllysylalanylasparaginylvalylaspartylglycylleucylleucylglutamylglycylleucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylprolylglycyllysylphenylalanylserylprolylprolylserylaspartylprolyllysylthreonylalanylhistidylaspartylprolylisoleucylserylprolylprolylglycylprolylprolylisoleucylprolylarginylvalylthreonylaspartylthreonylserylserylthreonylthreonylisoleucylglutamylleucylglutamyltryptophylglutamylprolylprolylalanylphenylalanylasparaginylglycylglycylglycylglutamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenylalanylvalylaspartyllysylglutaminylleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysyltryptophylserylarginylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllysylvalylarginylglutaminyltyrosylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginylglutamylglycylalanylaspartyltyrosyllysylleucylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutamylglycylprolylprolylglycylglutamylthreonylglutaminylprolylvalylthreonylvalylalanylglutamylprolylglutaminylglutamylprolylprolylalanylvalylglutamylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglycylglycylisoleucylglutaminylisoleucylmethionylalanylglycyllysylthreonylleucylarginylisoleucylprolylalanylvalylvalylthreonylglycylarginylprolylvalylprolylthreonyllysylvalyltryptophylthreonyllysylglutamylglutamylglycylglutamylleucylaspartyllysylaspartylarginylvalylvalylisoleucylaspartylasparaginylvalylglycylthreonyllysylserylglutamylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylalanylleucylarginyllysylaspartylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisoleucylthreonylalanylthreonylasparaginylserylcysteinylglycylseryllysylphenylalanylalanylalanylalanylarginylvalylglutamylvalylphenylalanylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylleucylaspartylleucyllysylprolylvalylvalylthreonylasparaginylarginyllysylmethionylcysteinylleucylleucylasparaginyltryptophylserylaspartylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycylphenylalanylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylaspartylalanyllysylmethionylhistidylthreonyltryptophylarginylglutaminylprolylisoleucylglutamylthreonylglutamylarginylseryllysylcysteinylaspartylisoleucylthreonylglycylleucylleucylglutamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanylglycylcysteinylglycylprolylprolylvalylglutamylisoleucylglycylprolylisoleucylleucylalanylvalylaspartylprolylleucylglycylprolylprolylthreonylserylprolylglutamylarginylleucylthreonyltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminylarginylserylthreonylisoleucylthreonylleucylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylarginylserylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylarginylhistidylaspartyllysylprolylaspartylphenylalanylglutamylarginylvalylasparaginyllysylarginylleucylcysteinylprolylthreonylthreonylserylphenylalanylleucylvalylglutamylasparaginylleucylaspartylglutamylhistidylglutaminylmethionyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylglutamylisoleucylglycylglutamylserylglutamylprolylserylleucylprolylleucylasparaginylvalylvalylisoleucylglutaminylaspartylaspartylglutamylvalylprolylprolylthreonylisoleucyllysylleucylarginylleucylserylvalylarginylglycylaspartylthreonylisoleucyllysylvalyllysylalanylglycylglutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolylalanylaspartylvalylthreonylglycylleucylprolylmethionylprolyllysylisoleucylglutamyltryptophylseryllysylasparaginylglutamylthreonylvalylisoleucylglutamyllysylprolylthreonylaspartylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyllysylglutamylglutamylvalylserylarginylserylglutamylalanyllysylthreonylglutamylleucylserylisoleucylprolyllysylalanylvalylarginylglutamylaspartyllysylglycylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylalanylserylasparaginylarginylleucylglycylserylvalylphenylalanylarginylasparaginylvalylhistidylvalylglutamylvalyltyrosylaspartylarginylprolylserylprolylprolylarginylasparaginylleucylalanylvalylthreonylaspartylisoleucyllysylalanylglutamylserylcysteinyltyrosylleucylthreonyltryptophylaspartylalanylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylhistidyltyrosylvalylisoleucylaspartyllysylarginylaspartylalanylserylarginyllysyllysylalanylglutamyltryptophylglutamylglutamylvalylthreonylasparaginylthreonylalanylvalylglutamyllysylarginyltyrosylglycylisoleucyltryptophyllysylleucylisoleucylprolylasparaginylglycylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylserylaspartylglutamylcysteinyllysylserylaspartyllysylvalylvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyltyrosylarginylleucylprolylglycylprolylprolylglycyllysylprolyllysylvalylleucylalanylarginylthreonyllysylglycylserylmethionylleucylvalylseryltryptophylthreonylprolylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamyllysylarginylglutamylglutamylglycylserylprolyltyrosyltryptophylserylarginylvalylserylarginylalanylprolylisoleucylthreonyllysylvalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylphenylalanylasparaginylvalylprolylarginylleucylleucylglutamylglycylvalyllysyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylalanylmethionylalanylisoleucylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylglutamylvalylalanylglycylaspartylprolylisoleucylphenylalanylprolylprolylglycylprolylprolylserylcysteinylprolylglutamylvalyllysylaspartyllysylthreonyllysylserylserylisoleucylserylleucylglycyltryptophyllysylprolylprolylalanyllysylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucyllysylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylglutamylglutamylglycylthreonylthreonylaspartyltryptophyllysylarginylvalylasparaginylglutamylprolylaspartyllysylleucylisoleucylthreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinylvalylvalylprolylasparaginylleucyllysylglutamylleucylarginyllysyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylglutamylalanylglycylglutamylserylglutamylprolylserylaspartylthreonylthreonylglycylglutamylisoleucylprolylalanylthreonylaspartylisoleucylglutaminylglutamylglutamylprolylglutamylvalylphenylalanylisoleucylaspartylisoleucylglycylalanylglutaminylaspartylcysteinylleucylvalylcysteinyllysylalanylglycylserylglutaminylisoleucylarginylisoleucylprolylalanylvalylisoleucyllysylglycylarginylprolylthreonylprolyllysylserylseryltryptophylglutamylphenylalanylaspartylglycyllysylalanyllysyllysylalanylmethionyllysylaspartylglycylvalylhistidylaspartylisoleucylprolylglutamylaspartylalanylglutaminylleucylglutamylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprolylglutamylcysteinyllysylarginylserylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylserylisoleucylthreonylalanyllysylasparaginyllysylalanylglycylglutaminyllysylthreonylalanylasparaginylcysteinylarginylvalyllysylvalylmethionylaspartylvalylprolylglycylprolylprolyllysylaspartylleucyllysylvalylserylaspartylisoleucylthreonylarginylglycylserylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllysylmethionylprolylaspartylaspartylaspartylglycylglycylaspartylarginylisoleucyllysylglycyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylaspartylglycyllysylalanyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginylprolylaspartylcysteinylglycylserylthreonylthreonylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylleucylleucylserylglutamylglutaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylvalylglutamylthreonylisoleucylglutaminylarginylthreonylthreonylalanylarginylaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprolylaspartylprolylprolylisoleucyllysylleucyllysylisoleucylglycylleucylisoleucylthreonyllysylasparaginylthreonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllysylprolylprolyllysylasparaginylaspartylglycylglycylserylprolylvalylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamylcysteinylleucylalanyltryptophylaspartylprolylthreonylglycylthreonyllysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylglutaminylcysteinylasparaginyllysylarginylaspartylvalylglutamylglutamylleucylglutaminylphenylalanylthreonylvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylglycylglycylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylvalylseryllysylprolylserylalanylthreonylvalylglycylprolylcysteinylaspartylcysteinylglutaminylarginylprolylaspartylmethionylprolylprolylserylisoleucylaspartylleucyllysylglutamylphenylalanylmethionylglutamylvalylglutamylglutamylglycylthreonylasparaginylvalylasparaginylisoleucylvalylalanyllysylisoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalanylprolylthreonylleucylthreonyltryptophylphenylalanyllysylalanylprolylprolyllysyllysylprolylaspartylasparaginyllysylglutamylprolylvalylleucyltyrosylaspartylthreonylhistidylvalylasparaginyllysylleucylvalylvalylaspartylaspartylthreonylcysteinylthreonylleucylvalylisoleucylprolylglutaminylserylarginylarginylserylaspartylthreonylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylvalylasparaginylasparaginylleucylglycylthreonylalanylseryllysylglutamylmethionylarginylleucylasparaginylvalylleucylglycylarginylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserylvalylserylalanylaspartylglutaminylmethionylthreonylleucylseryltryptophylphenylalanylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylalanylasparaginylarginyllysylthreonyltryptophylvalylhistidylvalylserylserylglutamylprolyllysylglutamylcysteinylthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolyllysylleucylleucylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylglutaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylaspartylserylglutamylprolylglutamylthreonylalanylarginylasparaginylleucylphenylalanylserylvalylprolylglycylalanylprolylaspartyllysylprolylthreonylvalylserylserylvalylthreonylarginylasparaginylserylmethionylthreonylvalylasparaginyltryptophylglutamylglutamylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosyltryptophylleucylglutamylmethionyllysylaspartylthreonylthreonylseryllysylarginyltryptophyllysylarginylvalylasparaginylarginylaspartylprolylisoleucyllysylalanylmethionylthreonylleucylglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylisoleucylglutamylglycylserylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylisoleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylprolylalanylserylleucylprolylserylaspartylprolylalanylthreonylalanylarginylaspartylprolylisoleucylalanylprolylprolylglycylprolylprolylphenylalanylprolyllysylvalylthreonylaspartyltryptophylthreonyllysylserylserylalanylaspartylleucylglutamyltryptophylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycylglycylseryllysylvalylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyrosyllysylglutamylglutamylglycyllysylglutamylglutamyltryptophylglutamyllysylglycyllysylaspartyllysylglutamylvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylisoleucylglycylglutamylprolylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylisoleucylglutamylmethionyllysylaspartylarginylleucylvalylserylprolylaspartylleucylglutaminylleucylaspartylalanylserylvalylarginylaspartylarginylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylisoleucylalanyltyrosylvalylserylglycyllysylprolylprolylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylasparaginylmethionylasparaginylglutamylarginylthreonylleucylprolylglutaminylglutamylalanylthreonylisoleucylglutamylthreonylthreonylalanylisoleucylserylserylserylmethionylvalylisoleucyllysylasparaginylcysteinylglutaminylarginylserylhistidylglutaminylglycylvalyltyrosylserylleucylleucylalanyllysylasparaginylglutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllysylthreonylisoleucylisoleucylvalylaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylvalylglycylthreonylprolylphenylalanylleucylalanylhistidylasparaginylleucylthreonylasparaginylglutamylserylcysteinyllysylleucylthreonyltryptophylphenylalanylserylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylserylaspartylarginylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalylthreonyltyrosylthreonylvalylthreonylarginylglutaminylasparaginylalanylthreonylvalylglutaminylglycylleucylisoleucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylisoleucylalanylalanylglutamylasparaginylserylisoleucylglycylmethionylglycylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonylserylglutamylalanylleucylvalylisoleucylarginylglutamylprolylisoleucylthreonylvalylprolylglutamylarginylprolylglutamylaspartylleucylglutamylvalyllysylglutamylvalylthreonyllysylasparaginylthreonylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylasparaginylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylleucylglutamylserylarginylleucylisoleucylglycylthreonylglutamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalylthreonylasparaginylaspartylasparaginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylthreonylvalyllysylglycylleucyllysylglutamylglycylaspartylthreonyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylisoleucylvalylglycylglutaminylglycyllysylprolylserylphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolylisoleucylthreonylcysteinyllysylaspartylglutamylleucylalanylprolylprolylthreonylleucylhistidylleucylaspartylphenylalanylarginylaspartyllysylleucylthreonylisoleucylarginylvalylglycylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylthreonylglycylarginyltyrosylserylglycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylseryltryptophylphenylalanyllysylaspartylglutamylalanylaspartylvalylleucylglutamylaspartylaspartylarginylthreonylhistidylisoleucyllysylthreonylthreonylprolylalanylthreonylleucylalanylleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyllysylarginylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylglutamylasparaginylserylthreonylglycylserylarginyllysylglycylphenylalanylcysteinylglutaminylvalylasparaginylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylvalylserylphenylalanylaspartylglutamylvalylthreonyllysylaspartyltyrosylmethionylvalylisoleucylseryltryptophyllysylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysylaspartylvalyltryptophylmethionylprolylvalylthreonylserylalanylserylalanyllysylthreonylthreonylcysteinyllysylvalylseryllysylleucylleucylglutamylglycyllysylaspartyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylisoleucylhistidylalanylglutamylasparaginylleucyltyrosylglycylisoleucylserylaspartylprolylleucylvalylserylaspartylserylmethionyllysylalanyllysylaspartylarginylphenylalanylarginylvalylprolylaspartylalanylprolylaspartylglutaminylprolylisoleucylvalylthreonylglutamylvalylthreonyllysylaspartylserylalanylleucylvalylthreonyltryptophylasparaginyllysylprolylhistidylaspartylglycylglycyllysylprolylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylmethionylseryllysylarginyltryptophylalanylarginylvalylthreonyllysylaspartylprolylisoleucylhistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenylalanylarginylvalylprolylaspartylleucylleucylglutamylglycylcysteinylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylaspartylprolylserylprolylprolylseryllysylprolylvalylphenylalanylalanyllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylthreonylcysteinylasparaginylserylvalylaspartylleucylthreonyltryptophylglutaminylprolylprolylarginylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllysylvalylglycylaspartylglutamylglutamyltryptophylarginylarginylalanylasparaginylhistidylthreonylprolylglutamylserylcysteinylprolylglutamylthreonyllysyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylarginylaspartylglycylglutaminylthreonyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylleucylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutamylserylaspartylprolylalanylhistidylvalylprolylglutamylprolylvalylleucylvalyllysylaspartylarginylleucylglutamylprolylprolylglutamylleucylisoleucylleucylaspartylalanylasparaginylmethionylalanylarginylglutamylglutaminylhistidylisoleucyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucylarginylleucylserylalanylisoleucylisoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophyllysyllysylglutamylaspartylarginylaspartylalanylprolylthreonyllysylalanylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylprolylvalylglycylseryllysylleucylglutamylisoleucylarginylasparaginylalanylalanylhistidylglutamylaspartylglycylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylprolylalanylglycylseryllysylthreonylvalylserylvalyllysylvalylleucylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarginylaspartylleucylglutamylvalylserylglutamylisoleucylarginyllysylaspartylserylcysteinyltyrosylleucylthreonyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylserylvalylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylarginylarginylaspartylvalylalanylserylalanylglutaminyltryptophylserylprolylleucylserylalanylthreonylseryllysyllysyllysylserylhistidylphenylalanylalanyllysylhistidylleucylasparaginylglutamylglycylasparaginylglutaminyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylglutaminyltyrosylglycylarginylglycylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonylprolyllysylprolylisoleucyllysylalanylleucylaspartylprolylleucylhistidylprolylprolylglycylprolylprolyllysylaspartylleucylhistidylhistidylvalylaspartylvalylaspartyllysylthreonylglutamylvalylserylleucylvalyltryptophylasparaginyllysylprolylaspartylarginylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamylglutamylglycylthreonylglutaminylaspartyltryptophylisoleucyllysylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylcysteinylvalylvalylthreonylglycylleucylglutaminylglutaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylleucylglycylleucylprolylaspartylthreonylthreonylisoleucylprolylisoleucylglutamylcysteinylglutaminylglutamyllysylleucylvalylprolylprolylserylvalylglutamylleucylaspartylvalyllysylleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalylvalyllysylalanylglycylthreonylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylalanylisoleucylisoleucylarginylglycylvalylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyltryptophylthreonylthreonylaspartylglycylserylglutamylisoleucyllysylthreonylaspartylglutamylhistidyltyrosylthreonylvalylglutamylthreonylaspartylasparaginylphenylalanylserylserylvalylleucylthreonylisoleucyllysylasparaginylcysteinylleucylarginylarginylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaminylisoleucylthreonylvalylserylasparaginylalanylalanylglycylseryllysylthreonylvalylalanylvalylhistidylleucylthreonylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylaspartylvalylthreonylprolylglutamylhistidylmethionylthreonylisoleucylseryltryptophylglutaminylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylvalylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminylaspartylthreonylarginyllysylaspartylthreonyltryptophylglycylvalylvalylserylserylglycylserylseryllysylthreonyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistidylleucylglutaminyllysylglycylcysteinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginyllysylisoleucylglycylvalylglycylprolylprolylleucylaspartylserylthreonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistidyllysylphenylalanylserylprolylprolylserylprolylprolylglycyllysylprolylvalylvalylthreonylaspartylisoleucylthreonylglutamylasparaginylalanylalanylthreonylvalylseryltryptophylthreonylleucylprolyllysylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylarginylarginylglutamylvalylthreonylglycyllysyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylalanylaspartylleucyllysylphenylalanylarginylvalylthreonylglycylleucyltyrosylglutamylglycylasparaginylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylleucylalanylglycylleucylseryllysylprolylserylprolylserylserylaspartylprolylisoleucyllysylalanylcysteinylarginylprolylisoleucyllysylprolylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylserylarginylglutamylthreonylalanylaspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysylprolylleucylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylcysteinylglutaminyllysylprolylglycylthreonylalanylglutaminyltryptophylasparaginylarginylisoleucylasparaginyllysylaspartylglutamylleucylisoleucylarginylglutaminylcysteinylalanylphenylalanylarginylvalylprolylglycylleucylisoleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarginylphenylalanylarginylisoleucyllysylalanylalanylasparaginylisoleucylvalylglycylglutamylglycylglutamylprolylarginylglutamylleucylalanylglutamylserylvalylisoleucylalanyllysylaspartylisoleucylleucylhistidylprolylprolylglutamylvalylglutamylleucylaspartylvalylthreonylcysteinylarginylaspartylvalylisoleucylthreonylvalylarginylvalylglycylglutaminylthreonylisoleucylarginylisoleucylleucylalanylarginylvalyllysylglycylarginylprolylglutamylprolylaspartylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylleucylvalylarginylglutamyllysylarginylvalylaspartylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylprolylarginylvalylglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylglutamylalanylvalylarginylalanylaspartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucylisoleucylserylalanyllysylasparaginylserylserylglycylhistidylalanylglutaminylglycylserylalanylisoleucylvalylasparaginylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylcysteinylglutaminylasparaginylleucyllysylvalylthreonylasparaginylvalylthreonyllysylglutamylasparaginylcysteinylthreonylisoleucylseryltryptophylglutamylasparaginylprolylleucylaspartylasparaginylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginylphenylalanylisoleucylvalylglutamyltyrosylarginyllysylprolylasparaginylglutaminyllysylglycyltryptophylserylisoleucylvalylalanylserylaspartylvalylthreonyllysylarginylleucylisoleucyllysylalanylasparaginylleucylleucylalanylasparaginylasparaginylglutamyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyllysylvalylglycylvalylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylthreonyllysylthreonylprolylisoleucylleucylalanylisoleucylasparaginylprolylisoleucylaspartylarginylprolylglycylglutamylprolylglutamylasparaginylleucylhistidylisoleucylalanylaspartyllysylglycyllysylthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucyllysyltryptophylarginylarginylprolylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylasparaginylleucylseryltyrosylhistidylvalylglutamylarginylarginylleucyllysylglycylserylaspartylaspartyltryptophylglutamylarginylvalylhistidyllysylglycylserylisoleucyllysylglutamylthreonylhistidyltyrosylmethionylvalylaspartylarginylcysteinylvalylglutamylasparaginylglutaminylisoleucyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylglutaminylthreonyllysylasparaginylglutamylglycylglycylglutamylserylaspartyltryptophylvalyllysylthreonylglutamylglutamylvalylvalylvalyllysylglutamylaspartylleucylglutaminyllysylprolylvalylleucylaspartylleucyllysylleucylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylaspartylthreonylisoleucylarginylleucylglutamylalanylglycylvalylarginylglycyllysylprolylphenylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptophylthreonyllysylaspartyllysylaspartylalanylthreonylaspartylleucylthreonylarginylserylprolylarginylvalyllysylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylaspartylserylseryllysylphenylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylarginylserylaspartylglycylglycyllysyltyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylthreonylalanylglycylserylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylthreonylvalylasparaginylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarginylasparaginylleucyllysylisoleucylvalylaspartylvalylserylserylaspartylarginylcysteinylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspartylprolylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyllysylarginylmethionylvalyltryptophylserylthreonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleucylthreonylprolylglycylthreonylthreonylvalylthreonylarginylleucylisoleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginyllysylisoleucylglycylthreonylglycylprolylprolylthreonylglutamylseryllysylprolylvalylisoleucylalanyllysylthreonyllysyltyrosylaspartyllysylprolylglycylarginylprolylaspartylprolylprolylglutamylvalylthreonyllysylvalylseryllysylglutamylglutamylmethionylthreonylvalylvalyltryptophylasparaginylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycyllysylserylisoleucylthreonylglycyltyrosylphenylalanylleucylglutamyllysyllysylglutamyllysylhistidylserylthreonylarginyltryptophylvalylprolylvalylasparaginyllysylserylalanylisoleucylprolylglutamylarginylarginylmethionyllysylvalylglutaminylasparaginylleucylleucylprolylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylglutamylprolylserylleucylprolylserylarginylprolylvalylvalylalanyllysylaspartylprolylisoleucylglutamylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylphenylalanylarginylvalylvalylaspartylthreonylthreonyllysylhistidylserylisoleucylthreonylleucylglycyltryptophylglycyllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylarginylprolyllysylisoleucylalanylaspartylalanylserylprolylaspartylglutamylglycyltryptophyllysylarginylcysteinylasparaginylalanylalanylalanylglutaminylleucylvalylarginyllysylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreonylserylleucylaspartylglutamylasparaginylglutaminylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutaminylvalylglycylisoleucylglycylarginylprolylalanylglutamylleucyllysylglutamylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutamylisoleucylleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspartylalanylserylmethionylarginyllysylleucylvalylisoleucylvalylarginylalanylglycylcysteinylprolylisoleucylarginylleucylphenylalanylalanylisoleucylvalylarginylglycylarginylprolylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophylarginyllysylvalylglycylisoleucylaspartylasparaginylvalylvalylarginyllysylglycylglutaminylvalylaspartylleucylvalylaspartylthreonylmethionylalanylphenylalanylleucylvalylisoleucylprolylasparaginylserylthreonylarginylaspartylaspartylserylglycyllysyltyrosylserylleucylthreonylleucylvalylasparaginylprolylalanylglycylglutamyllysylalanylvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylvalylserylaspartylleucyllysylvalylserylaspartylvalylthreonyllysylthreonylserylcysteinylhistidylvalylseryltryptophylalanylprolylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylaspartylarginyllysylthreonyltryptophylserylthreonylvalylthreonylprolylglutamylvalyllysyllysylthreonylserylphenylalanylhistidylvalylthreonylasparaginylleucylvalylprolylglycylasparaginylglutamyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylvalylasparaginylglutamyltyrosylglycylprolylglycylvalylprolylthreonylaspartylvalylprolyllysylprolylvalylleucylalanylserylaspartylprolylleucylserylglutamylprolylaspartylprolylprolylarginyllysylleucylglutamylalanylthreonylglutamylmethionylthreonyllysylasparaginylserylalanylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolylleucylarginylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyrosylisoleucylisoleucylseryltyrosylarginylglutamylglutamylglutamylglutaminylprolylalanylaspartylarginyltryptophylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalyllysylaspartylleucylserylleucylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutamylglycyllysyllysyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylalanylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylvalylserylleucylprolylarginylglutamylalanylglutamylglycylvalyltyrosylglutamylalanyllysylglutamylglutaminylleucylleucylprolylprolyllysylisoleucylleucylmethionylprolylglutamylglutaminylisoleucylthreonylisoleucyllysylalanylglycyllysyllysylleucylarginylisoleucylglutamylalanylhistidylvalyltyrosylglycyllysylprolylhistidylprolylthreonylcysteinyllysyltryptophyllysyllysylglycylglutamylaspartylglutamylvalylvalylthreonylserylserylhistidylleucylalanylvalylhistidyllysylalanylaspartylserylserylserylisoleucylleucylisoleucylisoleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyllysylaspartylserylglycyltyrosyltyrosylserylleucylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylglycylthreonylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucyllysylvalylvalylvalylmethionylaspartylalanylprolylglycylprolylprolylglutaminylprolylprolylphenylalanylaspartylisoleucylserylaspartylisoleucylaspartylalanylaspartylalanylcysteinylserylleucylseryltryptophylhistidylisoleucylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylasparaginylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaspartylvalylserylarginylglycylaspartyltryptophylvalylthreonylalanylleucylalanylserylvalylthreonyllysylthreonylserylcysteinylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylprolylglycylglutaminylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylserylglutamylprolylleucylthreonylserylprolyllysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylalanylprolylphenylalanylglycylvalylprolylserylglutamylprolyllysylasparaginylalanylarginylvalylthreonyllysylvalylasparaginyllysylaspartylcysteinylisoleucylphenylalanylvalylalanyltryptophylaspartylarginylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylisoleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylleucylleucyltryptophylvalyllysylalanylasparaginylaspartylthreonylleucylvalylarginylserylthreonylglutamyltyrosylprolylcysteinylalanylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleucylasparaginyllysylalanylglycylserylserylprolylprolylseryllysylprolylthreonylglutamyltyrosylvalylthreonylalanylarginylmethionylprolylvalylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylglutamylvalylisoleucylaspartylvalylthreonyllysylserylthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptophylalanylarginylprolyllysylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylphenylalanylvalylglutamylalanylcysteinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutaminylisoleucylprolylglutaminylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthreonylglycylleucylglutamylglutamyllysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylalanylisoleucylalanylarginylthreonylalanylvalylasparaginylisoleucylserylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylprolylvalylthreonylisoleucylleucylalanylglutamylasparaginylvalylprolylprolylarginylisoleucylaspartylleucylserylvalylalanylmethionyllysylserylleucylleucylthreonylvalyllysylalanylglycylthreonylasparaginylvalylcysteinylleucylaspartylalanylthreonylvalylphenylalanylglycyllysylprolylmethionylprolylthreonylvalylseryltryptophyllysyllysylaspartylglycylthreonylleucylleucyllysylprolylalanylglutamylglycylisoleucyllysylmethionylalanylmethionylglutaminylarginylasparaginylleucylcysteinylthreonylleucylglutamylleucylphenylalanylserylvalylasparaginylarginyllysylaspartylserylglycylaspartyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylthreonylisoleucyllysylleucyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylserylvalyllysylisoleucylasparaginyllysylmethionyltyrosylserylaspartylarginylalanylmethionylleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylaspartyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylprolylasparaginyltryptophylalanylglutaminylvalylserylalanylthreonylvalylprolylisoleucylthreonylserylcysteinylserylvalylglutamyllysylleucylisoleucylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylglutamylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartylprolylvalylphenylalanylthreonylglutamylprolylalanylisoleucylalanyllysylasparaginylprolyltyrosylaspartylprolylprolylglycylarginylcysteinylaspartylprolylprolylvalylisoleucylserylasparaginylisoleucylthreonyllysylaspartylhistidylmethionylthreonylvalylseryltryptophyllysylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylglutaminylalanylvalylasparaginyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylglutamylarginylthreonylleucyllysylalanylthreonylglycylleucylglutaminylglutamylglycylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylprolylglycyllysylprolylserylaspartylalanylseryllysylalanylalanyltyrosylalanylarginylaspartylprolylglutaminyltyrosylprolylprolylalanylprolylprolylalanylphenylalanylprolyllysylvalyltyrosylaspartylthreonylthreonylarginylserylserylvalylserylleucylseryltryptophylglycyllysylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylvalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspartylserylaspartylasparaginyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylleucylprolylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysylthreonylarginylphenylalanylglutamylvalylthreonylglycylleucylmethionylglutamylaspartylthreonylglutaminyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparaginyllysylisoleucylglycyltyrosylserylaspartylprolylserylaspartylvalylprolylaspartyllysylhistidyltyrosylprolyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucylprolylprolylglutamylglycylglutamylhistidylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylthreonylleucylisoleucylleucylarginylalanylglycylvalylthreonylmethionylarginylleucyltyrosylvalylprolylvalyllysylglycylarginylprolylprolylprolyllysylisoleucylthreonyltryptophylseryllysylprolylasparaginylvalylasparaginylleucylarginylaspartylarginylisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyllysylserylthreonylaspartylphenylalanylaspartylthreonylphenylalanylleucylarginylcysteinylglutamylasparaginylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylserylcysteinylglycyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylisoleucylasparaginylvalylthreonylvalyllysylglutamylisoleucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosylvalylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutaminyllysylarginylaspartylalanylglutamylarginyllysylseryltryptophylserylthreonylvalylthreonylthreonylglutamylcysteinylseryllysylthreonylserylphenylalanylarginylvalylprolylasparaginylleucylglutamylglutamylglycyllysylseryltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylaspartylprolylglycylglutamylthreonylarginylaspartylalanylvalyllysylalanylserylglutaminylthreonylprolylglycylprolylvalylvalylaspartylleucyllysylvalylarginylserylvalylseryllysylserylserylcysteinylserylisoleucylglycyltryptophyllysyllysylprolylhistidylserylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvalylaspartylphenylalanylleucylthreonylglutamylglutamylasparaginyllysyltryptophylglutaminylarginylvalylmethionyllysylserylleucylserylleucylglutaminyltyrosylserylalanyllysylaspartylleucylthreonylglutamylglycyllysylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutamylasparaginylglycylglutamylglycylthreonylprolylserylglutamylisoleucylthreonylvalylvalylalanylarginylaspartylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartylleucylaspartylleucyllysylglycylleucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosylleucylalanyllysylglutamylasparaginylserylasparaginylphenylalanylarginylleucyllysylisoleucylprolylisoleucyllysylglycyllysylprolylalanylprolylserylvalylseryltryptophyllysyllysylglycylglutamylaspartylprolylleucylalanylthreonylaspartylthreonylarginylvalylserylvalylglutamylserylserylalanylvalylasparaginylthreonylthreonylleucylisoleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglutaminyllysylserylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonylleucyllysylasparaginylvalylalanylglycylthreonyllysylglutamylglycylthreonylisoleucylserylisoleucyllysylvalylvalylglycyllysylprolylglycylisoleucylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylthreonylalanylglutamylalanylmethionylthreonylleucyllysyltryptophylalanylprolylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylaspartylserylvalylasparaginylasparaginyllysyltryptophylvalylthreonylcysteinylalanylserylalanylvalylglutaminyllysylthreonylthreonylphenylalanylarginylvalylthreonylarginylleucylhistidylglutamylglycylmethionylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylglycylleucyllysylserylglutamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhistidylprolylphenylalanylaspartylvalylprolylaspartylalanylprolylprolylprolylprolylasparaginylisoleucylvalylaspartylvalylarginylhistidylaspartylserylvalylserylleucylthreonyltryptophylthreonylaspartylprolyllysyllysylthreonylglycylglycylserylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylphenylalanyllysylglutamylarginylasparaginylserylleucylleucyltryptophyllysylarginylalanylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylarginylmethionylarginylaspartylphenylalanyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylisoleucylasparaginylleucylalanylglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylprolylserylglutamylprolylvalylvalylalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylglutamylvalylisoleucylasparaginylisoleucylthreonylarginylasparaginylserylvalylthreonylleucylisoleucyltryptophylthreonylglutamylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylhistidyllysylleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylseryllysylseryltryptophylmethionyllysylalanylasparaginylhistidylvalylasparaginylvalylprolylglutamylcysteinylalanylphenylalanylthreonylvalylthreonylaspartylleucylvalylglutamylglycylglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylarginylalanyllysylasparaginylthreonylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylprolylserylglutamylserylthreonylglutamylthreonylisoleucylisoleucylcysteinyllysylaspartylglutamyltyrosylglutamylalanylprolylthreonylisoleucylvalylleucylaspartylprolylthreonylisoleucyllysylaspartylglycylleucylthreonylisoleucyllysylalanylglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleucylasparaginylalanylisoleucylserylisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylprolyllysylserylseryltryptophylseryllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylarginylprolylserylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylserylthreonylprolylthreonylserylserylmethionylleucylthreonylisoleucyllysyltyrosylalanylthreonylarginyllysylaspartylalanylglycylglutamyltyrosylthreonylisoleucylthreonylalanylthreonylasparaginylprolylphenylalanylglycylthreonyllysylvalylglutamylhistidylvalyllysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvalylprolylglycylprolylprolylglycylprolylvalylglutamylisoleucylserylasparaginylvalylserylalanylglutamyllysylalanylthreonylleucylthreonyltryptophylthreonylprolylprolylleucylglutamylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucyllysylseryltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylleucyltryptophylthreonylvalylvalylserylglutamylaspartylisoleucylglutaminylserylcysteinylarginylhistidylvalylalanylthreonyllysylleucylisoleucylglutaminylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylhistidyltyrosylglycyllysylglycylglutamylprolylvalylglutaminylserylglutamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspartylarginylphenylalanylglycylprolylprolylglycylprolylprolylglutamyllysylprolylglutamylvalylserylasparaginylvalylthreonyllysylasparaginylthreonylalanylthreonylvalylseryltryptophyllysylarginylprolylvalylaspartylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylarginylarginylglutamyllysyllysylserylleucylarginyltryptophylvalylarginylalanylisoleucyllysylthreonylprolylvalylserylaspartylleucylarginylcysteinyllysylvalylthreonylglycylleucylglutaminylglutamylglycylserylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylarginylalanylglycylisoleucylglycylprolylprolylserylglutamylalanylserylaspartylserylvalylleucylmethionyllysylaspartylalanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprolylprolylserylasparaginylprolylhistidylvalylthreonylaspartylthreonylthreonyllysyllysylserylalanylserylleucylalanyltryptophylglycyllysylprolylhistidyltyrosylaspartylglycylglycylleucylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylhistidylglutaminyllysylvalylglycylaspartylglutamylalanyltryptophylisoleucyllysylaspartylthreonylthreonylglycylthreonylalanylleucylarginylisoleucylthreonylglutaminylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylleucylglutaminylthreonyllysylglutamyllysyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylserylalanylisoleucylasparaginylaspartylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylalanylvalylisoleucylprolylaspartylvalylglutamylisoleucylvalylglutamylarginylglutamylmethionylalanylprolylaspartylphenylalanylglutamylleucylaspartylalanylglutamylleucylarginylarginylthreonylleucylvalylvalylarginylalanylglycylleucylserylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylalanylprolylglutamylvalylthreonyltryptophylthreonyllysylaspartylasparaginylisoleucylasparaginylleucyllysylasparaginylarginylalanylasparaginylisoleucylglutamylasparaginylthreonylglutamylserylphenylalanylthreonylleucylleucylisoleucylisoleucylprolylglutamylcysteinylasparaginylarginyltyrosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalanylvalylmethionylthreonylisoleucylglutamylasparaginylprolylalanylglycyllysyllysylserylglycylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylvalylleucylasparaginylleucylarginylprolylthreonylaspartylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylthreonylleucylhistidyltryptophylaspartylleucylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylthreonylarginyllysylseryltyrosylserylthreonylalanylthreonylthreonyllysylcysteinylhistidyllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylserylglutamylglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylalanylserylglutamylalanylprolylserylprolylprolylaspartylserylleucylasparaginylisoleucylmethionylaspartylisoleucylthreonyllysylserylthreonylvalylserylleucylalanyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisoleucylglutamylalanylglutaminylarginyllysylglycylserylaspartylglutaminyltryptophylthreonylhistidylisoleucylthreonylthreonylvalyllysylglycylleucylglutamylcysteinylvalylvalylarginylasparaginylleucylthreonylglutamylglycylglutamylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylasparaginylserylalanylglycylarginylserylalanylprolylarginylglutamylserylarginylprolylvalylisoleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylmethionylleucylprolylglutamylleucylaspartylleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutaminyllysylleucylvalylisoleucylalanyllysylalanylglycylaspartylasparaginylisoleucyllysylvalylglutamylisoleucylprolylvalylleucylglycylarginylprolyllysylprolylthreonylvalylthreonyltryptophyllysyllysylglycylaspartylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylglutaminylarginylvalylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylthreonylalanylthreonylserylthreonylisoleucylleucylasparaginylisoleucylasparaginylglutamylcysteinylvalylarginylserylaspartylserylglycylprolyltyrosylprolylleucylthreonylalanylarginylasparaginylisoleucylvalylglycylglutamylvalylglycylaspartylvalylisoleucylthreonylisoleucylglutaminylvalylhistidylaspartylisoleucylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylserylserylaspartylphenylalanylvalylthreonylphenylalanylseryltryptophylaspartylprolylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylvalylprolylisoleucylserylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylarginylglutaminylthreonylaspartylserylthreonylthreonyltryptophylvalylglutamylleucylalanylthreonylthreonylvalylisoleucylarginylthreonylthreonyltyrosyllysylalanylthreonylarginylleucylthreonylthreonylglycylleucylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanylglutaminylasparaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylprolylglycylisoleucylthreonylserylalanyltryptophylisoleucylvalylalanylasparaginyltyrosylprolylphenylalanyllysylvalylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylglutaminylvalylthreonylalanylvalylthreonyllysylaspartylserylmethionylthreonylisoleucylseryltryptophylhistidylglutamylprolylleucylserylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptophylglutaminylthreonylvalylseryllysylalanylleucylvalylprolylglycylasparaginylisoleucylphenylalanyllysylserylserylglycylleucylthreonylaspartylglycylisoleucylalanyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylglutamylasparaginylmethionylalanylglycyllysylseryllysylprolylseryllysylprolylserylglutamylprolylmethionylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycyllysylprolylvalylprolylleucylasparaginylisoleucylthreonylarginylhistidylthreonylvalylthreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylprolylglutamyltyrosylthreonylglycylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreonylseryltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylasparaginylglycylarginyltryptophylleucyllysylalanylasparaginylphenylalanylserylasparaginylisoleucylleucylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylprolylprolylserylglutamylprolylserylaspartylalanylisoleucylthreonylcysteinylarginylaspartylaspartylvalylglutamylalanylprolyllysylisoleucyllysylvalylaspartylvalyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonylvalylisoleucylleucyllysylalanylglycylglutamylalanylphenylalanylarginylleucylglutamylalanylaspartylvalylserylglycylarginylprolylprolylprolylthreonylmethionylglutamyltryptophylseryllysylaspartylglycyllysylglutamylleucylglutamylglycylthreonylalanyllysylleucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalanylaspartylphenylalanylserylthreonylasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylthreonylarginylarginylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreonylleucylthreonylalanylthreonylasparaginylprolylglycylglycylphenylalanylalanyllysylhistidylisoleucylphenylalanylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylleucylalanylvalylthreonylglutamylvalylthreonylserylglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryltryptophylphenylalanylprolylprolylleucylaspartylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylaspartylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylthreonylasparaginylvalylalanylserylglutamylvalylglutaminylvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthreonyllysylleucylleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglutamylprolylvalylleucylalanylvalylasparaginylprolyltyrosylglycylprolylprolylaspartylprolylprolyllysylasparaginylprolylglutamylvalylthreonylthreonylisoleucylthreonyllysylaspartylserylmethionylvalylvalylcysteinyltryptophylglycylhistidylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylaspartyllysylalanylglycylglutaminylarginyltryptophylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllysyllysylthreonylleucylthreonylaspartylleucylarginyltyrosyllysylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylglycylhistidylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylserylprolylthreonylserylprolylphenylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspartylthreonylvalylphenylalanyllysylprolylglycylprolylprolylglycylasparaginylprolylarginylvalylleucylaspartylthreonylserylarginylserylserylisoleucylserylisoleucylalanyltryptophylasparaginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylisoleucylalanylleucylprolylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptophylglutaminylisoleucylvalylthreonylprolylprolylalanylglycylleucyllysylalanylthreonylseryltyrosylthreonylisoleucylthreonylglycylleucylthreonylglutamylasparaginylglutaminylglutamyltyrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrosylalanylmethionylasparaginylserylglutamylglycylleucylglycylglutamylprolylalanylleucylvalylprolylglycylthreonylprolyllysylalanylglutamylaspartylarginylmethionylleucylprolylprolylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylvalylvalylthreonylisoleucylarginylalanylcysteinylcysteinylthreonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylaspartylprolylglutamylvalyllysyltryptophylalanylarginylaspartylhistidylglycylglutamylserylleucylaspartyllysylalanylserylisoleucylglutamylserylalanylserylseryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucylvalylglycylasparaginylvalylasparaginylarginylphenylalanylaspartylserylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglutaminylaspartylleucyllysylvalyllysylglutamylvalylthreonyllysylthreonylserylvalylthreonylleucylthreonyltryptophylaspartylprolylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucyllysylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylserylthreonylarginyllysylalanyltyrosylserylthreonylvalylalanylthreonylasparaginylcysteinylhistidyllysylthreonylseryltryptophyllysylvalylaspartylglutaminylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutamylthreonylalanylglutamylserylvalyllysylalanylserylglutamylarginylprolylleucylprolylprolylglycyllysylisoleucylthreonylleucylmethionylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylglutamyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylthreonyllysylglycylserylaspartyllysyltryptophylalanylthreonylcysteinylalanylthreonylvalyllysylvalylthreonylglutamylalanylthreonylisoleucylthreonylglycylleucylisoleucylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutaminylasparaginylglutamyllysylglycylisoleucylserylaspartylprolylarginylglutaminylleucylserylvalylprolylvalylisoleucylalanyllysylaspartylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylphenylalanyllysylleucylleucylphenylalanylasparaginylthreonylphenylalanylthreonylvalylleucylalanylglycylglutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylvalylprolylphenylalanylisoleucylglycylarginylprolylthreonylprolylalanylvalylthreonyltryptophylhistidyllysylaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylalanylglutamylserylthreonylglutamylasparaginylasparaginylserylleucylleucylthreonylisoleucyllysylaspartylalanylcysteinylarginylglutamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylvalylvalyllysylleucylthreonylasparaginylserylalanylglycylglutamylalanylisoleucylglutamylthreonylleucylasparaginylvalylisoleucylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylglutamylvalylthreonylalanylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltryptophylglycylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylserylisoleucylasparaginylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylthreonylserylthreonylthreonylthreonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylcysteinylarginylleucyllysylthreonylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylthreonyltyrosylleucylasparaginylserylglutamylprolylthreonylvalylalanylglutaminyltyrosylprolylphenylalanyllysylvalylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylvalylvalylthreonylleucylserylserylarginylaspartylserylmethionylglutamylvalylglutaminyltryptophylasparaginylglutamylprolylisoleucylserylaspartylglycylglycylserylarginylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylprolylglutaminylthreonyllysylphenylalanyllysylthreonylthreonylglycylleucylglutamylglutamylglycylvalylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllysylprolylseryllysylvalylserylglutamylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylarginylprolylglutamylalanylisoleucylisoleucylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylthreonylleucylglutaminyltryptophyllysyllysylprolylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylglutamylleucylprolylglutamylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylisoleucylisoleucylaspartylthreonylhistidylphenylalanylglutamylvalylthreonylglycylleucylvalylglutamylaspartylhistidylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylalanylglycylvalylphenylalanylserylglutamylprolylserylglutamylserylthreonylglycylalanylisoleucylthreonylalanylarginylaspartylglutamylvalylaspartylprolylprolylarginylisoleucylserylmethionylaspartylprolyllysyltyrosyllysylaspartylthreonylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutamylserylphenylalanyllysylvalylaspartylalanylaspartylisoleucyltyrosylglycyllysylprolylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminyltryptophylisoleucyllysylglycylaspartylglutaminylglutamylleucylserylasparaginylthreonylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllysylserylthreonylaspartylphenylalanylalanylthreonylserylleucylserylvalyllysylaspartylalanylvalylarginylvalylaspartylserylglycylasparaginyltyrosylisoleucylleucyllysylalanyllysylasparaginylvalylalanylglycylglutamylarginylserylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylvalylvalylisoleucylserylglycylvalylthreonylalanylglutamyllysylcysteinylthreonylleucylalanyltryptophyllysylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylvalyltryptophylthreonylvalylvalylaspartylalanylasparaginylvalylglutaminylthreonylleucylserylcysteinyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglutamylprolylvalylvalylalanyllysylasparaginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylaspartylalanylprolyllysylalanylprolylglutamylvalylthreonylthreonylvalylthreonyllysylaspartylserylmethionylisoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarginylprolylalanylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysylglutamylglycylisoleucylarginyltryptophylthreonylarginylcysteinylhistidyllysylarginylleucylisoleucylglycylglutamylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylisoleucylglutamylasparaginylhistidylaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylleucylserylglutamylprolylserylprolylprolylserylalanyltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylaspartylprolylisoleucyltyrosyllysylprolylglycylprolylprolylasparaginylasparaginylprolyllysylvalylisoleucylaspartylisoleucylthreonylarginylserylserylvalylphenylalanylleucylseryltryptophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylcysteinylglutamylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaspartylvalylasparaginylvalylglycylglutamyltryptophylthreonylmethionylcysteinylthreonylprolylprolylthreonylglycylisoleucylasparaginyllysylthreonylasparaginylisoleucylglutamylvalylglutamyllysylleucylleucylglutamyllysylhistidylglutamyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylisoleucylasparaginyllysylalanylglycylvalylglycylglutamylhistidylalanylaspartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisoleucylvalylglutamylglutamyllysylleucylglutamylalanylprolylaspartylisoleucylaspartylleucylaspartylleucylglutamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucylasparaginylisoleucylarginylalanylglycylglycylserylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucyllysylglycylarginylprolylthreonylprolylglutamylvalyllysyltryptophylglycyllysylvalylaspartylglycylglutamylisoleucylarginylaspartylalanylalanylisoleucylisoleucylaspartylvalylthreonylserylserylphenylalanylthreonylserylleucylvalylleucylaspartylasparaginylvalylasparaginylarginyltyrosylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylserylserylglycylthreonyllysylserylalanylphenylalanylvalylthreonylvalylarginylvalylleucylaspartylthreonylprolylserylprolylprolylvalylasparaginylleucyllysylvalylthreonylglutamylisoleucylthreonyllysylaspartylserylvalylserylisoleucylthreonyltryptophylglutamylprolylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucyllysylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylthreonylarginyllysylseryltyrosylalanylalanylvalylvalylthreonylasparaginylcysteinylhistidyllysylasparaginylseryltryptophyllysylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutaminylthreonylalanylaspartylprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamylvalylprolylglutaminylprolylprolylglycyllysylisoleucylthreonylvalylaspartylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylthreonyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglutaminyltyrosylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylalanyllysylhistidylserylglutamyllysyltryptophylserylglutamylcysteinylalanylarginylvalyllysylserylleucylglutaminylalanylvalylisoleucylthreonylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalanylarginylvalylvalylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglycylarginylserylaspartylprolylarginylserylleucylalanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysylaspartylleucylvalylisoleucylglutamylprolylaspartylvalyllysylprolylalanylphenylalanylserylseryltyrosylserylvalylglutaminylvalylglycylglutaminylaspartylleucyllysylmethionylglutamylvalylprolylisoleucylserylglycylarginylprolyllysylprolylthreonylisoleucylthreonyltryptophylthreonyllysylaspartylglycylleucylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylisoleucylasparaginylvalylthreonylaspartylserylleucylaspartylleucylthreonylthreonylleucylserylisoleucyllysylglutamylthreonylhistidyllysylaspartylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylglycylisoleucylthreonylvalylalanylasparaginylvalylvalylglycylglutaminyllysylthreonylalanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalylthreonylleucylaspartyllysylprolylaspartylprolylprolyllysylglycylprolylvalyllysylphenylalanylaspartylaspartylvalylserylalanylglutamylserylisoleucylthreonylleucylseryltryptophylasparaginylprolylprolylleucyltyrosylthreonylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylaspartylthreonylthreonylthreonylthreonylvalyltryptophylaspartylvalylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylleucyllysylvalylthreonyllysylleucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylphenylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycylglutaminylserylphenylalanylalanylleucylglutamylserylaspartylprolylisoleucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyltyrosyllysylglutamylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylphenylalanylalanylthreonylalanylisoleucylseryllysylaspartylserylmethionylvalylisoleucylglutaminyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylasparaginylasparaginylglycylglycylserylprolylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylarginyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylthreonyllysylvalylasparaginyllysylthreonylisoleucylisoleucylhistidylaspartylthreonylglutaminylphenylalanyllysylalanylglutaminylasparaginylleucylglutamylglutamylglycylisoleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylseryllysylasparaginylserylglutamylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylthreonylprolylglutamylprolylisoleucylmethionylvalyllysylarginylasparaginylglutamylisoleucylthreonylleucylglutaminyltryptophylthreonyllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylmethionylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylisoleucylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylthreonylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylalanylisoleucylseryllysylprolylserylaspartylserylthreonylglycylprolylisoleucylthreonylalanyllysylaspartylglutamylvalylglutamylleucylprolylarginylisoleucylserylmethionylaspartylprolyllysylphenylalanylarginylaspartylthreonylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglycylglutamylthreonylphenylalanylarginylleucylglutamylalanylaspartylvalylhistidylglycyllysylprolylleucylprolylthreonylisoleucylglutamyltryptophylleucylarginylglycylaspartyllysylglutamylisoleucylglutamylglutamylserylalanylarginylcysteinylglutamylisoleucyllysylasparaginylthreonylaspartylphenylalanyllysylalanylleucylleucylisoleucylvalyllysylaspartylalanylisoleucylarginylisoleucylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylalanylserylasparaginylvalylalanylglycylseryllysylserylphenylalanylprolylvalylasparaginylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglutamylglycylprolylvalylglutaminylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylglutamyllysylcysteinylserylleucylthreonyltryptophylserylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylthreonylvalylvalylalanylserylglutamylvalylvalylthreonylasparaginylserylleucyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylisoleucylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylalanylprolylvalylleucylmethionyllysylasparaginylprolylphenylalanylvalylleucylprolylglycylprolylprolyllysylserylleucylglutamylvalylthreonylasparaginylisoleucylalanyllysylaspartylserylmethionylthreonylvalylcysteinyltryptophylasparaginylarginylprolylaspartylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylarginylserylglycylisoleucylarginyltryptophylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllysylarginylarginylisoleucylthreonylaspartylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylserylprolylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllysylalanylcysteinylaspartylprolylvalylphenylalanyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylalanylhistidylisoleucylvalylaspartylthreonylthreonyllysylasparaginylserylisoleucylthreonylleucylalanyltryptophylglycyllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylisoleucylcysteinyllysylalanylaspartylglutamylglutamylglutamyltryptophylglutaminylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminylthreonylglycylleucylarginylvalylthreonylarginylphenylalanylglutamylisoleucylseryllysylleucylthreonylglutamylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysylisoleucylarginylvalylcysteinylalanylleucylasparaginyllysylvalylglycylleucylglycylglutamylalanylthreonylserylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylprolylglutamylaspartyllysylleucylglutamylalanylprolylglutamylleucylaspartylleucylaspartylserylglutamylleucylarginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarginylalanylglycylglycylserylalanylarginylisoleucylhistidylisoleucylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylmethionylprolylglutamylisoleucylthreonyltryptophylserylarginylglutamylglutamylglycylglutamylphenylalanylthreonylaspartyllysylvalylglutaminylisoleucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyltyrosylthreonylglutaminylleucylserylisoleucylaspartylasparaginylcysteinylaspartylarginylasparaginylaspartylalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucyllysylleucylglutamylasparaginylserylserylglycylseryllysylserylalanylphenylalanylvalylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglutaminylasparaginylleucylalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllysylaspartylserylalanylphenylalanylleucylvalyltryptophylglutamylprolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglycylglycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltyrosylvalylisoleucylaspartyllysylarginylglutamylserylthreonylarginyllysylalanyltyrosylalanylasparaginylvalylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreonylserylphenylalanyllysylvalylglutamylasparaginylleucylthreonylglutamylglycylalanylisoleucyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylglutamylthreonylvalylaspartylalanylvalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolylserylprolylprolylglycyllysylvalylthreonylleucylthreonylaspartylvalylserylglutaminylthreonylserylalanylserylleucylmethionyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylvalylleucylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylglutaminylprolyllysylglycylthreonylglutamyllysyltryptophylserylisoleucylvalylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylasparaginylalanylvalylvalylthreonylglycylleucylserylserylglycylglutaminylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyllysylalanyltyrosylasparaginylglutamyllysylglycyllysylserylaspartylprolylarginylvalylleucylglycylvalylprolylvalylisoleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylisoleucylglutaminylprolylserylleucyllysylleucylprolylphenylalanylasparaginylthreonyltyrosylserylisoleucylglutaminylalanylglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleucylglutamylisoleucylprolylvalylisoleucylglycylarginylprolylarginylprolylasparaginylisoleucylseryltryptophylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylleucyllysylglutaminylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylvalylglutamylglutamylthreonylalanylthreonylserylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllysylglutamylglycylasparaginyllysylaspartylaspartylphenylalanylglycyllysyltyrosylthreonylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylserylalanylglycylthreonylalanylthreonylglutamylasparaginylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylglutamyllysylprolylglycylprolylprolylvalylglycylprolylvalylarginylphenylalanylaspartylglutamylvalylserylalanylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylserylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartylthreonylthreonylthreonylthreonylthreonyltryptophylhistidylmethionylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylisoleucylthreonyllysylleucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylphenylalanylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylprolylleucylaspartylseryllysylalanylvalylisoleucylvalylglutaminyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutamylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylphenylalanylvalylthreonylserylisoleucylseryllysylaspartylglutaminylmethionylleucylvalylglutaminyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylasparaginylaspartylglycylglycylthreonyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylglutaminyllysylglutamyllysylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasparaginyllysylthreonylprolylisoleucylglutaminylaspartylthreonyllysylphenylalanyllysylthreonylthreonylglycylleucylaspartylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanyllysylvalylserylalanylglutamylasparaginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllysylprolylseryllysylvalylserylglutamylcysteinylphenylalanylvalylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylarginylprolylglutamylalanylisoleucylvalylisoleucylthreonylarginylasparaginylasparaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylmethionyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylleucylglutamylthreonylglutamylphenylalanylthreonylvalylserylglycylleucylvalylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylalanylglycylasparaginylphenylalanylserylglutamylprolylserylaspartylserylserylglycylalanylisoleucylthreonylalanylarginylaspartylglutamylisoleucylaspartylalanylprolylasparaginylalanylserylleucylaspartylprolyllysyltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutamylthreonylphenylalanylvalylleucylglutamylalanylaspartylisoleucylarginylglycyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalylvalyltryptophylseryllysylaspartylglycyllysylglutamylleucylglutamylglutamylthreonylalanylalanylarginylmethionylglutamylisoleucyllysylserylthreonylisoleucylglutaminyllysylthreonylthreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcysteinylisoleucylarginylthreonylaspartylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleucylleucyllysylleucylserylasparaginylvalylglycylglycylthreonyllysylserylisoleucylprolylisoleucylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylserylprolylglutamylglycylprolylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltyrosylleucylalanyltryptophylasparaginylprolylprolylleucylglutaminylaspartylglycylglycylalanylasparaginylisoleucylserylhistidyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylseryltryptophylthreonylglutaminylvalylserylthreonylglutamylvalylglutaminylalanylleucylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllysylleucylleucylprolylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylmethionylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteinylasparaginylprolyltyrosyllysylprolylprolylglycylprolylprolylserylthreonylprolylglutamylvalylserylalanylisoleucylthreonyllysylaspartylserylmethionylvalylvalylthreonyltryptophylalanylarginylprolylvalylaspartylaspartylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysylglutamylglycylvalylarginyltryptophylthreonyllysylcysteinylasparaginyllysyllysylthreonylleucylthreonylaspartylleucylarginylleucylarginylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylhistidylseryltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylalanylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylglutamylprolylserylglutamylprolylserylvalylphenylalanyltyrosylarginylalanylcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylprolylprolylglycylprolylprolylserylasparaginylprolyllysylvalylthreonylaspartylthreonylserylarginylserylserylvalylserylleucylalanyltryptophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylaspartylglycylglycylalanylprolylvalyllysylglycyltyrosylvalylvalylglutamylvalyllysylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutamyltryptophylthreonylthreonylcysteinylthreonylprolylprolylthreonylglycylleucylglutaminylglycyllysylglutaminylphenylalanylthreonylvalylthreonyllysylleucyllysylglutamylasparaginylthreonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalanylarginylisoleucylcysteinylalanylisoleucylasparaginylserylglutamylglycylvalylglycylglutamylprolylalanylthreonylleucylprolylglycylserylvalylvalylalanylglutaminylglutamylarginylisoleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylglutamylleucylaspartylalanylaspartylleucylarginyllysylvalylvalylvalylleucylarginylalanylserylalanylthreonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylthreonylisoleucyllysylglycylarginylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysyltryptophylglutamyllysylalanylglutamylglycylisoleucylleucylthreonylaspartylarginylalanylglutaminylisoleucylglutamylvalylthreonylserylserylphenylalanylthreonylmethionylleucylvalylisoleucylaspartylasparaginylvalylthreonylarginylphenylalanylaspartylserylglycylarginyltyrosylasparaginylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylasparaginylserylglycylseryllysylthreonylalanylphenylalanylvalylasparaginylvalylarginylvalylleucylaspartylserylprolylserylalanylprolylvalylasparaginylleucylthreonylisoleucylarginylglutamylvalyllysyllysylaspartylserylvalylthreonylleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylthreonylarginyllysylalanyltyrosylalanylthreonylisoleucylthreonylasparaginylasparaginylcysteinylthreonyllysylthreonylthreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylasparaginylleucylglutaminylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylalanylserylasparaginylglutamyltyrosylglycylisoleucylglycylleucylprolylalanylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylvalylserylglutamylprolylprolylleucylprolylprolylglycylarginylvalylthreonylleucylvalylaspartylvalylthreonylarginylasparaginylthreonylalanylthreonylisoleucyllysyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmethionylglutaminylthreonyllysylglycylserylglutamyllysyltryptophylserylthreonylcysteinylthreonylglutaminylvalyllysylthreonylleucylglutamylalanylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglycylarginylserylaspartylprolylarginylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalylisoleucylalanylarginylaspartylisoleucylglutamylisoleucyllysylprolylserylvalylglutamylleucylprolylphenylalanylhistidylthreonylphenylalanylasparaginylvalyllysylalanylarginylglutamylglutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvalylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylglutaminylalanylthreonylvalylasparaginyltryptophylarginyllysylaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllysylglutamylthreonylthreonylarginylvalylasparaginylvalylserylserylseryllysylthreonylvalylthreonylserylleucylserylisoleucyllysylglutamylalanylseryllysylglutamylaspartylvalylglycylthreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalylserylasparaginylserylalanylglycylserylisoleucylthreonylvalylprolylisoleucylthreonylisoleucylisoleucylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylglycylprolylisoleucylarginylisoleucylaspartylglutamylvalylserylcysteinylaspartylserylisoleucylthreonylisoleucylseryltryptophylasparaginylprolylprolylglutamyltyrosylaspartylglycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylserylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthreonylserylthreonylthreonyltryptophylhistidylisoleucylvalylserylglutaminylalanylvalylalanylarginylthreonylserylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylleucylthreonylthreonylglycylserylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylcysteinylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylseryltyrosylserylglutamylserylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylprolylphenylalanylserylprolylprolylglycylprolylprolylglycylthreonylprolyllysylvalylvalylhistidylalanylthreonyllysylserylthreonylmethionylleucylvalylthreonyltryptophylglutaminylvalylprolylvalylasparaginylaspartylglycylglycylserylarginylvalylisoleucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllysylglutamylarginylserylserylisoleucylleucyltryptophylseryllysylalanylasparaginyllysylisoleucylleucylisoleucylalanylaspartylthreonylglutaminylvalyllysylvalylserylglycylleucylaspartylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylisoleucylalanylglycylisoleucylglycyllysylcysteinylseryllysylserylcysteinylglutamylprolylvalylprolylalanylarginylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylprolylglycylglutaminylprolylglutamylvalylthreonylasparaginylisoleucylthreonylarginyllysylserylvalylserylleucyllysyltryptophylseryllysylprolylhistidyltyrosylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylleucyllysylcysteinylasparaginyltyrosylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylthreonyltyrosylphenylalanylglutamylvalylthreonylglutamylleucylthreonylglutamylaspartylglutaminylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylarginylasparaginylalanylalanylaspartylserylvalylserylglutamylprolylserylglutamylserylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucylvalyllysylaspartylaspartylvalylglutamylprolylprolylarginylvalylmethionylmethionylaspartylvalyllysylphenylalanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylvalyllysylalanylglycylglutamylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanylaspartylisoleucylalanylglycylarginylprolylleucylprolylvalylisoleucylseryltryptophylalanyllysylaspartylglycylisoleucylglutamylisoleucylglutamylglutamylarginylalanylarginylthreonylglutamylisoleucylisoleucylserylthreonylaspartylasparaginylhistidylthreonylleucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcysteinylisoleucylarginylarginylaspartylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalylleucylthreonylleucyllysylasparaginylvalylalanylglycylthreonylarginylserylvalylalanylvalylasparaginylcysteinyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylalanylglycylprolylleucylglutamylisoleucylasparaginylglycylleucylthreonylalanylglutamyllysylcysteinylserylleucylseryltryptophylglycylarginylprolylglutaminylglutamylaspartylglycylglycylalanylaspartylisoleucylaspartyltyrosyltyrosylhistidylarginyllysyllysylarginylglutamylthreonylserylhistidylleucylalanyltryptophylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylmethionylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreonyllysylleucylleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylthreonylglycylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylaspartylprolylphenylalanylthreonylvalylprolylserylprolylprolylthreonylserylleucylglutamylisoleucylthreonylserylvalylthreonyllysylglutamylserylmethionylthreonylleucylcysteinyltryptophylserylarginylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginylarginylglutamyllysylasparaginylserylleucylarginyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysyllysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylarginylvalyllysylserylthreonylglycylleucylarginylglutamylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutamyltyrosylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylleucylserylleucylprolylserylglutamylthreonylserylprolylleucylisoleucylarginylalanylglutamylaspartylprolylvalylphenylalanylleucylprolylserylprolylprolylseryllysylprolyllysylisoleucylvalylaspartylserylglycyllysylthreonylthreonylisoleucylthreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllysylprolylleucylphenylalanylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylthreonylglycyltyrosylthreonylvalylglutamyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartylthreonylaspartyltryptophyllysylthreonylserylisoleucylglutaminylserylleucylarginylglycylthreonylglutamyltyrosylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylthreonylglycylalanylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllysylserylvalylasparaginyllysylvalylglycylalanylserylaspartylprolylserylaspartylserylserylaspartylprolylglutaminylisoleucylalanyllysylglutamylarginylglutamylglutamylglutamylprolylleucylphenylalanylaspartylisoleucylaspartylserylglutamylmethionylarginyllysylthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanylglycylalanylserylphenylalanylthreonylmethionylthreonylvalylprolylphenylalanylarginylglycylarginylprolylvalylprolylasparaginylvalylleucyltryptophylseryllysylprolylaspartylthreonylaspartylleucylarginylthreonylarginylalanyltyrosylvalylaspartylthreonylthreonylaspartylserylarginylthreonylserylleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylalanylasparaginylarginylasparaginylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylvalylleucylserylalanylalanylserylleucylthreonylleucylvalylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylthreonylasparaginylisoleucylthreonylvalylglutaminylaspartylvalylthreonyllysylglutamylserylalanylvalylleucylseryltryptophylaspartylvalylprolylglutamylasparaginylaspartylglycylglycylalanylprolylvalyllysylasparaginyltyrosylhistidylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylalanylseryllysyllysylalanyltryptophylvalylserylvalylthreonylasparaginylasparaginylcysteinylasparaginylarginylleucylseryltyrosyllysylvalylthreonylasparaginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylisoleucyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasparaginylglutamylphenylalanylglycylvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamylthreonyllysylglutamylglycylvalyllysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolylserylprolylprolylglutamyllysylleucylglycylvalylthreonylserylisoleucylseryllysylaspartylserylvalylserylleucylthreonyltryptophylleucyllysylprolylglutamylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylvalylhistidyltyrosylvalylvalylglutamylalanylleucylglutamyllysylglycylglutaminyllysylasparaginyltryptophylvalyllysylcysteinylalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistidylhistidylvalylvalylserylglycylleucylarginylglutamylasparaginylserylglutamyltyrosylphenylalanylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutaminylalanylglycylleucylserylaspartylprolylarginylglutamylleucylleucylleucylprolylvalylleucylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucylglutamylprolylprolylglutamylisoleucylaspartylmethionyllysylasparaginylphenylalanylprolylserylhistidylthreonylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylserylasparaginylleucyllysylvalylaspartylisoleucylprolylisoleucylserylglycyllysylprolylleucylprolyllysylvalylthreonylleucylserylarginylaspartylglycylvalylprolylleucyllysylalanylthreonylmethionylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylisoleucylthreonylalanylglutamylasparaginylleucylthreonylisoleucylasparaginylleucyllysylglutamylserylvalylthreonylalanylaspartylalanylglycylarginyltyrosylglutamylisoleucylthreonylalanylalanylasparaginylserylserylglycylthreonylthreonyllysylalanylphenylalanylisoleucylasparaginylisoleucylvalylvalylleucylaspartylarginylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylvalylvalylisoleucylserylaspartylisoleucylthreonylglutamylglutamylserylvalylthreonylleucyllysyltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylleucylleucyllysylarginylglutamylthreonylserylthreonylalanylvalyltryptophylthreonylglutamylvalylserylalanylthreonylvalylalanylarginylthreonylmethionylmethionyllysylvalylmethionyllysylleucylthreonylthreonylglycylglutamylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucyllysylalanylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylserylaspartylhistidylisoleucylaspartylserylalanylcysteinylvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrosylthreonylthreonylprolylglycylprolylprolylserylthreonylprolyltryptophylvalylthreonylasparaginylvalylthreonylarginylglutamylserylisoleucylthreonylvalylglycyltryptophylhistidylglutamylprolylvalylserylasparaginylglycylglycylserylalanylvalylvalylglycyltyrosylhistidylleucylglutamylmethionyllysylaspartylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylglutaminyllysylalanylasparaginyllysylleucylvalylisoleucylarginylthreonylthreonylhistidylphenylalanyllysylvalylthreonylthreonylisoleucylserylalanylglycylleucylisoleucyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycyllysylprolylserylhistidylprolylserylglutamylprolylvalylleucylalanylisoleucylaspartylalanylcysteinylglutamylprolylprolylarginylasparaginylvalylarginylisoleucylthreonylaspartylisoleucylseryllysylasparaginylserylvalylserylleucylseryltryptophylglutaminylglutaminylprolylalanylphenylalanylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylaspartylleucylprolylaspartylglycylarginyltryptophylthreonyllysylalanylserylphenylalanylthreonylasparaginylvalylthreonylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylserylglycylleucylthreonylglutaminylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylserylisoleucylserylasparaginylprolylserylglutamylvalylvalylglycylprolylisoleucylthreonylcysteinylisoleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylprolylvalylisoleucylaspartylleucylprolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutamylvalylvalyllysyltyrosylarginylalanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylarginylalanylglycylisoleucylserylglycyllysylprolylalanylprolylthreonylisoleucylglutamyltryptophyltyrosyllysylaspartylaspartyllysylglutamylleucylglutaminylthreonylasparaginylalanylleucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaginylthreonylthreonylaspartylleucylalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylaspartylalanylaspartylarginylleucylasparaginylserylglycylcysteinyltyrosylglutamylleucyllysylleucylarginylasparaginylalanylmethionylalanylserylalanylserylalanylthreonylisoleucylarginylvalylglutaminylisoleucylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylglycylglycylprolylisoleucylglutamylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylalanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylleucyltryptophylarginylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylvalylvalyltryptophylserylmethionylvalylserylglutamylhistidylleucylglutamylglutamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonylthreonylthreonyllysylisoleucylisoleucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylleucylglutamylserylaspartylserylvalylvalylalanyllysylasparaginylalanylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylprolylprolylglycylisoleucylprolylglutamylvalylthreonyllysylisoleucylthreonyllysylasparaginylserylmethionylthreonylvalylvalyltryptophylserylarginylprolylisoleucylalanylaspartylglycylglycylserylaspartylisoleucylserylglycyltyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylarginylaspartyllysyllysylserylleucylglycyltryptophylphenylalanyllysylvalylleucyllysylglutamylthreonylisoleucylarginylaspartylthreonylarginylglutaminyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylasparaginylserylaspartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalylcysteinylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylglutaminylglycylprolylphenylalanylserylglutamylprolylserylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalanylalanylaspartylprolylisoleucylaspartylprolylprolylglycylprolylprolylalanyllysylisoleucylarginylisoleucylalanylaspartylserylthreonyllysylserylserylisoleucylthreonylleucylglycyltryptophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylalanylvalylthreonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylisoleucylarginylglutaminylglycylglutamylglutamylglutamylglutamyltryptophylthreonylthreonylvalylserylthreonyllysylglycylglutamylvalylarginylthreonylthreonylglutamyltyrosylvalylvalylserylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalylasparaginyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylcysteinylalanylglycylglutaminylglycylglutamylprolylisoleucylglutamylmethionylasparaginylglutamylprolylvalylglutaminylalanyllysylaspartylisoleucylleucylglutamylalanylprolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalylalanylleucylarginylthreonylserylvalylisoleucylalanyllysylalanylglycylglutamylaspartylvalylglutaminylvalylleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylglycylarginylprolylprolylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylarginyllysylaspartylglutamyllysylasparaginylleucylglycylserylaspartylalanylarginyltyrosylserylisoleucylglutamylasparaginylthreonylaspartylserylserylserylleucylleucylthreonylisoleucylprolylglutaminylvalylthreonylarginylasparaginylaspartylthreonylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylglycylvalylglycylglutamylprolyllysylserylserylthreonylvalylserylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylalanylalanylcysteinylglutaminyllysylleucylglutaminylvalyllysylhistidylvalylserylarginylglycylthreonylvalylthreonylleucylleucyltryptophylaspartylprolylprolylleucylisoleucylaspartylglycylglycylserylprolylisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylaspartylalanylthreonyllysylarginylthreonyltryptophylserylvalylvalylserylhistidyllysylcysteinylserylserylthreonylserylphenylalanyllysylleucylisoleucylaspartylleucylserylglutamyllysylthreonylprolylphenylalanylphenylalanylphenylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylasparaginylglutamylisoleucylglycylisoleucylglycylglutamylprolylcysteinylglutamylthreonylthreonylglutamylprolylvalyllysylalanylalanylglutamylvalylprolylalanylprolylisoleucylarginylaspartylleucylserylmethionyllysylaspartylserylthreonyllysylthreonylserylvalylisoleucylleucylseryltryptophylthreonyllysylprolylaspartylphenylalanylaspartylglycylglycylserylvalylisoleucylthreonylglutamyltyrosylvalylvalylglutamylarginyllysylglycyllysylglycylglutamylglutaminylthreonyltryptophylserylhistidylalanylglycylisoleucylseryllysylthreonylcysteinylglutamylisoleucylglutamylvalylserylglutaminylleucyllysylglutamylglutaminylserylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanyllysylasparaginylglutamyllysylglycylleucylserylaspartylprolylvalylthreonylisoleucylglycylprolylisoleucylthreonylvalyllysylglutamylleucylisoleucylisoleucylthreonylprolylglutamylvalylaspartylleucylserylaspartylisoleucylprolylglycylalanylglutaminylvalylthreonylvalylarginylisoleucylglycylhistidylasparaginylvalylhistidylleucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylglycyllysylprolyllysylprolylserylisoleucylseryltryptophylleucyllysylaspartylglycylleucylprolylleucyllysylglutamylserylglutamylphenylalanylvalylarginylphenylalanylseryllysylthreonylglutamylasparaginyllysylisoleucylthreonylleucylserylisoleucyllysylasparaginylalanyllysyllysylglutamylhistidylglycylglycyllysyltyrosylthreonylvalylisoleucylleucylaspartylasparaginylalanylvalylcysteinylarginylisoleucylalanylvalylprolylisoleucylthreonylvalylisoleucylthreonylleucylglycylprolylprolylseryllysylprolyllysylglycylprolylisoleucylarginylphenylalanylaspartylglutamylisoleucyllysylalanylaspartylserylvalylisoleucylleucylseryltryptophylaspartylvalylprolylglutamylaspartylasparaginylglycylglycylglycylglutamylisoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylglutaminylthreonylasparaginyltryptophyllysylmethionylvalylcysteinylserylserylvalylalanylarginylthreonylthreonylphenylalanyllysylvalylprolylasparaginylleucylvalyllysylaspartylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylarginylalanylglutamylasparaginylarginyltyrosylglycylvalylserylglutaminylprolylleucylvalylserylserylisoleucylisoleucylvalylalanyllysylhistidylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylprolylglycylprolylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyltyrosylasparaginylvalylthreonylserylaspartylglycylmethionylserylleucylthreonyltryptophylaspartylalanylprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylglutamylvalylthreonylglycylphenylalanylhistidylvalylglutamyllysyllysylglutamylarginylasparaginylserylisoleucylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylasparaginylthreonylserylprolylisoleucylserylglycylarginylglutamyltyrosylarginylalanylthreonylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylserylalanylglycylleucylserylserylprolylserylaspartylprolylseryllysylphenylalanylthreonylleucylalanylvalylserylprolylvalylaspartylprolylprolylglycylthreonylprolylaspartyltyrosylisoleucylaspartylvalylthreonylarginylglutamylthreonylisoleucylthreonylleucyllysyltryptophylasparaginylprolylprolylleucylarginylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucylglutamyllysylarginylglutaminylglycylasparaginylglutamylarginyltryptophylvalylarginylcysteinylasparaginylphenylalanylthreonylaspartylvalylserylglutamylcysteinylglutaminyltyrosylthreonylvalylthreonylglycylleucylserylprolylglycylaspartylarginyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylalanylarginylasparaginylalanylvalylglycylthreonylisoleucylserylprolylprolylserylglutaminylserylserylglycylisoleucylisoleucylmethionylthreonylarginylaspartylglutamylasparaginylvalylprolylprolylisoleucylvalylglutamylphenylalanylglycylprolylglutamyltyrosylphenylalanylaspartylglycylleucylisoleucylisoleucyllysylserylglycylglutamylserylleucylarginylisoleucyllysylalanylleucylvalylglutaminylglycylarginylprolylvalylprolylarginylvalylthreonyltryptophylphenylalanyllysylaspartylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllysylarginylmethionylasparaginylmethionylglutamylisoleucylthreonylasparaginylvalylleucylglycylserylthreonylserylleucylphenylalanylvalylarginylaspartylalanylthreonylarginylaspartylhistidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvalylglutamylalanyllysylasparaginylalanylserylglycylserylalanyllysylalanylglutamylisoleucyllysylvalyllysylvalylglutaminylaspartylthreonylprolylglycyllysylvalylvalylglycylprolylisoleucylarginylphenylalanylthreonylasparaginylisoleucylthreonylglycylglutamyllysylmethionylthreonylleucyltryptophyltryptophylaspartylalanylprolylleucylasparaginylaspartylglycylcysteinylalanylprolylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylalanyltryptophylalanylleucylisoleucylglutamylaspartyllysylcysteinylglutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreonylalanylisoleucyllysylleucylisoleucylasparaginylglycylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginyllysylphenylalanylglycylvalylglycylarginylprolylleucylaspartylserylaspartylprolylvalylvalylalanylglutaminylisoleucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylaspartylalanylprolylglycylisoleucylprolylglutamylprolylserylasparaginylisoleucylthreonylglycylasparaginylserylisoleucylthreonylleucylthreonyltryptophylalanylarginylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylglutaminylglutaminyltyrosylisoleucylleucylglutamylarginylarginylglutamyllysyllysylserylthreonylarginyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseryllysylarginylprolylisoleucylserylglutamylthreonylarginylphenylalanyllysylvalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylhistidylvalylmethionylalanylglutamylasparaginylalanylalanylglycylvalylglycylprolylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleucylisoleucyllysylcysteinylarginylglutamylprolylvalylasparaginylprolylprolylglycylprolylprolylthreonylvalylvalyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseryllysylthreonylthreonylvalylserylleucylglutamyltryptophylseryllysylprolylvalylphenylalanylaspartylglycylglycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylmethionylcysteinyllysylthreonylaspartylleucylglycylaspartyltryptophylhistidyllysylvalylasparaginylalanylglutamylalanylcysteinylvalyllysylthreonylarginyltyrosylthreonylvalylthreonylaspartylleucylglutaminylalanylglycylglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalanylarginylvalylserylalanylisoleucylasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylaspartylserylcysteinylglutamylvalylthreonylglycylthreonylisoleucyllysylalanylvalylaspartylarginylleucylthreonylalanylprolylglutamylleucylaspartylisoleucylaspartylalanylasparaginylphenylalanyllysylglutaminylthreonylhistidylvalylvalylarginylalanylglycylalanylserylisoleucylarginylleucylphenylalanylisoleucylalanyltyrosylglutaminylglycylarginylprolylthreonylprolylthreonylalanylvalyltryptophylseryllysylprolylaspartylserylasparaginylleucylserylleucylarginylalanylaspartylisoleucylhistidylthreonylthreonylaspartylserylphenylalanylserylthreonylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylcysteinylasparaginylarginylasparaginylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylvalylglutamylasparaginylasparaginylserylglycylseryllysylserylisoleucylthreonylphenylalanylthreonylvalyllysylvalylleucylaspartylthreonylprolylglycylprolylprolylglycylprolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylaspartylvalylthreonylarginylglycylserylalanylthreonylleucylmethionyltryptophylaspartylalanylprolylleucylleucylaspartylglycylglycylalanylarginylisoleucylhistidylhistidyltyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylserylarginylarginylseryltryptophylglutaminylvalylisoleucylserylglutamyllysylcysteinylthreonylarginylglutaminylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparaginylaspartylleucylalanylglutamylglycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylvalylasparaginylglutamyltyrosylglycylvalylglycylglutamylprolyltyrosylglutamylmethionylprolylglutamylprolylisoleucylvalylalanylthreonylglutamylglutaminylprolylalanylprolylprolylarginylarginylleucylaspartylvalylvalylaspartylthreonylseryllysylserylserylalanylvalylleucylalanyltryptophylleucyllysylprolylaspartylhistidylaspartylglycylglycylserylarginylisoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucylglutamylmethionylarginylglutaminyllysylglycylserylaspartylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglycylhistidylthreonyllysylglutaminylleucylthreonylphenylalanylthreonylvalylglutamylarginylleucylvalylglutamyllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanyllysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrosylserylglutamylprolylarginylglutamylalanylphenylalanylserylserylvalylisoleucylisoleucyllysylglutamylprolylglutaminylisoleucylglutamylprolylthreonylalanylaspartylleucylthreonylglycylisoleucylthreonylasparaginylglutaminylleucylisoleucylthreonylcysteinyllysylalanylglycylserylprolylphenylalanylthreonylisoleucylaspartylvalylprolylisoleucylserylglycylarginylprolylalanylprolyllysylvalylthreonyltryptophyllysylleucylglutamylglutamylmethionylarginylleucyllysylglutamylthreonylaspartylarginylvalylserylisoleucylthreonylthreonylthreonyllysylaspartylarginylthreonylthreonylleucylthreonylvalyllysylaspartylserylmethionylarginylglycylaspartylserylglycylarginyltyrosylphenylalanylleucylthreonylleucylglutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalyllysylthreonylphenylalanylserylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglycylarginylprolylglycylprolylvalylthreonylglycylprolylisoleucylglutamylvalylserylserylvalylserylalanylglutamylserylcysteinylvalylleucylseryltryptophylglycylglutamylprolyllysylaspartylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylserylglycylthreonylthreonylalanyltryptophylglutaminylleucylvalylasparaginylserylserylvalyllysylarginylthreonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylhistidylleucylthreonyllysyltyrosylmethionylglutamyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylserylserylglutamylasparaginylarginylphenylalanylglycylvalylseryllysylprolylleucylglutamylserylalanylprolylisoleucylisoleucylalanylglutamylhistidylprolylphenylalanylvalylprolylprolylserylalanylprolylthreonylarginylprolylglutamylvalyltyrosylhistidylvalylserylalanylasparaginylalanylmethionylserylisoleucylarginyltryptophylglutamylglutamylprolyltyrosylhistidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamyllysyllysylglutamylarginylasparaginylthreonylisoleucylleucyltryptophylvalyllysylglutamylasparaginyllysylvalylprolylcysteinylleucylglutamylcysteinylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltyrosylalanylleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylseryllysylalanylserylglutamylalanylserylarginylprolylisoleucylmethionylalanylglutaminylasparaginylprolylvalylaspartylalanylprolylglycylarginylprolylglutamylvalylthreonylaspartylvalylthreonylarginylserylthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptophylserylalanylprolylalanyltyrosylaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalylglycyltyrosylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylprolylvalylserylglutamylvalylglycylaspartylglycylarginyltryptophylleucyllysylcysteinylasparaginyltyrosylthreonylisoleucylvalylserylaspartylasparaginylphenylalanylphenylalanylthreonylvalylthreonylalanylleucylserylglutamylglycylaspartylthreonyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylleucylalanyllysylasparaginylalanylalanylglycylvalylisoleucylseryllysylglycylserylglutamylserylthreonylglycylprolylvalylthreonylcysteinylarginylaspartylglutamyltyrosylalanylprolylprolyllysylalanylglutamylleucylaspartylalanylarginylleucylhistidylglycylaspartylleucylvalylthreonylisoleucylarginylalanylglycylserylaspartylleucylvalylleucylaspartylalanylalanylvalylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyllysylisoleucylisoleucyltryptophylthreonyllysylglycylaspartyllysylglutamylleucylaspartylleucylcysteinylglutamyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrosylthreonylglycyllysylarginylalanylthreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylalanylcysteinylaspartylarginylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylvalyllysylasparaginylalanylserylglycylthreonyllysylalanylvalylserylvalylmethionylvalyllysylvalylleucylaspartylserylprolylglycylprolylcysteinylglycyllysylleucylthreonylvalylserylarginylvalylthreonylglutaminylglutamyllysylcysteinylthreonylleucylalanyltryptophylserylleucylprolylglutaminylglutamylaspartylglycylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylhistidyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginylarginylglutamylthreonylserylarginylleucylasparaginyltryptophylvalylisoleucylvalylglutamylglycylglutamylcysteinylprolylthreonylleucylseryltyrosylvalylvalylthreonylarginylleucylisoleucyllysylasparaginylasparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprolylvalylglutamylserylglutamylprolylisoleucylvalylalanylarginylasparaginylserylphenylalanylthreonylisoleucylprolylserylprolylprolylglycylisoleucylprolylglutamylglutamylvalylglycylthreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleucylisoleucylisoleucylglutaminyltryptophylthreonyllysylprolylglutamylserylaspartylglycylglycylasparaginylglutamylisoleucylserylasparaginyltyrosylleucylvalylaspartyllysylarginylglutamyllysylglutamylserylleucylarginyltryptophylthreonylarginylvalylasparaginyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosylaspartylthreonylarginylleucyllysylvalylthreonylserylleucylmethionylglutamylglycylcysteinylaspartyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylthreonylalanylvalylasparaginylalanylalanylglycylasparaginylserylglutamylprolylserylglutamylarginylserylasparaginylphenylalanylisoleucylserylcysteinylarginylglutamylprolylseryltyrosylthreonylprolylglycylprolylprolylserylalanylprolylarginylvalylvalylaspartylthreonylthreonyllysylhistidylserylisoleucylserylleucylalanyltryptophylthreonyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglycylglycylthreonylaspartylisoleucylvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmethionylglutaminylglutamyllysylaspartylthreonylaspartylglutaminyltryptophyltyrosylarginylvalylhistidylthreonylasparaginylalanylthreonylisoleucylarginylasparaginylthreonylglutamylphenylalanylthreonylvalylprolylaspartylleucyllysylmethionylglycylglutaminyllysyltyrosylserylphenylalanylarginylvalylalanylalanylvalylasparaginylvalyllysylglycylmethionylserylglutamyltyrosylserylglutamylserylisoleucylalanylglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglutamylarginylisoleucylglutamylisoleucylprolylaspartylleucylglutamylleucylalanylaspartylaspartylleucyllysyllysylthreonylvalylthreonylisoleucylarginylalanylglycylalanylserylleucylarginylleucylmethionylvalylserylvalylserylglycylarginylprolylprolylprolylvalylisoleucylthreonyltryptophylseryllysylglutaminylglycylisoleucylaspartylleucylalanylserylarginylalanylisoleucylisoleucylaspartylthreonylthreonylglutamylseryltyrosylserylleucylleucylisoleucylvalylaspartyllysylvalylasparaginylarginyltyrosylaspartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucylglutamylalanylglutamylasparaginylglutaminylserylglycyllysyllysylserylalanylthreonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylaspartylthreonylprolylglycylprolylcysteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylglutamylvalylserylarginylaspartylserylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptophylglutamylisoleucylprolylthreonylisoleucylaspartylglycylglycylalanylprolylisoleucylasparaginylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamylalanylalanylmethionylarginylalanylphenylalanyllysylthreonylvalylthreonylthreonyllysylcysteinylseryllysylthreonylleucyltyrosylarginylisoleucylserylglycylleucylvalylglutamylglycylthreonylmethionylhistidyltyrosylphenylalanylarginylvalylleucylprolylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylglycylisoleucylglycylglutamylprolylcysteinylglutamylthreonylserylaspartylalanylvalylleucylvalylserylglutamylvalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylvalylaspartylvalylthreonyllysylserylthreonylvalylthreonylleucylalanyltryptophylglutamyllysylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglycylserylarginylleucylthreonylglycyltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteinyllysylalanylglycylthreonylglutamylarginyltryptophylmethionyllysylvalylvalylthreonylleucyllysylprolylthreonylvalylleucylglutamylhistidylthreonylvalylthreonylserylleucylasparaginylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosylleucylphenylalanylarginylisoleucylarginylalanylglutaminylasparaginylglutamyllysylglycylvalylserylglutamylprolylarginylglutamylthreonylvalylthreonylalanylvalylthreonylvalylglutaminylaspartylleucylarginylvalylleucylprolylthreonylisoleucylaspartylleucylserylthreonylmethionylprolylglutaminyllysylthreonylisoleucylhistidylvalylprolylalanylglycylarginylprolylvalylglutamylleucylvalylisoleucylprolylisoleucylalanylglycylarginylprolylprolylprolylalanylalanylseryltryptophylphenylalanylphenylalanylalanylglycylseryllysylleucylarginylglutamylserylglutamylarginylvalylthreonylvalylglutamylthreonylhistidylthreonyllysylvalylalanyllysylleucylthreonylisoleucylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylarginylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosylthreonylleucylglutamylleucyllysylasparaginylvalylthreonylglycylthreonylthreonylserylglutamylthreonylisoleucyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylaspartyllysylprolylglycylprolylprolylthreonylglycylprolylisoleucyllysylisoleucylaspartylglutamylisoleucylaspartylalanylthreonylserylisoleucylthreonylisoleucylseryltryptophylglutamylprolylprolylglutamylleucylaspartylglycylglycylalanylprolylleucylserylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarginylaspartylalanylhistidylarginylprolylglycyltryptophylleucylprolylvalylserylglutamylserylvalylthreonylarginylserylthreonylphenylalanyllysylphenylalanylthreonylarginylleucylthreonylglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarginylvalylalanylalanylthreonylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylglycylseryltyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalylisoleucylglutamylcysteinylarginylserylserylisoleucylarginylisoleucylprolylglycylprolylprolylglutamylthreonylleucylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylvalylserylarginylaspartylglycylmethionylthreonylleucylthreonyltryptophyltyrosylprolylprolylglutamylaspartylaspartylglycylglycylserylglutaminylvalylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylarginyllysylglutamylvalylarginylalanylaspartylarginyltryptophylvalylarginylvalylasparaginyllysylvalylprolylvalylthreonylmethionylthreonylarginyltyrosylarginylserylthreonylglycylleucylthreonylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistidylarginylvalylthreonylalanylisoleucylasparaginylalanylarginylglycylserylglycyllysylprolylserylarginylprolylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmethionylaspartylprolylisoleucylalanylprolylprolylglycyllysylprolylglutaminylasparaginylprolylarginylvalylthreonylaspartylthreonylthreonylarginylthreonylserylvalylserylleucylalanyltryptophylserylvalylprolylglutamylaspartylglutamylglycylglycylseryllysylvalylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylglutamylmethionylglutaminyllysylvalylaspartylglutaminylhistidylglutamyltryptophylthreonyllysylcysteinylasparaginylthreonylthreonylprolylthreonyllysylisoleucylarginylglutamyltyrosylthreonylleucylthreonylhistidylleucylprolylglutaminylglycylalanylglutamyltyrosylarginylphenylalanylarginylvalylleucylalanylcysteinylasparaginylalanylglycylglycylprolylglycylglutamylprolylalanylglutamylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmethionylleucylglutamyltyrosylprolylaspartyltyrosylglutamylleucylaspartylglutamylarginyltyrosylglutaminylglutamylglycylisoleucylphenylalanylvalylarginylglutaminylglycylglycylvalylisoleucylarginylleucylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylglycyllysylprolylphenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysyltryptophylthreonyllysylglutamylglycylglutaminylaspartylisoleucylseryllysylarginylalanylmethionylisoleucylalanylthreonylserylglutamylthreonylhistidylthreonylglutamylleucylvalylisoleucyllysylglutamylalanylaspartylarginylglycylaspartylserylglycylthreonyltyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamylasparaginyllysylcysteinylglycyllysyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysylvalylarginylvalylisoleucylglycylserylprolylasparaginylserylprolylglutamylglycylprolylleucylglutamyltyrosylaspartylaspartylisoleucylglutaminylvalylarginylserylvalylarginylvalylseryltryptophylarginylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylalanylaspartylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleucylleucylglutamylarginylarginylglutamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptophyltyrosylthreonylisoleucylaspartylserylarginylvalylarginylglycylthreonylserylleucylvalylvalyllysylglycylleucyllysylglutamylasparaginylvalylglutamyltyrosylhistidylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutamylasparaginylglutaminylphenylalanylglycylisoleucylseryllysylprolylleucyllysylserylglutamylglutamylprolylvalylthreonylprolyllysylthreonylprolylleucylasparaginylprolylprolylglutamylprolylprolylserylasparaginylprolylprolylglutamylvalylleucylaspartylvalylthreonyllysylserylserylvalylserylleucylseryltryptophylserylarginylprolyllysylaspartylaspartylglycylglycylserylarginylvalylthreonylglycyltyrosyltyrosylisoleucylglutamylarginyllysylglutamylthreonylserylthreonylaspartyllysylvalylvalylarginylhistidylasparaginyllysylthreonylglutaminylisoleucylthreonylthreonylthreonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreonylglycylleucylvalylprolylaspartylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylalanylglutaminylasparaginylaspartylvalylglycylleucylserylglutamylthreonylserylprolylalanylserylglutamylprolylvalylvalylcysteinyllysylaspartylprolylphenylalanylaspartyllysylprolylserylglutaminylprolylglycylglutamylleucylglutamylisoleucylleucylserylisoleucylseryllysylaspartylserylvalylthreonylleucylglutaminyltryptophylglutamyllysylprolylglutamylcysteinylaspartylglycylglycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltyrosyltryptophylvalylglutamyltyrosylarginylglutaminylserylglycylaspartylserylalanyltryptophyllysyllysylserylasparaginyllysylglutamylarginylisoleucyllysylaspartyllysylglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylglycylglycylleucylleucylglutamylalanylthreonylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalylphenylalanylalanylglutamylasparaginylglutamylthreonylglycylleucylserylarginylprolylarginylarginylthreonylalanylmethionylserylisoleucyllysylthreonyllysylleucylthreonylserylglycylglutamylalanylprolylglycylisoleucylarginyllysylglutamylmethionyllysylaspartylvalylthreonylthreonyllysylleucylglycylglutamylalanylalanylglutaminylleucylserylcysteinylglutaminylisoleucylvalylglycylarginylprolylleucylprolylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrosylarginylphenylalanylglycyllysylglutamylleucylisoleucylglutaminylserylarginyllysyltyrosyllysylmethionylserylserylaspartylglycylarginylthreonylhistidylthreonylleucylthreonylvalylmethionylthreonylglutamylglutamylglutaminylglutamylaspartylglutamylglycylvalyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylalanylthreonylasparaginylglutamylvalylglycylglutamylvalylglutamylthreonylserylseryllysylleucylleucylleucylglutaminylalanylthreonylprolylglutaminylphenylalanylhistidylprolylglycyltyrosylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosyltyrosylglycylalanylvalylglycylserylthreonylleucylarginylleucylhistidylvalylmethionyltyrosylisoleucylglycylarginylprolylvalylprolylalanylmethionylthreonyltryptophylphenylalanylhistidylglycylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylserylglutamylasparaginylisoleucylthreonylisoleucylglutamylasparaginylthreonylglutamylhistidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylmethionyllysylasparaginylvalylglutaminylarginyllysylthreonylhistidylalanylglycyllysyltyrosyllysylvalylglutaminylleucylserylasparaginylvalylphenylalanylglycylthreonylvalylaspartylalanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamylisoleucylglutaminylaspartyllysylprolylaspartyllysylprolylthreonylglycylprolylisoleucylvalylisoleucylglutamylalanylleucylleucyllysylasparaginylserylalanylvalylisoleucylseryltryptophyllysylprolylprolylalanylaspartylaspartylglycylglycylseryltryptophylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalylglutamyllysylcysteinylglutamylalanyllysylglutamylglycylalanylglutamyltryptophylglutaminylleucylvalylserylserylalanylisoleucylserylvalylthreonylthreonylcysteinylarginylisoleucylvalylasparaginylleucylthreonylglutamylasparaginylalanylglycyltyrosyltyrosylphenylalanylarginylvalylserylalanylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglycylisoleucylserylaspartylprolylleucylglutamylvalylserylserylvalylvalylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphenylalanylglutamyllysylprolylglycylalanylprolylglycyllysylprolylthreonylisoleucylthreonylalanylvalylthreonyllysylaspartylserylcysteinylvalylvalylalanyltryptophyllysylprolylprolylalanylserylaspartylglycylglycylalanyllysylisoleucylarginylasparaginyltyrosyltyrosylleucylglutamyllysylarginylglutamyllysyllysylglutaminylasparaginyllysyltryptophylisoleucylserylvalylthreonylthreonylglutamylglutamylisoleucylarginylglutamylthreonylvalylphenylalanylserylvalyllysylasparaginylleucylisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylcysteinylglutamylasparaginylleucylglycylglycylglutamylserylglutamyltryptophylserylglutamylisoleucylserylglutamylprolylisoleucylthreonylprolyllysylserylaspartylvalylprolylisoleucylglutaminylalanylprolylhistidylphenylalanyllysylglutamylglutamylleucylarginylasparaginylleucylasparaginylvalylarginyltyrosylglutaminylserylasparaginylalanylthreonylleucylvalylcysteinyllysylvalylthreonylglycylhistidylprolyllysylprolylisoleucylvalyllysyltryptophyltyrosylarginylglutaminylglycyllysylglutamylisoleucylisoleucylalanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarginylisoleucylglutaminylglutamylphenylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistidylglutaminylleucylisoleucylisoleucylalanylserylvalylthreonylaspartylaspartylaspartylalanylthreonylvalyltyrosylglutaminylvalylarginylalanylthreonylasparaginylglutaminylglycylglycylserylvalylserylglycylthreonylalanylserylleucylglutamylvalylglutamylvalylprolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylprolyllysylthreonylleucylglutamylglycylmethionylglycylalanylvalylhistidylalanylleucylarginylglycylglutamylvalylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprolylphenylalanylserylglycyllysylprolylaspartylprolylvalylisoleucylthreonyltryptophylglutaminyllysylglycylglutaminylaspartylleucylisoleucylaspartylasparaginylasparaginylglycylhistidyltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalylthreonylarginylserylphenylalanylthreonylserylleucylvalylphenylalanylprolylasparaginylglycylvalylglutamylarginyllysylaspartylalanylglycylphenylalanyltyrosylvalylvalylcysteinylalanyllysylasparaginylarginylphenylalanylglycylisoleucylaspartylglutaminyllysylthreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylalanylaspartylvalylprolylaspartylprolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylserylaspartylalanylserylarginylaspartylserylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylthreonylglutamylprolylalanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylalanylthreonylthreonylalanylglutamylarginyltryptophylleucylarginylvalylglycylglutaminylalanylarginylglutamylthreonylarginyltyrosylthreonylvalylisoleucylasparaginylleucylphenylalanylglycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminylphenylalanylarginylvalylisoleucylalanylglutamylasparaginyllysylphenylalanylglycylleucylseryllysylprolylserylglutamylprolylserylglutamylprolylthreonylisoleucylthreonyllysylglutamylaspartyllysylthreonylarginylalanylmethionylasparaginyltyrosylaspartylglutamylglutamylvalylaspartylglutamylthreonylarginylglutamylvalylserylmethionylthreonyllysylalanylserylhistidylserylserylthreonyllysylglutamylleucyltyrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisoleucylalanylglutamylaspartylleucylglycylarginylglycylglutamylphenylalanylglycylisoleucylvalylhistidylarginylcysteinylvalylglutamylthreonylserylseryllysyllysylthreonyltyrosylmethionylalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalyllysylglycylthreonylaspartylglutaminylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisoleucylserylisoleucylleucylasparaginylisoleucylalanylarginylhistidylarginylasparaginylisoleucylleucylhistidylleucylhistidylglutamylserylphenylalanylglutamylserylmethionylglutamylglutamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylalanylglutamylphenylalanylisoleucylserylglycylleucylaspartylisoleucylphenylalanylglutamylarginylisoleucylasparaginylthreonylserylalanylphenylalanylglutamylleucylasparaginylglutamylarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrosylvalylhistidylglutaminylvalylcysteinylglutamylalanylleucylglutaminylphenylalanylleucylhistidylserylhistidylasparaginylisoleucylglycylhistidylphenylalanylaspartylisoleucylarginylprolylglutamylasparaginylisoleucylisoleucyltyrosylglutaminylthreonylarginylarginylserylserylthreonylisoleucyllysylisoleucylisoleucylglutamylphenylalanylglycylglutaminylalanylarginylglutaminylleucyllysylprolylglycylaspartylasparaginylphenylalanylarginylleucylleucylphenylalanylthreonylalanylprolylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylglutamylvalylhistidylglutaminylhistidylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylthreonylaspartylmethionyltryptophylserylleucylglycylthreonylleucylvalyltyrosylvalylleucylleucylserylglycylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylleucylalanylglutamylthreonylasparaginylglutaminylglutaminylisoleucylisoleucylglutamylasparaginylisoleucylmethionylasparaginylalanylglutamyltyrosylthreonylphenylalanylaspartylglutamylglutamylalanylphenylalanyllysylglutamylisoleucylserylisoleucylglutamylalanylmethionylaspartylphenylalanylvalylaspartylarginylleucylleucylvalyllysylglutamylarginyllysylserylarginylmethionylthreonylalanylserylglutamylalanylleucylglutaminylhistidylprolyltryptophylleucyllysylglutaminyllysylisoleucylglutamylarginylvalylserylthreonyllysylvalylisoleucylarginylthreonylleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyltyrosylhistidylthreonylleucylisoleucyllysyllysylaspartylleucylasparaginylmethionylvalylvalylserylalanylalanylarginylisoleucylserylcysteinylglycylglycylalanylisoleucylarginylserylglutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanyllysylvalyllysylvalylalanylserylisoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvalylserylglycylglutaminylisoleucylmethionylhistidylalanylvalylglycylglutamylglutamylglycylglycylhistidylvalyllysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleucylglutamylasparaginyltyrosylaspartylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylthreonyltryptophyltyrosylphenylalanylglycylvalylarginylglutaminylleucylglutamylasparaginylserylglutamyllysyltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosylglutamylaspartylglycylvalylalanylisoleucylleucyltyrosylvalyllysylaspartylisoleucylthreonyllysylleucylaspartylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylcysteinyllysylvalylvalylasparaginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylserylseryltyrosylalanylglutamylleucylphenylalanylvalyllysylglycylvalylarginylglutamylvalyltyrosylaspartyltyrosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreonylmethionyllysyllysylisoleucyllysylarginylarginylthreonylaspartylthreonylmethionylarginylleucylleucylglutamylarginylprolylprolylglutamylphenylalanylthreonylleucylprolylleucyltyrosylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylvalylglycylglutamylasparaginylvalylarginylphenylalanylglycylvalylthreonylisoleucylthreonylvalylhistidylprolylglutamylprolylhistidylvalylthreonyltryptophyltyrosyllysylserylglycylglutaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylaspartylasparaginylaspartyllysyllysyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylserylaspartyllysylglycylleucyltyrosylglutaminylleucylthreonylisoleucylasparaginylserylvalylthreonylthreonylaspartylaspartylaspartylalanylglutamyltyrosylthreonylvalylvalylalanylarginylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylaspartylserylcysteinyllysylalanyllysylleucylthreonylvalylthreonylleucylhistidylprolylprolylprolylthreonylaspartylserylthreonylleucylarginylprolylmethionylphenylalanyllysylarginylleucylleucylalanylasparaginylalanylglutamylcysteinylglutaminylglutamylglycylglutaminylserylvalylcysteinylphenylalanylglutamylisoleucylarginylvalylserylglycylisoleucylprolylprolylprolylthreonylleucyllysyltryptophylglutamyllysylaspartylglycylglutaminylprolylleucylserylleucylglycylprolylasparaginylisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhistidylglutamylglycylleucylaspartyltyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleucylarginylaspartylthreonylleucylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosyltyrosylarginylvalylthreonylalanylthreonylasparaginylthreonylalanylglycylserylthreonylserylcysteinylglutaminylalanylhistidylleucylglutaminylvalylglutamylarginylleucylarginyltyrosyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalanyllysylseryllysylglutamylglutamylhistidylglutamylarginylhistidylvalylglutaminyllysylglutaminylisoleucylaspartyllysylthreonylleucylarginylmethionylalanylglutamylisoleucylleucylserylglycylthreonylglutamylserylvalylprolylleucylthreonylglutaminylvalylalanyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylalanylalanylvalylleucyltyrosyllysylprolylalanylvalylserylthreonyllysylthreonylvalyllysylglycylglutamylphenylalanylarginylleucylglutamylisoleucylglutamylglutamyllysyllysylglutamylglutamylarginyllysylleucylarginylmethionylprolyltyrosylaspartylvalylprolylglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutaminylthreonylthreonylisoleucylglutamylglutamylaspartylglutaminylarginylisoleucyllysylglutaminylphenylalanylvalylprolylmethionylserylaspartylmethionyllysyltryptophyltyrosyllysyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminyltyrosylglutamylmethionylprolylglycyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylglutaminyllysylarginylprolyllysylarginylisoleucylarginylleucylserylarginyltryptophylglutamylglutaminylphenylalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucylprolylarginylisoleucylthreonylaspartylglutaminyltyrosylarginylprolyllysyltryptophylarginylisoleucylprolyllysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamylisoleucylvalylarginylprolylalanylarginylarginylarginylthreonylprolylserylprolylaspartyltyrosylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarginylprolylarginylarginylarginylserylleucylglycylaspartylisoleucylserylaspartylglutamylglutamylleucylleucylleucylprolylisoleucylaspartylaspartyltyrosylleucylalanylmethionyllysylarginylthreonylglutamylglutamylglutamylarginylleucylarginylleucylglutamylglutamylglutamylleucylglutamylleucylglycylphenylalanylserylalanylserylprolylprolylserylarginylserylprolylprolylhistidylphenylalanylglutamylleucylserylserylleucylarginyltyrosylserylserylprolylglutaminylalanylhistidylvalyllysylvalylglutamylglutamylthreonylarginyllysylasparaginylphenylalanylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoleucylprolylthreonyllysylalanylglutamylalanylserylthreonylseryltyrosylalanylglutamylleucylarginylglutamylarginylhistidylalanylglutaminylalanylalanyltyrosylarginylglutaminylprolyllysylglutaminylarginylglutaminylarginylisoleucylmethionylalanylglutamylarginylglutamylaspartylglutamylglutamylleucylleucylarginylprolylvalylthreonylthreonylthreonylglutaminylhistidylleucylserylglutamyltyrosyllysylserylglutamylleucylaspartylphenylalanylmethionylseryllysylglutamylglutamyllysylserylarginyllysyllysylserylarginylarginylglutaminylarginylglutamylvalylthreonylglutamylisoleucylthreonylglutamylisoleucylglutamylglutamylglutamyltyrosylglutamylisoleucylseryllysylhistidylalanylglutaminylarginylglutamylserylserylserylserylalanylserylarginylleucylleucylarginylarginylarginylarginylserylleucylserylprolylthreonyltyrosylisoleucylglutamylleucylmethionylarginylprolylvalylserylglutamylleucylisoleucylarginylserylarginylprolylglutaminylprolylalanylglutamylglutamyltyrosylglutamylaspartylaspartylthreonylglutamylarginylarginylserylprolylthreonylprolylglutamylarginylthreonylarginylprolylarginylserylprolylserylprolylvalylserylserylglutamylarginylserylleucylserylarginylphenylalanylglutamylarginylserylalanylarginylphenylalanylaspartylisoleucylphenylalanylserylarginyltyrosylglutamylserylmethionyllysylalanylalanylleucyllysylthreonylglutaminyllysylthreonylserylglutamylarginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylserylglutaminylglutaminylprolylphenylalanylthreonylleucylaspartylhistidylalanylprolylarginylisoleucylthreonylleucylarginylmethionylarginylserylhistidylarginylvalylprolylcysteinylglycylglutaminylasparaginylthreonylarginylphenylalanylisoleucylleucylasparaginylvalylglutaminylseryllysylprolylthreonylalanylglutamylvalyllysyltryptophyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalylglutamylleucylglutaminylglutamylserylseryllysylisoleucylhistidyltyrosylthreonylasparaginylthreonylserylglycylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoleucylleucylaspartylcysteinylhistidylthreonylaspartylaspartylserylglycylthreonyltyrosylarginylalanylvalylcysteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylglycylglutamylalanylserylaspartyltyrosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylglycylglycylaspartyltyrosylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaminylarginylarginylaspartylglutamylglutamylvalylprolylarginylserylvalylphenylalanylprolylglutamylleucylthreonylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylalanylvalylprolylserylphenylalanyllysyllysylthreonylserylglutamylmethionylglutamylalanylserylserylserylvalylarginylglutamylvalyllysylserylglutaminylmethionylthreonylglutamylthreonylarginylglutamylserylleucylserylseryltyrosylglutamylhistidylserylalanylserylalanylglutamylmethionyllysylserylalanylalanylleucylglutamylglutamyllysylserylleucylglutamylglutamyllysylserylthreonylthreonylarginyllysylisoleucyllysylthreonylthreonylleucylalanylalanylarginylisoleucylleucylthreonyllysylprolylarginylserylmethionylthreonylvalyltyrosylglutamylglycylglutamylserylalanylarginylphenylalanylserylcysteinylaspartylthreonylaspartylglycylglutamylprolylvalylprolylthreonylvalylthreonyltryptophylleucylarginyllysylglycylglutaminylvalylleucylserylthreonylserylalanylarginylhistidylglutaminylvalylthreonylthreonylthreonyllysyltyrosyllysylserylthreonylphenylalanylglutamylisoleucylserylserylvalylglutaminylalanylserylaspartylglutamylglycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylvalylglutamylasparaginylserylglutamylglycyllysylglutaminylglutamylalanylglutamylphenylalanylthreonylleucylthreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarginylvalylthreonylglutamyllysylalanylvalylthreonylserylprolylprolylarginylvalyllysylserylprolylglutamylprolylarginylvalyllysylserylprolylglutamylalanylvalyllysylserylprolyllysylarginylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylhistidylprolyllysylalanylvalylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysylprolylthreonylprolylarginylglutamyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprolylvalylserylalanylprolylprolyllysylisoleucylthreonylglutaminylphenylalanylleucyllysylalanylglutamylalanylseryllysylglutamylisoleucylalanyllysylleucylthreonylcysteinylvalylvalylglutamylserylserylvalylleucylarginylalanyllysylglutamylvalylthreonyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysylleucyllysylglutamylasparaginylglycylhistidylphenylalanylglutaminylphenylalanylhistidyltyrosylserylalanylaspartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyllysylisoleucylasparaginylasparaginylleucylthreonylglutamylserylaspartylglutaminylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamylisoleucylserylglycylglutamylglycylglycylthreonylseryllysylthreonylasparaginylleucylglutaminylphenylalanylmethionylglycylglutaminylalanylphenylalanyllysylserylisoleucylhistidylglutamyllysylvalylseryllysylisoleucylserylglutamylthreonyllysyllysylserylaspartylglutaminyllysylthreonylthreonylglutamylserylthreonylvalylthreonylarginyllysylthreonylglutamylprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylserylseryllysylprolylvalylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutaminylaspartylthreonylthreonylvalylserylserylaspartylserylvalylalanyllysylphenylalanylalanylvalyllysylalanylthreonylglycylglutamylprolylarginylprolylthreonylalanylisoleucyltryptophylthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylisoleucylthreonylglutaminylglycylglycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutamylaspartyllysylglycylglycylphenylalanylphenylalanylleucylglutamylisoleucylhistidyllysylthreonylaspartylthreonylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylthreonylcysteinylthreonylvalyllysylasparaginylserylalanylglycylserylvalylserylserylserylcysteinyllysylleucylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucyllysylaspartylthreonylglutamylalanylglutaminyllysylvalylserylthreonylglutaminyllysylthreonylserylglutamylisoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllysylalanylvalylvalylglutaminylglutamylglutamylisoleucylserylglutaminyllysylalanylleucylarginylserylglutamylglutamylisoleucyllysylmethionylserylglutamylalanyllysylserylglutaminylglutamyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylglutamylalanylseryllysylvalylleucylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllysyllysylserylalanylalanylthreonylserylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalylhistidylglutamylglutamylisoleucylthreonyllysylthreonylserylglutaminylalanylserylglutamylglutamylvalylarginylthreonylhistidylalanylglutamylisoleucyllysylalanylphenylalanylserylthreonylglutaminylmethionylserylisoleucylasparaginylglutamylglycylglutaminylarginylleucylvalylleucyllysylalanylasparaginylisoleucylalanylglycylalanylthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvalylleucylasparaginylglycylvalylglutamylleucylthreonylasparaginylserylglutamylglutamyltyrosylarginyltyrosylglycylvalylserylglycylserylaspartylglutaminylthreonylleucylthreonylisoleucyllysylglutaminylalanylserylhistidylarginylaspartylglutamylglycylisoleucylleucylthreonylcysteinylisoleucylseryllysylthreonyllysylglutamylglycylisoleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrosylaspartylleucylthreonylleucylseryllysylglutamylleucylserylaspartylalanylprolylalanylphenylalanylisoleucylserylglutaminylprolylarginylserylglutaminylasparaginylisoleucylasparaginylglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylleucylphenylalanylthreonylcysteinylglutamylisoleucylserylglycylglutamylprolylserylprolylglutamylisoleucylglutamyltryptophylphenylalanyllysylasparaginylasparaginylleucylprolylisoleucylserylisoleucylserylserylasparaginylvalylserylisoleucylserylarginylserylarginylasparaginylvalyltyrosylserylleucylglutamylisoleucylarginylasparaginylalanylserylvalylserylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylisoleucyllysylalanyllysylasparaginylphenylalanylarginylglycylglutaminylcysteinylserylalanylthreonylalanylserylleucylmethionylvalylleucylprolylleucylvalylglutamylglutamylprolylserylarginylglutamylvalylvalylleucylarginylthreonylserylglycylaspartylthreonylserylleucylglutaminylglycylserylphenylalanylserylserylglutaminylserylvalylglutaminylmethionylserylalanylseryllysylglutaminylglutamylalanylserylphenylalanylserylserylphenylalanylserylserylserylserylalanylserylserylmethionylthreonylglutamylmethionyllysylphenylalanylalanylserylmethionylserylalanylglutaminylserylmethionylserylserylmethionylglutaminylglutamylserylphenylalanylvalylglutamylmethionylserylserylserylserylphenylalanylmethionylglycylisoleucylserylasparaginylmethionylthreonylglutaminylleucylglutamylserylserylthreonylseryllysylmethionylleucyllysylalanylglycylisoleucylarginylglycylisoleucylprolylprolyllysylisoleucylglutamylalanylleucylprolylserylaspartylisoleucylserylisoleucylaspartylglutamylglycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylcysteinylalanylphenylalanylthreonylglycylglutamylprolylthreonylprolylglutamylvalylthreonyltryptophylserylcysteinylglycylglycylarginyllysylisoleucylhistidylserylglutaminylglutamylglutaminylglycylarginylphenylalanylhistidylisoleucylglutamylasparaginylthreonylaspartylaspartylleucylthreonylthreonylleucylisoleucylisoleucylmethionylaspartylvalylglutaminyllysylglutaminylaspartylglycylglycylleucyltyrosylthreonylleucylserylleucylglycylasparaginylglutamylphenylalanylglycylserylaspartylserylalanylthreonylvalylasparaginylisoleucylhistidylisoleucylarginylserylisoleucine

Комментариев нет:

Отправить комментарий